Sgoriau hylendid bwyd ar gyfer busnesau

Canllawiau i fusnesau ar y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd, gwneud apêl, cyhoeddi ymateb i sgôr hylendid a gofyn am ailarolygiad
Diweddarwyd ddiwethaf

Beth yw'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd?

Ennill sgôr uwch

Mae'r sgôr uchaf o 5 o fewn cyrraedd pob busnes. Os nad ydynt yn cyrraedd y sgôr hon, bydd y swyddog diogelwch bwyd yn nodi'r gwelliannau y mae gofyn iddynt eu rhoi ar waith a darparu cyngor ymarferol ar sut i gael sgôr uwch.

Rydym ni'n darparu canllawiau busnes i helpu i reoli hylendid bwyd a gwybodaeth ddefnyddiol am arolygiadau cyfraith bwyd.

Cyfeiriad y busnes yn anghywir

Os ydych chi'n berchennog neu'n rheolwr busnes bwyd ac mae'r enw neu'r cyfeiriad a ddangosir ar ein gwasanaeth sgoriau hylendid bwyd yn anghywir, dylech chi gysylltu â'r awdurdod lleol a roddodd y sgôr i chi a gofyn iddynt wneud y newidiadau angenrheidiol.

Dod o hyd i dîm diogelwch bwyd eich awdurdod lleol.

Trefniadau Diogelu

Apelio

Cyn apelio, dylai perchnogion neu reolwyr busnesau gysylltu â swyddog diogelwch bwyd yr awdurdod lleol gyntaf i ddeall pam cafodd y sgôr ei rhoi. Os yw perchennog neu reolwr y busnes yn dal i gredu nad yw’r sgôr yn deg neu’n gywir, gall gyflwyno apêl ysgrifenedig i'w awdurdod lleol.

Rhagor o wybodaeth ar sut i wneud apêl yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Hawl busnes i ymateb

Mae'r hawl i ymateb yn galluogi'r busnes i roi gwybod i gwsmeriaid sut mae wedi gwella ei safonau hylendid neu os oedd amgylchiadau anarferol ar waith adeg yr arolygiad. Bydd yr ymateb yn cael ei gyhoeddi ar-lein, ochr yn ochr â'r sgôr, gan yr awdurdod lleol.

Cais am archwiliad ailymweld

Gall perchennog/rheolwr y busnes ofyn am ailymweliad i gael sgôr newydd pan fydd yr holl welliannau hylendid angenrheidiol wedi'u gweithredu. Mae rhai awdurdodau lleol yn Lloegr yn codi ffi i adfer costau cynnal arolygiad ailymweld. Yng Nghymru a Gogledd Iwerddon, mae pob awdurdod lleol yn codi ffi i adfer costau'r ailymweliad o dan eu cynlluniau statudol.

Hyrwyddo hylendid da

Mae gennym ni becyn cymorth cynllun sgorio hylendid bwyd i fusnesau sy'n rhoi syniadau ac ysbrydoliaeth i chi ar sut i hyrwyddo'ch sgôr hylendid bwyd ar-lein a thrwy ddulliau traddodiadol.