Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Timothy Riley – Aelod o’r Bwrdd

Yn amlinellu hanes proffesiynol aelodau ein bwrdd ac yn rhoi manylion unrhyw ddiddordebau busnes sydd ganddynt er mwyn sicrhau tryloywder.

Last updated: 26 Mai 2021
Timothy Riley

Mae Timothy Riley yn ffermwr da byw yng Ngorllewin Swydd Efrog, yn cynhyrchu Cig Eidion a Chig Oen ar dir porfa ac sy’n amgylcheddol gynaliadwy. Mae'n rhedeg buches Pedigree Beef Shorthorn ac mae'n Gyfarwyddwr Cymdeithas Gwartheg Shorthorn Cig Eidion y Deyrnas Unedig (DU).

Mae'n Gyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer Better2Know Limited, yn Gadeirydd Gweithredol i Wellstate HTA Limited, Ymgynghoriaeth Technoleg Iechyd ac Economeg, mae'n aelod o Bwyllgor Adnoddau Genetig Anifeiliaid Fferm Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA), a chyn hynny roedd yn aelod o Bwyllgor Cynghori’r ASB ar Fwydydd Anifeiliaid am chwe blynedd.

Rhwng 1991 a 2001, gwasanaethodd fel Uwch Was Sifil yn yr Adran Iechyd ac arweiniodd bolisi Llywodraeth y DU a sefydlu'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol (NICE) ar gyfer y DU, roedd yn Bennaeth polisi Iechyd Cyhoeddus y GIG, ac yn arwain datblygiad polisi Pwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU ynghyd â nifer o fentrau polisi a gwasanaeth iechyd eraill.

Yn dilyn hynny, roedd yn Brif Weithredwr i dair Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol y GIG ac yn Aelod o Fwrdd Seinio Ysgrifennydd Gwladol y DU. Cafodd ei wahodd i wasanaethu ar Fforwm Dyfodol y Prif Weinidog ac roedd yn gyd-awdur adroddiad y Fforwm, "Rôl y GIG yn Iechyd y Cyhoedd".

Mae gan Tim PhD mewn Imiwno-Oncoleg Moleciwlaidd o Goleg y Brenin, Prifysgol Caergrawnt.
 
Cyflogaeth

 • Ffermwr Da Byw Cig Eidion ac Oen ar fferm deuluol.
 • Cyfarwyddwr Cwmni

Swyddi Cyfarwyddwr

Swyddi Cyfarwyddwr, gyda thâl neu’n ddi-dâl.

 • Cadeirydd, Wellstate HTA Limited (Rhandal Cyfranddaliwr yn Unig)
 • Cyfarwyddwr Anweithredol Better2Know Limited (Gyda thâl)
 • Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Gwartheg Cig Eidion Shorthorn (Di-dâl)
 • Cyfarwyddwr Anweithredol, Cyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol, DEFRA (Gyda thâl)

Incwm, cydnabyddiaeth neu fuddion

Unrhyw fusnes, gweithgarwch proffesiynol neu gyhoeddus neu fuddiannau sy’n ffynhonnell incwm, cydnabyddiaeth neu sydd o fudd arall.

 • Ffermwr/Perchennog Tir yn cael Cynllun Taliad Sylfaenol y Polisi Amaethyddol Cyffredin.
 • Aelod o Bwyllgor Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA), Pwyllgor Adnoddau Genetig Anifeiliaid Fferm

Sefydliadau, clybiau neu gyrff

Aelodaeth o gyrff cyhoeddus, ymddiriedolaeth elusen neu ymddiriedolaeth gyhoeddus neu breifat arall, neu aelodaeth, rôl neu ymlyniad â chlwb neu sefydliad.

 • Aelod, Cymdeithas Da Byw sy’n Byw ar Borfa.
 • Aelod, Cymdeithas Ddefaid Lleyn.
 • Aelod, Cymdeithas Amaethyddol Swydd Efrog.
 • Aelod, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Swydd Efrog.
 • Aelod, Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC).
 • Aelod, Clwb y Gwasanaeth Sifil.
 • Aelod Dibreswyl o Goleg y Brenin, Caergrawnt.

Cyfranddaliadau a buddsoddiadau

Unrhyw gyfranddaliadau, ac eithrio’r rheiny sy’n cael eu cadw gan gwmni buddsoddi neu drefniadau tebyg lle nad oes gan aelodau’r Bwrdd ddylanwad ar y ffordd y caiff y cyfranddaliadau eu rheoli.

 • Arcis Biotechnology Limited.
 • Wellstate HTA Limited.

Teulu

Priod – Wedi’i chyflogi gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion, Cyfranddaliwr yn Wellstate HTA Limited (Rhandal Cyfranddaliwr yn Unig).

Merch – Anesthetydd/ACCS, Cofrestrydd Arbenigol, GIG
Merch – Is-lywydd, Refinery 29 Publishing
Mab yng Nghyfraith – Radiolegydd Ymyriadol, Cofrestrydd Arbenigol, GIG