Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Margaret Gilmore - Aelod o Fwrdd yr ASB

Yn amlinellu hanes proffesiynol aelodau ein bwrdd ac yn rhoi manylion unrhyw ddiddordebau busnes sydd ganddynt er mwyn sicrhau tryloywder.

Last updated: 10 Awst 2022
See all updates
Margaret Gilmore

Mae Margaret Gilmore yn ailymuno â Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd, a hynny ar ôl gwasanaethu arno rhwng 2008 a 2014, pan gadeiriodd Bwyllgor Risg y Bwrdd ar y pryd a gweithredu fel Dirprwy Gadeirydd y Gwasanaeth Hylendid Cig (fel ag yr oedd ar y pryd).

Daw â phrofiad helaeth fel Cyfarwyddwr Anweithredol a Rheoleiddiwr Gwasanaethau Cyhoeddus gyda phrofiad arbennig mewn buddiannau defnyddwyr, rheoli risg ac alergenau. Ym mis Mai 2022, cwblhaodd ei thymor saith blynedd ar Fwrdd yr Awdurdod Ffrwythloni ac Embryoleg Dynol, a threuliodd chwech o'r rheiny fel Dirprwy Gadeirydd. Roedd hi'n Gomisiynydd Cynorthwyol Arweiniol gyda Chomisiwn Ffiniau Lloegr yn gyfrifol am ail-bennu ffiniau etholaethau seneddol yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr.

Am 10 mlynedd bu’n gweithio i’r felin drafod diogelwch annibynnol RUSI, ac yn fwyaf diweddar fel Uwch Gymrawd Cysylltiol sy’n arbenigo mewn Diogelwch Cenedlaethol a gwytnwch gan gynnwys rheoli risg. Mae ei gyrfa hir ym maes teledu, radio a phapurau newydd yn cynnwys saith mlynedd fel Uwch Ohebydd Materion Cartref a Chyfreithiol ar gyfer Newyddion y BBC yn ymdrin â gwytnwch a risg cenedlaethol, terfysgaeth a Gogledd Iwerddon.

Hi oedd Gohebydd Amgylchedd ac Amaeth y BBC pan oedd yr argyfwng BSE, newid yn yr hinsawdd, ffermio a chnydau GM yn dominyddu’r penawdau. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn alergenau a labelu, ac mae ganddi fab sydd ag alergedd difrifol i gnau. Mae hi'n parhau i ysgrifennu a darlithio ar ddiogelwch cenedlaethol a gwrthderfysgaeth.

Cyflogaeth

  • Honoraria Achlysurol ar gyfer Darlithoedd a Chyfweliadau Darlledu

Swyddi Cyfarwyddwr

Swyddi Cyfarwyddwr, gyda thâl neu’n ddi-dâl.

  • Dim

Incwm, cydnabyddiaeth neu fuddion

Unrhyw fusnes, gweithgarwch proffesiynol neu gyhoeddus neu fuddiannau sy’n ffynhonnell incwm, cydnabyddiaeth neu sydd o fudd arall.

  • Dim

Sefydliadau, clybiau neu gyrff

Aelodaeth o gyrff cyhoeddus, ymddiriedolaeth elusen neu ymddiriedolaeth gyhoeddus neu breifat arall, neu aelodaeth, rôl neu ymlyniad â chlwb neu sefydliad.

  • Dim

Cyfranddaliadau a buddsoddiadau

Unrhyw gyfranddaliadau, ac eithrio’r rheiny sy’n cael eu cadw gan gwmni buddsoddi neu drefniadau tebyg lle nad oes gan aelodau’r Bwrdd ddylanwad ar y ffordd y caiff y cyfranddaliadau eu rheoli.

  • Cyfranddaliwr, Quicksilver Media

Teulu

Priod – Cyfarwyddwr, Cyfryngau Quicksilver

Brawd yng Nghyfraith – Gyrrwr contract dim oriau ar gyfer Uber Eats a Deliveroo

Mab – Gohebydd dan hyfforddiant gyda Mail Online