Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer yr Uned Iechyd, Diogelwch a Lles

Gwybodaeth am bolisi preifatrwydd yr Uned Iechyd, Diogelwch a Lles, pam mae angen data arnom, yr hyn yr ydym ni'n ei wneud â'r data a'ch hawliau.

Diweddarwyd ddiwethaf: 20 Mai 2022
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 20 Mai 2022
Gweld yr holl ddiweddariadau

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) fydd 'Rheolydd' y data personol a ddarperir i ni.

Pwrpas a sail gyfreithiol dros brosesu

Mae’r wybodaeth bersonol sydd gennym yn ymwneud ag adrodd am ddigwyddiad, ac mae’n cynnwys enwau, manylion cyswllt a gwybodaeth sy’n berthnasol i’r digwyddiad. Gall hyn gynnwys gwybodaeth bersonol sensitif.

Rydym yn cael yr wybodaeth bersonol hon yn uniongyrchol gan unigolion sy’n adrodd am y digwyddiad, a chan drydydd partïon at ddibenion cynnal ymchwiliad i’r digwyddiad a bodloni ein gofynion adrodd statudol.

Mae’n bosib y bydd angen i ni gysylltu ag unigolion ynghylch y digwyddiad a gofyn am ragor o wybodaeth bersonol sy’n angenrheidiol at y dibenion hyn.

Mae angen i ni gasglu’r wybodaeth bersonol hon er mwyn cyflawni ein dyletswydd gofal i ddiogelu ein gweithwyr a’n contractwyr rhag risgiau i’w hiechyd, eu diogelwch a’u lles, ac i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol o dan ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch.  

Mae darparu'r wybodaeth hon yn ofyniad statudol a gallai methu â darparu'r wybodaeth arwain at yr ASB yn methu â chyflawni ei dyletswydd na ellir ei dirprwyo fel cyflogwr dan Ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch.  

Ni fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol gennych nad oes ei hangen arnom ni. 

 

Sut a ble rydym ni’n storio eich data a gyda phwy y gallwn ni ei rannu

Dim ond am y cyfnod sydd ei angen i gyflawni'r swyddogaethau statudol hyn y byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol, ac yn unol â'n polisi cadw. Mae hyn yn golygu y bydd yr wybodaeth hon yn cael ei chadw (o'r dyddiad y daw i law) am 40 mlynedd o ran data canlyniadau gwyliadwriaeth iechyd a 3 blynedd (o'r dyddiad y daw i law) mewn perthynas â data sy'n gysylltiedig â digwyddiadau iechyd a diogelwch (damweiniau a fu’n agos at ddigwydd (near misses), damweiniau ag anafiadau, clefydau galwedigaethol a bwlio/aflonyddu).

Byddwn yn rhannu rhywfaint o’ch gwybodaeth bersonol â’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch pan fydd gennym rwymedigaeth i wneud hynny o dan Reoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 2013 (RIDDOR).

I gael rhagor o wybodaeth am Sut a ble rydym yn storio eich data a gyda phwy y gallwn ei rannu, gweler ein Siarter Gwybodaeth Bersonol.
 

Trosglwyddiadau rhyngwladol

I gael rhagor o wybodaeth am drosglwyddiadau rhyngwladol, gweler yr adran Trosglwyddiadau Rhyngwladol yn ein Siarter Gwybodaeth Bersonol.  

Dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd (UE)

I gael rhagor o wybodaeth am Hysbysiad Preifatrwydd Dinasyddion yr UE, ewch i adran dinasyddion yr UE ein Siarter Gwybodaeth Bersonol.  

Eich hawliau

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, ewch i adran Eich hawliau ein Siarter Gwybodaeth Bersonol.  

Cysylltu â ni  

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn, eich gwybodaeth bersonol neu unrhyw gwestiynau am sut rydym yn defnyddio’r wybodaeth, anfonwch e-bost at ein Swyddog Diogelu Data yn yr ASB, sef Arweinydd y Tîm Rheoli Gwybodaeth a Diogelwch gan ddefnyddio’r cyfeiriad isod.