Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Gwaith y Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol

Gwybodaeth am gylch gwaith y cyngor a rôl aelod o’r pwyllgor.

Last updated: 10 Ionawr 2022

Mae’r isod yn rhoi disgrifiad byr o gylch gwaith y pwyllgorau, a’r gwaith a’r meysydd y gallech chi gymryd rhan ynddynt fel rhan o bwyllgor. Saesneg yw iaith waith yr holl bwyllgorau a’r grwpiau arbenigol. 

Pwyllgor ar Wenwyndra

Cylch gwaith 

Asesu a chynghori ar y risg wenwynig i’r cyhoedd o sylweddau sydd:

  • Yn cael eu defnyddio/bwriedir eu defnyddio fel ychwanegion bwyd  
  • Yn cael eu defnyddio yn y fath fodd fel y gallent halogi bwyd trwy eu defnyddio neu wrth iddynt fodoli’n naturiol mewn amaethyddiaeth (gan gynnwys garddwriaeth ac ymarfer milfeddygol), neu wrth ddosbarthu, storio, paratoi, prosesu neu becynnu bwyd 
  • Yn cael eu defnyddio neu y bwriedir eu defnyddio, eu gweithgynhyrchu neu eu cynhyrchu mewn diwydiant, amaethyddiaeth, storio bwyd neu unrhyw weithle arall 
  • Yn cael eu defnyddio neu y bwriedir eu defnyddio fel nwyddau cartref neu nwyddau toiled a pharatoadau 
  • Yn cael eu defnyddio neu y bwriedir eu defnyddio fel cyffuriau, pan ofynnir am gyngor gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd 
  • Yn cael eu defnyddio neu y bwriedir eu defnyddio neu gael gwared ohonynt mewn ffordd sy’n arwain at lygru’r amgylchedd 

Cynghori ar egwyddorion cyffredinol pwysig neu ddarganfyddiadau gwyddonol newydd mewn cysylltiad â risgiau gwenwynig, i gydlynu â chyrff eraill sy’n ymwneud ag asesu risgiau gwenwynig a chyflwyno argymhellion ar gyfer profi gwenwyndra. 

Eich rôl 

Fel arbenigwr ar y Pwyllgor ar Wenwyndra (COT), byddwch chi’n helpu i asesu a chynghori ar y risgiau sy’n deillio o ystod eang o gemegion mewn bwyd a chynhyrchion eraill ac o amlygiad amgylcheddol. Mae’r rhain yn amrywio o halogion organig ac anorganig yn neiet y Deyrnas Unedig (DU), tocsinau naturiol mewn atchwanegiadau, i systemau dyfeisiau nicotin (neu heb fod yn nicotin) a chynhyrchion masnachol cynhesu nid llosgi newydd. Efallai y byddwch chi hefyd yn ystyried lefelau uchaf priodol ar gyfer maethynnau a byddwch chi hefyd yn mynd ati i sganio’r gorwel.

Efallai y byddwch chi’n gweithio gyda Phwyllgorau Cynghori Gwyddonol eraill i ystyried croestoriad o bynciau unigol yn fwy helaeth. Mae gweithgorau diweddar yn cynnwys syntheseiddio tystiolaeth epidemiolegol, a dadansoddiad risg-budd o amnewid potasiwm ar gyfer halwynau sodiwm. Byddwch chi’n gweithio gyda chydweithwyr ag ystod o gefndiroedd gwenwynegol a rhai o ddisgyblaethau gwyddonol eraill yn ogystal ag aelodau lleyg, a chewch gefnogaeth lawn gan ysgrifenyddiaeth weinyddol a gwyddonol. 

Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Microbiolegol Bwyd 

Cylch gwaith

Asesu’r risg i bobl o ficro-organebau sy’n cael eu defnyddio neu sy’n codi mewn neu ar fwyd, a chynghori’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ar unrhyw faterion sy’n ymwneud â diogelwch microbiolegol bwyd.

Eich rôl 

Fel arbenigwr ar y Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Microbiolegol Bwyd (ACMSF), fe allech chi fod yn asesu ac yn cynghori ar risgiau microbiolegol a gludir gan fwyd gan gynnwys: y rhai sy’n deillio o ddigwyddiadau, brigiadau o achosion (outbreaks) a phathogenau newydd sy’n dod i’r amlwg; tueddiadau mewn clefydau a gludir gan fwyd neu ddatblygiadau rhyngwladol ar ddiogelwch microbiolegol bwyd. Byddwch chi hefyd yn sganio’r gorwel ac efallai’n gweithio ar grwpiau arbenigol sy’n ymdrin â phynciau fel Campylobacter, ymwrthedd gwrthficrobaidd neu wyliadwriaeth bwyd microbiolegol. Byddwch chi’n gweithio gyda chydweithwyr gydag ystod o arbenigedd microbiolegol yn ogystal â rhai o ddisgyblaethau eraill ac aelodau lleyg. Fe’ch cefnogir yn llawn gan ysgrifenyddiaeth weinyddol a gwyddonol. 

Pwyllgor Cynghori ar Fwydydd a Phrosesau Newydd 

Cylch gwaith

Cynghori’r awdurdodau canolog cyfrifol, yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, ar unrhyw faterion sy’n ymwneud â bwydydd newydd (gan gynnwys bwydydd a addaswyd yn enetig) a phrosesau bwyd newydd, gan gynnwys arbelydru bwyd, gan roi sylw, lle bo hynny'n briodol, i farn cyrff arbenigol perthnasol.

Eich rôl

Fel arbenigwr ar y Pwyllgor Cynghori ar Fwydydd a Phrosesau Newydd (ACNFP), byddwch chi’n asesu ac yn cynghori ar y risgiau posibl i’r defnyddiwr o fwydydd a phrosesau bwyd newydd, gan gynnwys defnyddio organebau a addaswyd yn enetig mewn bwyd a bwyd anifeiliaid. Byddwch chi’n cynghori ar risgiau diogelwch posibl bwydydd a phrosesau bwyd newydd i sicrhau bod bwydydd newydd sy’n dod i mewn i’r farchnad yn ddiogel i’w mwynhau gan ddefnyddwyr. Gall cynhwysion newydd ddeillio o ffrwythau, planhigion neu bryfed; prosesau fel arbelydru ac eplesu microbaidd, yn ogystal â bwydydd sy'n cael eu bwyta'n draddodiadol y tu allan i Ewrop sy'n newydd i'r DU. Mae pynciau diweddar ACNFP wedi cynnwys hadau chia ac olewau a dynnwyd o ficroalgae. Byddwch chi’n gweithio gyda chydweithwyr o ystod o ddisgyblaethau gwyddonol yn ogystal ag arbenigwyr anwyddonol ac aelodau lleyg.  Fe’ch cefnogir yn llawn gan ysgrifenyddiaeth weinyddol a gwyddonol. 

Grŵp Arbenigol ar y Cyd ar Fwyd Anifeiliaid ac Ychwanegion Bwyd Anifeiliaid

Cylch gwaith 

Mae’r Grŵp Arbenigol ar y Cyd ar Fwyd Anifeiliaid ac Ychwanegion Bwyd Anifeiliaid yn adrodd i’r Pwyllgor ar Wenwyndra.  Mae’r grŵp yn asesu ac yn darparu cyngor i’r ASB neu adrannau eraill y llywodraeth ar geisiadau i awdurdodi ychwanegion bwyd anifeiliaid a sylweddau a ddefnyddir mewn bwyd anifeiliaid ar gyfer anifeiliaid a phobl sy’n defnyddio cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid ac ar bynciau eraill sy’n berthnasol i asesu ceisiadau o'r fath yn ôl y gofyn. Mae'r grŵp yn cydgysylltu â chyrff perthnasol eraill sy'n ymwneud ag asesu ychwanegion bwyd anifeiliaid ac yn ystyried eu barn, ac yn darparu cyngor ar egwyddorion cyffredinol neu ddarganfyddiadau gwyddonol newydd mewn cysylltiad ag awdurdodi ychwanegion a sylweddau bwyd anifeiliaid. 

Eich rôl 

Fel arbenigwr yn y Grŵp Arbenigol ar y Cyd ar Fwyd Anifeiliaid ac Ychwanegion Bwyd Anifeiliaid (AFFAJEG) byddwch yn asesu ac yn cynghori ar risgiau posibl ychwanegion bwyd anifeiliaid i anifeiliaid, defnyddwyr, a’r amgylchedd, ynghyd â deunyddiau bwyd anifeiliaid a bwyd a ddefnyddir at ddibenion maethol penodol. Byddwch hefyd yn darparu cyngor arbenigol targededig ar asesiadau risg ar ychwanegion bwyd anifeiliaid a gynhelir gan yr ASB, fel arbenigwr yn eich maes. Mae ychwanegion bwyd anifeiliaid yn cynnwys amrywiaeth eang o sylweddau ac organebau organig ac anorganig, gan gyflwyno gwahanol heriau i’w hasesu. Byddwch hefyd yn darparu cyngor arbenigol ar effeithiolrwydd yr ychwanegion hyn o dan eu hamodau defnyddio arfaethedig, a allai anelu at wella cynnyrch llaeth, lleihau cynhyrchu methan, gwella blasusrwydd, neu helpu i reoleiddio microbiota’r perfedd, ymhlith eraill. Byddwch chi’n gweithio gyda chydweithwyr o ystod o ddisgyblaethau gwyddonol a chewch gefnogaeth lawn gan ysgrifenyddiaeth weinyddol a gwyddonol.