Neidio i’r prif gynnwys

Hysbysiad Preifatrwydd – Manylion Cyswllt Rhanddeiliaid

Ein polisi preifatrwydd ar gyfer manylion cyswllt rhanddeiliaid, pam fod angen y data arnom ni, yr hyn a wnawn gyda'r data a'ch hawliau.
Diweddarwyd ddiwethaf

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) fydd 'Rheolydd' y data personol a ddarperir i ni.

Pam fod angen yr wybodaeth hon arnom ni? 

Mae angen i ni gasglu'r wybodaeth hon er mwyn datblygu a chyflwyno polisïau sy'n ymwneud â'n cylch gwaith statudol ar gyfer bwyd. Mae'r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chadw arnoch chi yn cynnwys eich enw ac unrhyw fanylion cyswllt perthnasol. Gwnawn hyn yn unol â pherfformiad ein dyletswyddau statudol ac ni fyddwn yn casglu unrhyw ddata personol gennych chi nad ydym ni ei angen. 

Beth fyddwn ni'n ei wneud â'r wybodaeth? 

Rydym ni ond yn cadw'r wybodaeth bersonol am y cyfnod sydd ei angen arnom ni i gyflawni'r swyddogaethau hyn.

Bydd eich manylion cyswllt yn cael eu cadw nes eich bod chi'n rhoi gwybod i ni nad ydych am gael yr wybodaeth bellach neu gofyn i ni gael gwared ar eich gwybodaeth

Mae'r holl ddata personol rydym ni'n ei brosesu yn byw ar weinyddion o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Mae ein gwasanaethau cwmwl wedi’u caffael drwy Gytundebau Fframwaith y Llywodraeth a’u hasesu yn erbyn egwyddorion cwmwl y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

Nid oes gan drydydd partïon fynediad at eich data personol oni bai bod y gyfraith yn caniatáu iddynt wneud hynny. 

Bydd yr ASB weithiau'n rhannu data gydag adrannau eraill y llywodraeth, cyrff cyhoeddus a sefydliadau sy'n cyflawni swyddogaethau cyhoeddus i'w cynorthwyo i gyflawni eu dyletswyddau statudol, neu pan fydd er budd y cyhoedd.

Eich hawliau

Mae gennych chi'r hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi drwy wneud cais ysgrifenedig i'r cyfeiriad e-bost isod. Os ydych chi ar unrhyw adeg o'r farn bod yr wybodaeth rydym ni'n ei phrosesu amdanoch chi yn anghywir, gallwch chi wneud cais i'w chywiro. Os hoffech chi wneud cwyn am y ffordd rydym ni wedi trin eich data personol, gallwch chi gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data a fydd yn ymchwilio i'r mater.

Os nad ydych chi'n fodlon â'n hymateb neu os ydych chi o'r farn nad ydym yn prosesu eich data personol yn unol â'r gyfraith, fe allwch chi gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).