Neidio i’r prif gynnwys

Timothy Riley – Aelod o’r Bwrdd

Yn amlinellu hanes proffesiynol aelodau ein bwrdd ac yn rhoi manylion unrhyw ddiddordebau busnes sydd ganddynt er mwyn sicrhau tryloywder.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae Timothy Riley yn ffermwr da byw yng Ngorllewin Swydd Efrog, yn cynhyrchu Cig Eidion a Chig Oen ar dir porfa ac sy’n amgylcheddol gynaliadwy. Mae'n rhedeg buches Pedigree Beef Shorthorn ac mae'n Gyfarwyddwr Cymdeithas Gwartheg Shorthorn Cig Eidion y Deyrnas Unedig (DU).

Mae'n Gyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer Better2Know Limited, yn Gadeirydd Gweithredol i Wellstate HTA Limited, Ymgynghoriaeth Technoleg Iechyd ac Economeg, mae'n aelod o Bwyllgor Adnoddau Genetig Anifeiliaid Fferm Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA), a chyn hynny roedd yn aelod o Bwyllgor Cynghori’r ASB ar Fwydydd Anifeiliaid am chwe blynedd.

Rhwng 1991 a 2001, gwasanaethodd fel Uwch Was Sifil yn yr Adran Iechyd ac arweiniodd bolisi Llywodraeth y DU a sefydlu'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol (NICE) ar gyfer y DU, roedd yn Bennaeth polisi Iechyd Cyhoeddus y GIG, ac yn arwain datblygiad polisi Pwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU ynghyd â nifer o fentrau polisi a gwasanaeth iechyd eraill.

Yn dilyn hynny, roedd yn Brif Weithredwr i dair Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol y GIG ac yn Aelod o Fwrdd Seinio Ysgrifennydd Gwladol y DU. Cafodd ei wahodd i wasanaethu ar Fforwm Dyfodol y Prif Weinidog ac roedd yn gyd-awdur adroddiad y Fforwm, "Rôl y GIG yn Iechyd y Cyhoedd".

Mae gan Tim PhD mewn Imiwno-Oncoleg Moleciwlaidd o Goleg y Brenin, Prifysgol Caergrawnt.
 
Cyflogaeth

 • Ffermwr Da Byw Cig Eidion ac Oen ar fferm deuluol.
 • Cyfarwyddwr Cwmni

Swyddi Cyfarwyddwr

Swyddi Cyfarwyddwr, gyda thâl neu’n ddi-dâl.

 • Cadeirydd, Wellstate HTA Limited (Rhandal Cyfranddaliwr yn Unig).
 • Cyfarwyddwr Anweithredol Better2Know Limited (Gyda thâl).
 • Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Gwartheg Cig Eidion Shorthorn (Di-dâl).

Incwm, cydnabyddiaeth neu fuddion

Unrhyw fusnes, gweithgarwch proffesiynol neu gyhoeddus neu fuddiannau sy’n ffynhonnell incwm, cydnabyddiaeth neu sydd o fudd arall.

 • Ffermwr/Perchennog Tir yn cael Cynllun Taliad Sylfaenol y Polisi Amaethyddol Cyffredin.
 • Aelod o Bwyllgor Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA), Pwyllgor Adnoddau Genetig Anifeiliaid Fferm

Sefydliadau, clybiau neu gyrff

Aelodaeth o gyrff cyhoeddus, ymddiriedolaeth elusen neu ymddiriedolaeth gyhoeddus neu breifat arall, neu aelodaeth, rôl neu ymlyniad â chlwb neu sefydliad.

 • Aelod, Cymdeithas Da Byw sy’n Byw ar Borfa.
 • Aelod, Cymdeithas Ddefaid Lleyn.
 • Aelod, Cymdeithas Amaethyddol Swydd Efrog.
 • Aelod, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Swydd Efrog.
 • Aelod, Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC).
 • Aelod, Clwb y Gwasanaeth Sifil.
 • Aelod Dibreswyl o Goleg y Brenin, Caergrawnt.

Cyfranddaliadau a buddsoddiadau

Unrhyw gyfranddaliadau, ac eithrio’r rheiny sy’n cael eu cadw gan gwmni buddsoddi neu drefniadau tebyg lle nad oes gan aelodau’r Bwrdd ddylanwad ar y ffordd y caiff y cyfranddaliadau eu rheoli.

 • Arcis Biotechnology Limited.
 • Wellstate HTA Limited.

Teulu

Priod – Wedi’i chyflogi gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion, Cyfranddaliwr yn Wellstate HTA Limited (Rhandal Cyfranddaliwr yn Unig).

Merch – Anesthetydd/ACCS, Cofrestrydd Arbenigol, GIG
Merch – Is-lywydd, Refinery 29 Publishing
Mab yng Nghyfraith – Radiolegydd Ymyriadol, Cofrestrydd Arbenigol, GIG