Neidio i’r prif gynnwys

Rhyddid gwybodaeth

Gwybodaeth o ran beth yw cais rhyddid gwybodaeth a sut i wneud cais.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth a gedwir ar gyfrifiaduron, mewn negeseuon e-bost, setiau data, dogfennau wedi’u hargraffu neu ddogfennau mewn llawysgrifen, delweddau, fideos a recordiadau sain. Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (FOI) a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (EIR) yn darparu hawl mynediad cyffredinol i'r wybodaeth a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus. O dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, gallwch wneud cais am unrhyw wybodaeth a gofnodwyd rydym ni’n ei chadw.

Cyn i chi wneud Cais FOI

Cyn i chi wneud cais FOI, dylech bori’r wefan hon yn gyntaf. Rydym ni wedi ymrwymo i gyhoeddi gwybodaeth agored a thryloyw am yr hyn yr ydym ni’n ei wneud a sut ydym ni’n sicrhau bod bwyd hwnnw’n ddiogel. Mae’r dudalen ‘Beth rydym ni’n ei gyhoeddi’ yn amlinellu’r amrywiaeth o wybodaeth sydd ar gael ar-lein.

Mae’r cynllun cyhoeddi yn cynnwys

 • gwybodaeth sydd ar gael yn ôl dosbarth, fel ein blaenoriaethau, ein polisïau a’n gweithdrefnau
 • p’un a yw’r wybodaeth yn cael ei chyhoeddi ar y rhyngrwyd neu fel copi caled
 • p’un a yw’r deunydd ar gael yn rhad ac am ddim neu drwy dalu ffi

Dylech wirio ceisiadau FOI blaenorol o  2001-2016, 2017 neu 2018 cyn gwneud cais FOI. 

Dylech gofio na allwn ymateb i geisiadau os bydd yn costio mwy na £600 i ganfod a dethol y wybodaeth – o dan y Ddeddf FOI – neu pe byddai’r gwaith fyddai angen ei wneud yn golygu bod ymateb i’r cais yn “gwbl afresymol” – o dan yr EIR.

Hefyd, mae rhywfaint o wybodaeth sensitif nad yw ar gael i’r cyhoedd. Os yw hyn yn wir, byddwn yn dweud wrthych pam na allwn ddarparu rhywfaint neu'r holl wybodaeth rydych chi wedi gwneud cais amdani.

Eithriadau (Saesneg yn unig)

Gwneud cais FOI

Rhaid gwneud ceisiadau rhyddid gwybodaeth yn ysgrifenedig. Gall hyn fod drwy e-bost, drwy’r post neu dros y ffôn.

e-bost: openness.team@food.gov.uk

Tîm Didwylledd
Asiantaeth Safonau Bwyd
Clive House, 70 Petty France
San Steffan
Llundain SW1H 9EX

Gellir gwneud ceisiadau EIR dros y ffôn – ffoniwch 020 7276 8612 neu 020 7276 8632

Wrth wneud cais, rhaid i chi ddarparu

 • eich enw
 • cyfeiriad lle hoffech chi i’r wybodaeth gael ei hanfon (gall hyn naill ai fod yn gyfeiriad e-bost dilys neu’n gyfeiriad post)
 • disgrifiad clir o'r wybodaeth rydych chi’n gwneud cais amdani. Dylech fod mor benodol â phosibl am yr wybodaeth hon, yn hytrach na gofyn cwestiynau cyffredinol

Os hoffech gymorth i wneud eich cais yn gywir gallwch ymweld â gwefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth i geisio cyngor defnyddiol.

Unwaith y bydd eich cais wedi dod i law, byddwch yn cael neges gennym i gadarnhau hynny, ac ymateb llawn o fewn 20 diwrnod gwaith, oni bai bod rhaid ymestyn yr amserlen hon am reswm dilys. Byddwch yn cael esboniad am hyn.

Gwneud cwyn am y ffordd y cafodd eich cais ei drin

Os nad ydych yn hapus gyda’r ffordd rydym ni wedi trin eich cais am wybodaeth, ysgrifennwch at Gydlynydd Cwynion yr ASB, cysylltwch â’r Tîm Didwylledd, a gofyn am adolygiad mewnol. Mae angen gwneud hyn o fewn dau fis calendr o ddyddiad derbyn yr ymateb.

Os bydd eich cais yn dal i gael ei wrthod wedi’r adolygiad mewnol, gallwch gwyno i’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Gwybodaeth ychwanegol

Meini prawf y ‘Log Datgelu’

Mae ein log datgelu yn rhestru rhai o’n hymatebion i geisiadau a wnaed o dan y Ddeddf FOI a’r EIR rydym ni’n eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus ehangach. Byddwn ni’n cyhoeddi gwybodaeth lle mae unrhyw ddiddordeb cyhoeddus ehangach.

Bydd hyn yn cael ei arwain gan y meini prawf canlynol:

 • mae diddordeb cyhoeddus sylweddol yn y wybodaeth, yn hytrach na diddordeb preifat
 • mae nifer o geisiadau wedi dod i law ar yr un pwnc neu bwnc tebyg
 • byddai cyhoeddi’n dangos sut rydym ni’n gwario arian
 • byddai cyhoeddi’n dangos sut rydym ni’n arfer ein swyddogaethau rheoleiddio ac yn gwneud penderfyniadau
 • byddai cyhoeddi’n llywio dadl gyhoeddus

Byddwn yn dileu’r holl gyfeiriadau at wybodaeth bersonol lle bo angen er mwyn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998

Cynllun Cyhoeddi Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Fel awdurdod cyhoeddus mae gennym ddyletswydd gyfreithiol o dan Adran 19 Deddf Rhyddid Gwybodaeth (FOIA) 2000 i fabwysiadu, cynnal ac adolygu cynllun ar gyfer cyhoeddi gwybodaeth a gymeradwyir gan y Comisiynydd Gwybodaeth ac i gyhoeddi gwybodaeth yn unol â’r cynllun hwnnw.

Beth rydym ni'n ei gyhoeddi

Deddf Cofnodion Cyhoeddus: Rheol 20 mlynedd

O dan Ddeddf Cofnodion Cyhoeddus 1958, mae gofyn i adrannau'r llywodraeth nodi cofnodion sy’n deilwng i'w cadw’n barhaol i’w trosglwyddo i'r Archifdy Cenedlaethol a dinistrio’r gweddill. Ym mis Ionawr 2013, fe wnaeth y cyfnod amser gofynnol ar gyfer trosglwyddo ostwng o 30 mlynedd i 20 mlynedd, gyda chyfnod pontio o 10 mlynedd.

Os hoffech ragor o wybodaeth ar y rheoliadau rydym ni’n cydymffurfio â nhw, ewch i wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth a’r Archifau Cenedlaethol: Ailddefnyddio gwybodaeth o’r sector cyhoeddus.

Darllenwch y ceisiadau rhyddid gwybodaeth sydd wedi dod i law (Saesneg yn unig)

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Ceisiadau rhyddid gwybodaeth 2018 

Ceisiadau rhyddid gwybodaeth 2019 

Ceisiadau rhyddid gwybodaeth 2010 i 2017 (Archifau Cenedlaethol)