Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Rhaglen Sicrhau Cydymffurfiaeth Busnesau

Dull y rhaglen Sicrhau Cydymffurfiaeth Busnesau tuag at foderneiddio'r ffordd y mae busnesau bwyd yn cael eu rheoleiddio yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ac awdurdodau lleol.   

Last updated: 30 Tachwedd 2021

Mae'r dirwedd fwyd wedi newid yn ddramatig yn ystod y tri degawd ers cyflwyno'r system reoleiddio gyfredol. Er bod rheoleiddio wedi parhau i ddatblygu, nid yw wedi cadw i fyny â'r newidiadau sylweddol yn y diwydiant bwyd. 

Heddiw, mae 95% o'n nwyddau yn dod o 10 archfarchnad fawr. Mae gwerthiant bwyd ar-lein wedi cynyddu'n sylweddol, gyda gwerthiant bwyd ar-lein bron â dyblu yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Yn ogystal, mae rhagor o ddata ar gael i fusnesau.  

Ar gyfer rhai rhannau o'r sector bwyd, efallai y bydd ffyrdd mwy effeithiol o sicrhau bod busnesau'n cydymffurfio â’r rheolau na’n model rheoleiddio cyfredol, sy'n seiliedig yn helaeth ar awdurdodau lleol yn arolygu wyneb yn wyneb ac yn rheolaidd mewn safleoedd busnesau bwyd.  

Sefydlwyd y rhaglen Sicrhau Cydymffurfiaeth Busnesau ym mis Ionawr 2020 i sicrhau bod defnyddwyr yn parhau i gael bwyd y gallant ymddiried ynddo yn y dyfodol.  

Bydd y rhaglen Sicrhau Cydymffurfiaeth Busnesau yn datblygu set o ddulliau rheoleiddio gwell, a fydd yn:

  • ei gwneud yn haws i fusnesau ddarparu bwyd diogel y gellir ymddiried ynddo i ddefnyddwyr
  • targedu adnoddau rheoleiddio yn y meysydd sy'n peri'r risg fwyaf
  • gwella cydymffurfiaeth ar draws y system trwy weithio gydag eraill a thrwy eraill, gan gynnwys partneriaid rheoleiddio a busnesau dylanwadol

Meysydd gwaith ar gyfer y rhaglen 

Dulliau rheoleiddiol ar lefel menter

Byddwn yn llunio modelau rheoleiddiol newydd ar gyfer rhai busnesau mawr sy'n cydymffurfio â rheoliadau ac yn dylanwadu ar y gadwyn fwyd. 

Gan ddechrau gyda'r archfarchnadoedd mawr, byddwn yn gweithio gydag awdurdodau lleol a phrif awdurdodau i ddatblygu dull sy'n rheoleiddio'r busnes cyfan fel un, yn hytrach nag fel nifer o safleoedd busnesau bach.  

Bydd hyn yn helpu i leihau dyblygu arolygiadau, wrth gynnal diogelwch defnyddwyr. 

Sicrwydd gwerthu bwyd ar-lein 

Mae prynu bwyd ar-lein bellach yn rhan sefydledig o'r system fwyd trwy'r cyfryngau cymdeithasol, marchnadoedd ar-lein a llwyfannau digidol eraill. 

Rhaid i'r ffordd yr ydym yn rheoleiddio busnesau bwyd ddatblygu ac addasu i'r amgylchedd hwn sy'n newid yn gyflym.  

Mae gwerthu bwyd ar-lein yn galluogi busnesau bwyd i sefydlu'n gyflym a chyrraedd ystod eang o ddarpar gwsmeriaid yn hawdd. Rydym ni’n gwybod nad yw rhai busnesau newydd sy'n sefydlu ar-lein yn cofrestru fel busnes bwyd. P’un a yw’r penderfyniad i beidio â chofrestru yn fwriadol neu’n anfwriadol, gallai hyn arwain at y busnes yn osgoi arolygiad gan yr awdurdod lleol, a allai beryglu defnyddwyr. Rydym ni’n casglu data i ddeall yn well y mathau a'r raddfa o risgiau i ddefnyddwyr o brynu bwyd ar-lein i lywio ein camau nesasf.

Felly, nid model sicrwydd sy’n addas i bawb, yn seiliedig ar arolygiad wyneb yn wyneb a rheolaidd o sefydliadau busnesau bwyd, yw'r ffordd fwyaf effeithiol bellach i ddiogelu defnyddwyr. Bydd y rhaglen Sicrhau Cydymffurfiaeth Busnesau yn archwilio pa fathau o ddull rheoleiddio fydd fwyaf addas ar gyfer gwahanol fathau o fusnesau bwyd ar-lein, a sut y gallwn weithio gyda phrif lwyfannau i ddylanwadu'n gadarnhaol ar gydymffurfiaeth a gwella diogelwch defnyddwyr. 

Mae hyn yn cynnwys tynnu ar wybodaeth a phrofiad uniongyrchol o'r diwydiant o ran sut mae eu tirwedd weithredol yn addasu ac yn tyfu. Bydd hyn yn llywio ein penderfyniadau a'n hargymhellion i sicrhau bod rheoleiddio'n parhau i fod yn berthnasol.

Rheoliad cymesur, wedi'i dargedu ar gyfer busnesau bwyd   

Rydym ni am gefnogi awdurdodau lleol yn well fel y gallant ganolbwyntio eu hamser a'u harbenigedd lle mae'n ychwanegu'r gwerth mwyaf ac sy’n diogelu defnyddwyr orau. 

Mae hyn yn cynnwys moderneiddio'r ffordd y mae awdurdodau lleol yn rheoleiddio hylendid bwyd a safonau bwyd mewn busnesau bwyd. 

Rydym ni’n datblygu dulliau newydd sy'n gwerthuso lefel y risg a berir gan fusnes bwyd unigol yn well.

Bydd y dulliau hyn yn targedu'r adnoddau sydd ar gael i'r meysydd sydd â'r risg fwyaf yn y gadwyn cyflenwi bwyd. 

Rydym ni am sicrhau bod gweithgaredd rheoleiddio yn canolbwyntio ar fusnesau sy'n methu â chyflawni eu rhwymedigaethau o dan gyfraith bwyd ac yn cydnabod y rhai sy'n ymdrechu i sicrhau cydymffurfiaeth. 

Rydym ni’n ymgysylltu ag awdurdodau lleol yn helaeth yn ystod y broses hon ac yn defnyddio eu hadborth a'u mewnwelediad gwerthfawr i helpu i lunio'r dull hwn.

Gweithredu'r rhaglen  

Mae'r rhaglen Sicrhau Cydymffurfiaeth Busnesau yn rhaglen waith hirdymor, ystwyth yr ydym ni’n disgwyl cymryd tua 5 mlynedd i'w chyflawni.   

Byddwn yn gweithio gydag awdurdodau lleol, busnesau a phartneriaid eraill i ddeall y dirwedd fwyd gyfredol ac i sicrhau bod dulliau rheoleiddiol newydd posibl yn cael eu profi a'u hymgorffori'n ofalus dros amser.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

Cynnwys cysylltiedig 

FSA Achieving Business Compliance board paper (December 2021)