Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Mewnforio bwyd a bwyd anifeiliaid risg uchel

Penodol i Gymru a Lloegr

Diffinio beth yw cynnyrch risg uchel, canllawiau ar lefelau afflatocsinau mewn bwyd wedi'i fewnforio, cyfyngiadau a chanllawiau cyfredol Prydain Fawr ar gyfer mewnforio cynhyrchion penodol o wledydd nad ydynt ym Mhrydain Fawr.

Diweddarwyd ddiwethaf: 17 Rhagfyr 2021
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 17 Rhagfyr 2021
Gweld yr holl ddiweddariadau

Rhaid i'r holl gynhyrchion sy'n cael eu mewnforio i Brydain Fawr gydymffurfio â'r gyfraith ar halogion. Mae’r deddfau hyn ar waith er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

Mae mathau penodol o fwydydd sy’n cael eu hystyried yn rhai ‘risg uchel’. Os ydych chi’n ymwneud â’r broses o fewnforio bwyd o wlad y tu allan i Brydain Fawr, mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol o’r canllawiau hyn.

Gweler Model Gweithredu Ffiniau'r Llywodraeth am ragor o wybodaeth am weithredu’r ffinau gyda’r Undeb Ewropeaidd.

Os nad yw cynhyrchion a gaiff eu mewnforio yn bodloni’r safonau cywir, ni chaniateir iddynt ddod i mewn i Brydain Fawr. Mae'n bwysig nodi mai dim ond trwy Fannau Rheoli ar y Ffin y gellir mewnforio nwyddau sydd wedi’u cyfyngu, lle mae'n rhaid gwirio dogfennau ac efallai y bydd angen gwiriadau ffisegol cyn eu rhyddhau. Os ydych chi’n mewnforio bwyd sy’n cynnwys halogion, mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn mewnforio drwy Fan Rheoli ar y Ffin, sy’n gallu gwirio eich cynnyrch.

Gellir ystyried bod cynhyrchion yn rhai risg uchel os ydynt yn cynnwys:

 • halogion – mycotocsinau ac afflatocsinau
 • plaladdwyr
 • Salmonela

Gellir dod o hyd i wybodaeth am gynhyrchion risg uchel, gwlad tarddiad ac amlder gwiriadau yn Rheoliad 2019/1793 fel y’i diwygiwyd. Mae'r Rheoliad hwn yn cydgrynhoi rheolaethau ar gyfer cynhyrchion nad ydynt yn dod o anifeiliaid, gan gynnwys afflatocsinau, gweddillion plaladdwyr, gwm guar a halogiad microbiolegol.

Caniateir i gynhyrchion sy'n cael eu rheoli ar y ffin symud yn fewndirol tra'n aros am ganlyniadau profion labordy. Fodd bynnag, rhaid rhoi trefniadau ar waith i sicrhau bod y llwyth (consignment) yn parhau i fod o dan reolaeth barhaus yr awdurdodau cymwys ac na ellir ymyrryd ag ef mewn unrhyw ffordd tra’n disgwyl am ganlyniadau'r gwiriadau labordy. Dim ond gyda chytundeb yr awdurdod iechyd porthladd y gellir caniatáu hyn.

Hyd nes y bydd canlyniadau'r gwiriadau labordy yn hysbys, rhaid i'r llwyth gael ei storio mewn warws dan reolaeth Tollau neu Gyfleuster Storio Dros Dro Allanol yn y Deyrnas Unedig (DU). Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau/ymholiadau, gallwch chi anfon e-bost at onward.transport@food.gov.uk

Dilynwch y ddolen hon i weld y rhestr gyfredol o weithredwyr ETSF.

Pwysig
Mae’n hanfodol rhoi gwybod i awdurdodau ym Mhrydain Fawr ymlaen llaw cyn i fwyd a bwyd anifeiliaid risg uchel, gan gynnwys cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid, gyrraedd o wledydd yr Undeb Ewropeaidd (UE) a gwledydd y tu allan i’r UE. Rhaid i fewnforwyr ac asiantau mewnforio ddefnyddio’r system mewnforio cynhyrchion, anifeiliaid, bwyd a bwyd anifeiliaid (IPAFFS) ar-lein i wneud hyn.

Bwyd â chyfyngiadau cyfredol 

Mae'r rheolaethau hyn yn bodoli i ddiogelu iechyd y cyhoedd a gallant naill ai atal mewnforion neu nodi amodau mewnforio. Yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond trwy fannau cyrraedd dynodedig y gellir mewnforio llwythi, mae'n rhaid gwirio dogfennau a gall fod angen samplu a dadansoddi neu archwilio cyn eu rhyddhau. Dyma'r rhestr o nwyddau cyfyngedig.

Lefelau afflatocsinau mewn bwyd wedi’i fewnforio

Mae afflatocsinau yn fath o docsin naturiol a ganfyddir mewn bwyd, a chânt eu cysylltu â chanser os cânt eu bwyta mewn lefelau uchel. Gall rhai sbeisys, cnau, ffrwythau wedi’u sychu a grawnfwydydd, gan gynnwys cynhyrchion grawnfwyd fel grawnfwydydd brecwast, gynnwys lefelau uchel o afflatocsinau.

Mae terfynau ar lefelau’r afflatocsinau a ganiateir mewn bwydydd sy’n cael eu mewnforio i Brydain Fawr, ac efallai bod angen profi rhai cynhyrchion.

Lefelau plaladdwyr mewn bwyd wedi'i fewnforio

Mae rhai cynhyrchion nad ydynt yn dod o anifeiliaid o drydydd gwledydd penodol yn cael eu rheoli oherwydd y risgiau o halogi â gweddillion plaladdwyr.

Mewnforio cynnyrch o Tsieina

Mae’n rhaid i gynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid a ganiateir a gaiff eu mewnforio o Tsieina gydymffurfio ag amodau iechyd penodol.

Gall y cynhyrchion canlynol ddod i mewn i Brydain Fawr cyn belled â bod llwythi yn cydymffurfio â’r rheolau canlynol:

 • maent yn destun gwiriadau cyn-allforio am bresenoldeb chloramphenicol a nitroffwrans, sy’n feddyginiaethau milfeddygol anghyfreithlon, a’u metabolion
 • mae ganddynt ddatganiad wedi’i lofnodi gan yr awdurdod cymwys yn Tsieina gyda chanlyniadau'r gwiriadau dadansoddi

Mae cynhyrchion pysgodfeydd oll yn gynhyrchion anifeiliaid sy’n deillio o bysgod. Mae dyframaeth yn fath o gynnyrch pysgodfeydd sydd wedi’i ffermio.

Mae’n rhaid i lwythi dyframaeth fod yn destun gwiriadau cyn allforio am bresenoldeb malachite green, crystal violet a’u metabolion. Mae’n rhaid i ddyframaeth gynnwys datganiad wedi’i lofnodi gan yr awdurdod cymwys yn Tsieina gyda’r canlyniadau dadansoddi.

I weld y mesurau rheoli llawn a rhestr lawn o gynhyrchion sy’n cael eu rheoli, cymerwch gip ar Benderfyniad y Comisiwn 2002/994/EC.

Mae’r cyfyngiadau mewnforio ar rai cynhyrchion dofednod o Tsiena yn parhau i fod ar waith oherwydd achos o ffliw adar.

Bwydydd sydd wedi’u cyfyngu

Saws soi sy’n cynnwys 3-MCPD

Mae rhai mathau o saws soi yn cynnwys cemegyn peryglus o’r enw 3-MCPD. Mae cyfyngiadau ar lefelau 3-MCPD a ganiateir mewn cynhyrchion a gaiff eu mewnforio i Brydain Fawr.
Maent fel a ganlyn:

 • caiff saws soi gynnwys lefelau o 3-MCPD heb fod yn uwch na 0.02 mg/kg
 • mae hyn ar gyfer y cynnyrch hylif sy’n cynnwys 40% sylwedd sych, sydd gyfystyr ag uchafswm o 0.05 mg/kg yn y sylwedd sych

Gwaharddiad ar fewnforio melysion jeli

Mae cyfyngiadau ar yr ychwanegion a ganiateir mewn rhai melysion jeli gan fod perygl o dagu:

 • Mae defnyddio, wrth gynhyrchu jeli cwpanau bach, ychwanegion penodol a nodir yn Atodiad II Rheoliad 1333/2008, a gwerthu'r cwpanau hyn, wedi'i wahardd
 • Yn ogystal, mae defnyddio E425 konjac mewn unrhyw felysion jeli, gan gynnwys jeli cwpanau bach, a gwerthu melysion o’r fath, wedi’i wahardd o dan Reoliad 1333/2008
 • Caiff y darpariaethau hyn eu gorfodi gan Reoliadau Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion Echdynnu Bwyd (Cymru) 2013.

Gwaharddiad ar fewnforio kava kava 

Mae ‘Kava Kava’, sy’n aelod o deulu’r pupryn, yn feddyginiaeth berlysieuol draddodiadol ar gyfer trin gorbryder (anxiety). Mae'r perlysieuyn wedi cael ei wahardd ers 2003. Mae hyn oherwydd pryderon am ei effaith wenwynig ar yr afu/iau. Ni ellir mewnforio atchwanegiadau kava kava, nac unrhyw fwydydd sy’n cynnwys y perlysieuyn hwn, i Brydain Fawr.

Lliw (dye) anghyfreithlon mewn sbeisys ac olewau palmwydd

Mae rhai sbeisys penodol mewn perygl o gael eu halogi. Mae awdurdodau bwyd yn rheoleiddio mewnforion risg uchel. Os yw lefel y lliw anghyfreithlon yn uwch na 0.5 rhan fesul miliwn (0.5ppm), cânt eu gwrthod.

Dyma’r rhywogaethau sydd mewn perygl o gael eu halogi â lliwiau anghyfreithlon:

 • tsili wedi’i sychu
 • cynhyrchion tsili
 • powdwr cyri
 • olew palmwydd

Ffurflen gais ar gyfer Mannau Rheoli ar y Ffin (BCPs)

Mae’r ffurflen hon ar gyfer BCPs arfaethedig a fydd yn ymdrin â bwyd nad yw'n dod o anifeiliaid. Mae'r ffurflen yn nodi'r gofynion cyfreithiol ar gyfer y cyfleusterau a'r staffio sy'n ofynnol. Mae hefyd yn caniatáu i weithredwyr y porthladdoedd nodi rhai cynhyrchion rheoledig pan na ragwelir y bydd y cyfleusterau'n cael eu dynodi ar gyfer yr holl gynhyrchion. Pan fydd gweithredwyr porthladdoedd yn gwneud cais am gyfleusterau a rennir, er enghraifft, maent yn disgwyl cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid hefyd, dylent gysylltu â’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phorthladdoedd i fynegi eu diddordeb.

Mae'r ffurflen yn berthnasol i Loegr yn unig ac felly ar gael yn Saesneg yn unig.

England