Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Timothy Riley – Aelod o’r Bwrdd a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Yn amlinellu hanes proffesiynol aelodau ein bwrdd ac yn rhoi manylion unrhyw ddiddordebau busnes sydd ganddynt er mwyn sicrhau tryloywder.

Last updated: 7 Medi 2022
See all updates
Timothy Riley

Mae Timothy Riley yn ffermwr da byw yng Ngorllewin Swydd Efrog, ac mae’n frwd dros gynhyrchu cig eidion a chig oen amgylcheddol gynaliadwy ar dir porfa. Mae’n cadw buches Pedigree Beef Shorthorn ac ef yw  Is-lywydd UK Beef Shorthorn Cattle Society.

Mae’n Gyfarwyddwr Bwrdd profiadol yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus. Ef yw Gyfarwyddwr Anweithredol Better2Know Limited,Cadeirydd Gweithredol Wellstate HTA Limited (Ymgynghoriaeth Technoleg ac Economeg Iechyd), Cyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd ARAC i’r Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol, ac mae’n aelod o Bwyllgor Geneteg Da Byw a Cheffylau’r DU. 

Rhwng 1991 a 2001 gwasanaethodd fel Uwch Was Sifil yn yr Adran Iechyd ac arweiniodd fentrau proffil uchel gan gynnwys sefydlu’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol (NICE), a Phwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU ynghyd â nifer o fentrau polisi a gwasanaethau iechyd eraill mewn perthynas â safonau clinigol ac effeithiolrwydd cost.
 
Rhwng 2001 a 2001 roedd Timothy yn Brif Weithredwr i dair Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol y GIG ac yn Aelod o Fwrdd Seinio Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd y DU. Arweiniodd Gymdeithas Ymddiriedolaethau Gofal Sylfaenol Manceinion a gwasanaethodd ar Fforwm Dyfodol y Prif Weinidog, ac roedd yn gyd-awdur adroddiad y Fforwm, “The NHS Role in Public Health”.

Mae gan Timothy PhD mewn Imiwnoleg Foleciwlaidd o Goleg y Brenin, Prifysgol Caergrawnt, a dechreuodd ei fywyd proffesiynol fel Gwyddonydd Academaidd gyda Chymrodoriaethau Ymchwil yng Nghaergrawnt a Llundain.

Cyflogaeth

 • Ffermwr Da Byw Cig Eidion ac Oen ar fferm deuluol.
 • Cyfarwyddwr Cwmni

Swyddi Cyfarwyddwr

Swyddi Cyfarwyddwr, am dâl neu’n ddi-dâl.

 • Cadeirydd, Wellstate HTA Limited (Rhandal Cyfranddaliwr yn Unig).
 • Cyfarwyddwr Anweithredol Better2Know Limited (Am dâl).
 • Cyfarwyddwr Anweithredol ac Is-Lywydd  UK Beef Shorthorn Cattle Society   (Di-dâl).
 • Cyfarwyddwr Anweithredol, Cyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol, DEFRA (Am dâl).

Incwm, cydnabyddiaeth neu fuddion

Unrhyw fusnes, gweithgarwch proffesiynol neu gyhoeddus neu fuddiannau sy’n ffynhonnell incwm, yn gydnabyddiaeth neu sydd o fudd arall.

 • Ffermwr/Perchennog Tir sy’n cael arian gan Gynllun Taliad Sylfaenol y Polisi Amaethyddol Cyffredin..
 • Aelod o Bwyllgor Geneteg ar gyfer Da Byw a Cheffylau y DU

Sefydliadau, clybiau neu gyrff

Aelodaeth o gyrff cyhoeddus, ymddiriedolaethau elusen neu ymddiriedolaethau cyhoeddus neu breifat eraill, neu aelodaeth, rôl neu gysylltiad â chlwb neu sefydliad.

 • Aelod, Cymdeithas Gwartheg Shorthorn Cig Eidion
 • Aelod, Cymdeithas Ddefaid Llŷn
 • Aelod, Cymdeithas Amaethyddol Swydd Efrog 
 • Aelod, Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC)
 • Aelod, Clwb y Gwasanaeth Sifil
 • Aelod Amhreswyl o Goleg y Brenin, Caergrawnt.

Cyfranddaliadau a buddsoddiadau

Unrhyw gyfranddaliadau, ac eithrio’r rheiny sy’n cael eu cadw gan gwmni buddsoddi neu drefniadau tebyg lle nad oes gan aelodau’r Bwrdd ddylanwad ar y ffordd y caiff y cyfranddaliadau eu rheoli.

 • Arcis Biotechnology Limited.
 • Wellstate HTA Limited.

Teulu

Priod – Wedi ymddeol
Merch – Anesthetydd/ACCS, Cofrestrydd Arbenigol, GIG
Merch – Is-lywydd, Refinery 29 Publishing
Mab yng Nghyfraith – Radiolegydd Ymyriadol, Cofrestrydd Arbenigol, GIG