Neidio i’r prif gynnwys

Cynrychiolaeth trydydd gwledydd ar gyfer busnesau bwyd anifeiliaid

Y mesurau y mae'n rhaid eu cymryd gan fusnesau bwyd anifeiliaid mewn trydydd gwledydd (gwledydd nad ydynt yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd (UE)) sy'n gwerthu bwyd anifeiliaid yn gyfreithiol yn yr UE a'r Deyrnas Unedig (DU).
Diweddarwyd ddiwethaf

Dan Reoliad Rhif 183/2005, rhaid i fusnesau mewn trydydd gwledydd (gwledydd nad ydynt yn yr UE) gael cynrychiolydd cofrestredig a/neu wedi'u cymeradwyo yn yr UE. Rydym ni'n cyhoeddi rhestr o fusnesau bwyd anifeiliaid sydd wedi'u cofrestru a'u cymeradwyo yn y DU a'r busnesau bwyd anifeiliaid sy'n gweithredu mewn trydydd gwledydd y maent yn eu cynrychioli.

Pwysig

Mewn ymateb i ymholiadau gan y diwydiant yn ystod y Coronafeirws (COVID-19), rydym ni wedi cyhoeddi eglurhad i gynhyrchwyr bwyd anifeiliaid mewn perthynas ag ailfformiwleiddio a labelu cynhyrchion, yn ogystal â gwybodaeth am gyfleusterau cynhyrchu.

Sefydliadau bwyd anifeiliaid y tu allan i'r UE

Mae hwn yn cynnwys y mathau canlynol o sefydliadau:

 • gweithgynhyrchwyr rhai ychwanegion bwyd anifeiliaid penodol
 • gweithgynhyrchwyr rhai cynhyrchion newydd penodol sy'n ffynonellau protein
 • gweithgynhyrchwyr rhag-gymysgeddau sy'n cynnwys rhai ychwanegion bwyd anifeiliaid cyfansawdd penodol
 • gweithgynhyrchwyr sy'n cymysgu'r cynhyrchion a nodir ym mhwyntiau (i) a (ii) uchod

Ychwanegion bwyd anifeiliaid a ffynonellau protein

Mae ychwanegion bwyd anifeiliaid fel arfer yn cynnwys:

 • elfennau hybrin
 • fitaminau
 • cartenoidau a xanthophylls
 • micro-organebau ac ensymau
 • gwrthocsidyddion sydd â lefelau uchaf a ganiateir
 • ychwanegion eraill sydd â lefelau uchaf a ganiateir, sydd heb eu cynnwys yn y categorïau uchod
 • cocsidiostatau, histomonostatau a hyrwyddwyr tyfiant

I gael rhestr lawn o ychwanegion bwyd anifeiliaid sydd wedi'u hawdurdodi, gweler y Gofrestr o Ychwanegion Bwyd Anifeiliaid

Mae rhai ffynonellau protein newydd yn cynnwys:

 • proteinau a geir o ficro-organebau sy'n perthyn i'r grŵp o facteria
 • burum (ac eithrio burum sy'n cael ei dyfu ar swbstradau sy'n deillio o anifeiliaid neu lysiau), algâu a ffyngau is
 • cydgynhyrchion o weithgynhyrchu asidau amino drwy eplesu
 • asidau amino a'u halenau
 • analogau hydrocsi o asidau amino

Mae'r gofyniad bod gan sefydliad mewn gwlad y tu allan i'r UE gynrychiolydd yn yr UE yn dibynnu ar y gweithgarwch penodol sy'n cael ei gyflawni.

Cynrychiolwyr sefydliadau y tu allan i'r UE

Rhaid i'r cynrychiolydd sicrhau bod y sefydliad y tu allan i'r UE yn cydymffurfio â gofynion, sy'n gyfwerth o leiaf â'r rhai a nodir yng Nghyfarwyddeb 95/69/EC, sy'n berthnasol i'r gweithgaredd.

Mae hyn yn cynnwys amodau penodol sy'n ymwneud â safonau ansawdd: 

 • offer
 • cyfleusterau
 • storio
 • staff
 • cadw cofnodion

Dylai cynrychiolwyr gyflwyno cais i awdurdod eu Haelod-wladwriaeth. 

Datgan cynrychiolaeth cynrychiolwyr y tu allan i'r UE  

Dim ond un cynrychiolydd yn yr UE sydd ei angen ar bob sefydliad o wledydd y tu allan i'r UE. Yn ffurfiol, mae angen gwneud datganiad yn rhan o'r cais.

Mae'r datganiad yn gofyn am y manylion canlynol:

 • enw (neu enw busnes) a chyfeiriad yr unigolyn sy'n gwneud y datganiad
 • enw a chyfeiriad y sefydliad y tu allan i'r UE y mae'r datganiad ar ei gyfer
 • manylion yr holl weithgarwch y mae'r sefydliad y tu allan i'r UE yn ei gyflawni neu'n bwriadu ei gyflawni yn y sefydliad hwnnw
 • manylion y cynhyrchion sydd, neu a fydd, yn cael eu hallforio i Aelod-wladwriaeth yr UE, hynny yw taflenni data cynnyrch, labeli cynhwysion
 • datganiad bod y sefydliad yn cydymffurfio, ac ymrwymiad y bydd yn cydymffurfio wrth gyflawni gweithgarwch y sefydliad, er enghraifft, fe fydd yn darparu manylion tystysgrifau hylendid bwyd anifeiliaid
 • datganiad bod y cynrychiolydd yn deall y rhwymedigaethau
 • cyflwyno tystiolaeth i ddangos sut mae'r cynrychiolydd yn sicrhau cydymffurfiaeth, er enghraifft, amlder arolygiadau'r safleoedd sydd wedi'u cynnwys gan y gynrychiolaeth neu wiriadau o dystysgrifau hylendid bwyd anifeiliaid
 • llofnod gan neu ar ran yr unigolyn sy'n gwneud y datganiad

Dylai ymgeiswyr hefyd nodi'r gofynion canlynol:

 • At ddibenion y ddeddfwriaeth, dim ond un cynrychiolydd y Gymuned sydd ei angen ar gyfer pob sefydliad mewn gwlad y tu allan i'r UE, a dylent wneud y datganiad i'w Haelod-wladwriaeth, er enghraifft, os yw cynrychiolydd gweithgynhyrchwr o du allan yr UE sydd wedi'i leoli yn Ffrainc wedi gwneud datganiad yn Ffrainc, nid oes angen gwneud cais i'r DU.
 • Dylid gwneud datganiadau ar sail y DU
 • Dylai cynrychiolwyr sydd wedi'u lleoli yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon hefyd anfon eu datganiadau i'r un cyfeiriad e-bost a nodir isod
 • Mae datganiadau yn gysylltiedig â sefydliadau lle caiff gweithgarwch ei gyflawni ac nid i gwmni cyfan
 • Os yw cwmni o du allan yr UE yn berchen ar mwy nag un ffatri weithgynhyrchu, yna bydd angen i'r datganiad gynnwys pob un o'r rhain yn benodol. Serch hynny, gall yr un cynrychiolydd gynrychioli pob set o safleoedd

Datganiadau

Ar gyfer bwyd anifeiliaid cyfansawdd a rhag-gymysgeddau nad ydynt yn cynnwys cocsidiostatau, histomonostatau na hyrwyddwyr tyfiant, dylech gwblhau'r datganiad enghreifftiol a'i anfon at feeddelivery@food.gov.uk

Ar gyfer bwyd anifeiliaid cyfansawdd a rhag-gymysgeddau sy'n cynnwys cocsidiostatau, histomonostatau a hyrwyddwyr tyfiant, dylai busnesau bwyd anifeiliaid gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol a fydd yn anfon eu ffurflen datganiad model atoch.

Os caiff y datganiad ei dderbyn, byddwn ni neu'r Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol yn cadarnhau bod y datganiad wedi'i dderbyn. Bydd hwn yn cynnwys rhif adnabod unigryw y gall y sefydliad trydedd wlad perthnasol ei ddefnyddio ar ddogfennau.

Caiff enw'r cynrychiolydd a manylion y safle y tu allan i'r UE eu gosod ar restr o gynrychiolwyr a sefydliadau trydedd wlad sydd wedi'u cofrestru a'u cymeradwyo, a chaiff y rhestr ei diweddaru'n rheolaidd.

Amodau i sefydliadau o du allan i'r UE

Dyma'r amodau sy'n berthnasol i'r rheiny sydd wedi'u gosod yn atodiadau Cyfarwyddeb 95/69/EC, sy'n berthnasol i sefydliadau'r UE. Mae'r rhain yn debyg i ofynion Rheoliad CE 183/2005, ac maent yn berthnasol yn bennaf i safonau offer, cyfleusterau storio, staff a chadw cofnodion.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth drwy Swyddfa Safonau Masnach Awdurdodau Lleol, Safonau Bwyd yr Alban a DAERA.