Neidio i’r prif gynnwys

Hysbysiad Preifatrwydd – System Arolygu Bwyd y Deyrnas Unedig

Gwybodaeth am bolisi preifatrwydd System Arolygu Bwyd y Deyrnas Unedig, pam fod angen y data arnom ni, yr hyn yr ydym ni'n ei wneud â'r data a'ch hawliau.
Diweddarwyd ddiwethaf

Pam fod angen yr wybodaeth hon arnom ni?

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) fydd 'Rheolydd' y data personol a ddarperir i ni. Mae System Arolygu Bwyd y Deyrnas Unedig (UKFSS) yn gronfa ddata genedlaethol ar gyfer storio canlyniadau dadansoddi samplau bwyd a bwyd anifeiliaid gan awdurdodau gorfodi (awdurdodau lleol ac awdurdodau iechyd porthladdoedd) yn ganolog, fel rhan o'u rheolaethau swyddogol.

Rydym ni'n cadw'r wybodaeth hon at ddibenion gwyliadwriaeth a datblygu polisi, gan nodi tueddiadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol mewn samplu bwyd a bwyd anifeiliaid, i helpu i ddiffinio a thargedu rhaglenni samplu'r dyfodol ac i fodloni rhwymedigaethau statudol ar adrodd canlyniadau monitro ar gyfer cemegion a gweddillion mewn bwyd a bwyd anifeiliaid i Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA).

Efallai y byddwn ni hefyd yn dadansoddi'r wybodaeth hon ynghyd â gwybodaeth arall sydd gennym amdanoch chi a gwybodaeth a gawsom o ffynonellau cyhoeddus a/neu breifat er mwyn ein helpu i werthuso risg. Gwnawn hyn yn unol ag arfer awdurdod swyddogol dan y Ddeddf Safonau Bwyd ac wrth gyflawni tasg er budd y cyhoedd.

Beth fyddwn ni'n ei wneud â'r wybodaeth?

Mae'r wybodaeth bersonol sydd gennym ni'n cynnwys:

  • Enwau swyddogion samplu awdurdodau lleol
  • Enwau a chodau post busnesau bwyd

Mae'r ASB yn cael yr wybodaeth hon naill ai gan unigolion eu hunain neu gan drydydd partïon eraill megis cyrff cyhoeddus eraill, awdurdodau lleol, labordai rheoli swyddogol ac Adran Amaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig (DAERA) yng Ngogledd Iwerddon.

Rydym ni'n gwneud hyn yn unol â chynnal ein dyletswyddau statudol o dan y Ddeddf Safonau Bwyd.  Ni fyddwn ni'n casglu unrhyw ddata personol gennych chi nad ydym ni ei angen.

Dim ond am y cyfnod sydd ei angen i gyflawni'r swyddogaethau hyn rydym ni'n cadw gwybodaeth bersonol, ac yn unol â'n polisi cadw. Mae hyn yn golygu y byddwn ni'n cadw'r wybodaeth am 10 mlynedd wedi iddi ddod i law.

Mae'r holl ddata personol rydym ni'n ei brosesu yn byw ar weinyddion o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Mae ein gwasanaethau cwmwl wedi’u caffael drwy Gytundebau Fframwaith y Llywodraeth a’u hasesu yn erbyn egwyddorion cwmwl y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

Nid oes gan drydydd partïon fynediad at eich data personol oni bai bod y gyfraith yn caniatáu iddynt wneud hynny. Bydd yr ASB weithiau'n rhannu data gydag adrannau eraill y llywodraeth, cyrff cyhoeddus a sefydliadau sy'n cyflawni swyddogaethau cyhoeddus i'w cynorthwyo i gyflawni eu dyletswyddau statudol, neu pan fydd er budd y cyhoedd. Efallai y byddwn ni hefyd yn rhannu'r data fel rhan o waith gwerthuso a dadansoddi risg gyda chyrff cyhoeddus neu sefydliadau eraill, megis Safonau Masnach ac Awdurdodau Iechyd Porthladdoedd, am yr un rhesymau.

Rydym ni'n defnyddio neu'n gweithio â chontractwyr a darparwyr gwasanaethau trydydd parti eraill, fel darparwyr gwasanaethau TG, a fydd yn prosesu eich data personol ar ein rhan.  Y trydydd partïon hyn yw ein proseswyr data a dim ar ôl cael cyfarwyddyd gennym ni y gallant brosesu eich data personol neu gyda'n cytundeb ni at ddiben penodol i'n galluogi ni i gynnal, gwella a darparu ein gwasanaethau er mwyn cyflawni ein tasg gyhoeddus.

Eich hawliau 

Mae gennych chi'r hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi drwy wneud cais ysgrifenedig i'r cyfeiriad e-bost isod. Os ydych chi ar unrhyw adeg o'r farn bod yr wybodaeth rydym ni'n ei phrosesu amdanoch chi yn anghywir, gallwch chi wneud cais i'w chywiro. Efallai bod hawliau eraill gennych, gan gynnwys yr hawl i gyfyngu prosesu a’r hawl i wrthod prosesu eich data. Os hoffech chi wneud cwyn am y ffordd rydym ni wedi trin eich data personol, gallwch chi gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data.

Os nad ydych chi'n fodlon â'n hymateb neu os ydych chi o'r farn nad ydym yn prosesu eich data personol yn unol â'r gyfraith, fe allwch chi gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Ein Swyddog Diogelu Data yn yr ASB yw Arweinydd y Tîm Rheoli Gwybodaeth a Diogelwch. Gallwch chi gysylltu drwy anfon e-bost at y cyfeiriad canlynol.