Neidio i’r prif gynnwys

Yr Athro Susan Jebb – Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Yn amlinellu hanes proffesiynol Aelodau ein Bwrdd ac yn rhoi manylion unrhyw fuddiannau busnes sydd ganddynt er mwyn sicrhau tryloywder.
Diweddarwyd ddiwethaf
Professor Susan Jebb


Mae’r Athro Susan Jebb yn un o brif wyddonwyr y wlad, yn Gymrawd Academi’r Gwyddorau Meddygol ac yn Gymrawd Anrhydeddus Coleg Brenhinol y Meddygon. Mae ei hymchwil ddiweddar wedi canolbwyntio ar drin gordewdra ac ymyriadau i annog deiet iach a chynaliadwy. 

Mae gan Susan ddiddordeb hirsefydlog mewn trosi tystiolaeth wyddonol yn bolisi, a hi oedd y Cynghorydd Gwyddoniaeth i adroddiad Foresight Swyddfa Gwyddoniaeth y Llywodraeth ar ordewdra yn 2007. Mae hi’n gynghorydd i’r Strategaeth Fwyd Genedlaethol ar hyn o bryd. Yn y gorffennol mae wedi cadeirio grŵp cynghori arbenigol traws-lywodraethol ar ordewdra (2007–2011), rhwydwaith bwyd bargen cyfrifoldeb yr Adran Iechyd (2011–2015) a phwyllgorau cynghori iechyd y cyhoedd y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (2013-2018). Dyfarnwyd OBE iddi yn 2008 am ei gwasanaethau i iechyd y cyhoedd.

Mae Susan wedi’i chyflogi’n rhan-amser gan Brifysgol Rhydychen ochr yn ochr â’r rôl fel Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB).

Cyflogaeth

Cyflogaeth, swydd neu broffesiwn gyda thâl.

  • Personol: Prifysgol Rhydychen
  • Priod: Uwch Bartner J&L Farms

Swyddi Cyfarwyddwr

Swyddi Cyfarwyddwr, gyda thâl neu’n ddi-dâl.

  • Dim

Incwm, cydnabyddiaeth neu fuddion

Unrhyw fusnes, gweithgarwch proffesiynol neu gyhoeddus neu fuddiannau sy’n ffynhonnell incwm, cydnabyddiaeth, neu sydd o fudd arall.

  • Dim

Sefydliadau, clybiau neu gyrff

Aelodaeth o gyrff cyhoeddus, ymddiriedolaeth elusen neu ymddiriedolaeth gyhoeddus neu breifat arall, neu aelodaeth, rôl neu gysylltiad â chlwb neu sefydliad.

  • Cymrawd, Academi’r Gwyddorau Meddygol
  • Cymrawd Anrhydeddus, Coleg Brenhinol y Meddygon
  • Aelod, Cymdeithas Astudiaethau Gordewdra

Cyfranddaliadau a buddsoddiadau

Unrhyw gyfranddaliadau, ac eithrio’r rheiny sy’n cael eu cadw gan ymddiriedolaeth unedau neu drefniadau tebyg lle nad oes gan aelodau’r Bwrdd ddylanwad ar y ffordd y caiff y cyfranddaliadau eu rheoli.

  • Dim