Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio bwyd a bwyd anifeiliaid risg uchel

Diffinio beth yw cynnyrch risg uchel, canllawiau ar lefelau afflatocsinau mewn bwyd wedi'i fewnforio, cyfyngiadau a chanllawiau cyfredol y Deyrnas Unedig (DU) ar gyfer mewnforio cynhyrchion penodol o wledydd nad ydynt yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd (UE) ar ôl 31 Ionawr 2020.
Diweddarwyd ddiwethaf

Rhaid i'r holl gynhyrchion sy'n cael eu mewnforio i'r DU gydymffurfio â'r gyfraith ar halogion. Mae’r deddfau hyn ar waith er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

Mae'r DU wedi ymadael â'r UE, ac mae'r cyfnod pontio ar ôl Brexit yn dod i ben eleni. Yn ystod y cyfnod pontio, mae'r DU yn parhau i ddilyn rheolau'r UE, gan gynnwys y rhai ar gyfer mewnforio bwyd a bwyd anifeiliaid risg uchel. Mae mathau penodol o fwydydd sy’n cael eu hystyried yn rhai ‘risg uchel’. Os ydych chi’n ymwneud â’r broses o fewnforio bwyd o wlad nad yw’n rhan o’r Undeb Ewropeaidd (UE), mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol o’r canllawiau hyn.

Os nad yw cynhyrchion a gaiff eu mewnforio yn bodloni’r safonau cywir, ni chaniateir iddynt ddod i mewn i’r UE. Mae'n bwysig nodi mai dim ond trwy Fannau Rheoli ar y Ffin y gellir mewnforio nwyddau, lle mae'n rhaid gwirio dogfennau ac efallai y bydd angen gwiriadau ffisegol cyn eu rhyddhau. Os ydych chi’n mewnforio bwyd sy’n cynnwys halogion, mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn mewnforio drwy Fan Rheoli ar y Ffin sy’n gallu gwirio eich cynnyrch.

Gellir ystyried bod cynhyrchion yn rhai risg uchel os ydynt yn cynnwys:

 • halogion – mycotocsinau ac afflatocsinau
 • plaladdwyr
 • salmonela

Gellir dod o hyd i wybodaeth am gynhyrchion risg uchel, gwlad tarddiad ac amlder gwiriadau yn Rheoliad 2019/1793. Mae'r Rheoliad hwn yn cydgrynhoi rheolaethau ar gyfer cynhyrchion nad ydynt yn dod o anifeiliaid, gan gynnwys afflatocsinau, gweddillion plaladdwyr, gwm guar a halogiad microbiolegol.

Caniateir i gynhyrchion sy'n cael eu rheoli ar y ffin symud yn fewndirol tra'n aros am ganlyniadau profion labordy. Fodd bynnag, rhaid rhoi trefniadau ar waith i sicrhau bod y llwyth (consignment) yn parhau i fod o dan reolaeth barhaus yr awdurdodau cymwys ac na ellir ymyrryd ag ef mewn unrhyw ffordd tra’n disgwyl am ganlyniadau'r gwiriadau labordy. Dim ond gyda chytundeb yr awdurdod iechyd porthladd y gellir caniatáu hyn.

Hyd nes y bydd canlyniadau'r gwiriadau labordy yn hysbys, rhaid i'r llwyth gael ei storio mewn Warws wedi'i reoli gan dollau neu Gyfleuster Storio Dros Dro Allanol yn y DU. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau/ymholiadau, gallwch chi anfon e-bost at onward.transport@food.gov.uk

Lefelau afflatocsinau mewn bwyd wedi’i fewnforio

Mae afflatocsinau yn fath o docsin a ganfyddir yn naturiol mewn bwyd, a chânt eu cysylltu â chanser os cânt eu bwyta mewn lefelau uchel. Gall rhai sbeisys, cnau, ffrwythau wedi’u sychu a grawnfwydydd, gan gynnwys cynhyrchion grawnfwyd fel grawnfwydydd brecwast, gynnwys lefelau uchel o afflatocsinau.

Mae terfynau ar lefelau’r afflatocsinau a ganiateir mewn bwydydd a fewnforir i’r DU, ac mae’n bosibl bod rhaid profi rhai cynhyrchion.

Bwydydd â chyfyngiadau cyfredol yr UE 

Mae'r rheolaethau hyn yn bodoli i ddiogelu iechyd y cyhoedd a gallant naill ai atal mewnforion neu nodi amodau mewnforio. Yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond trwy fannau cyrraedd dynodedig y gellir mewnforio llwythi, mae'n rhaid gwirio dogfennau a gall fod angen samplu a dadansoddi neu archwilio cyn eu rhyddhau.

Lefelau plaladdwyr mewn bwyd wedi'i fewnforio

Mae rhai cynhyrchion nad ydynt yn dod o anifeiliaid o drydydd gwledydd penodol yn cael eu rheoli oherwydd y risgiau o halogi â gweddillion plaladdwyr.

Mewnforio Guar Gum o India

Mae'r cynnyrch uchod mewn perygl o gael ei halogi gan pentachlorophenol (PCP) a diocsinau a chaiff ei fewnforio i'r DU dan reolaeth.

Mewnforio cynnyrch o Tsieina

Mae’n rhaid i gynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid a gaiff eu mewnforio o Tsieina gydymffurfio ag amodau iechyd penodol.

Gall y cynhyrchion canlynol ddod i mewn i’r DU cyn belled â bod llwyth yn cydymffurfio â’r rheolau canlynol:

 • maent yn destun gwiriadau cyn-allforio am bresenoldeb chloramphenicol a nitroffwrans, sy’n feddyginiaethau milfeddygol anghyfreithlon, a’u metabolion
 • mae ganddynt ddatganiad wedi’i lofnodi gan yr awdurdod cymwys yn Tsieina gyda chanlyniadau'r gwiriadau dadansoddi

Mae cynhyrchion pysgodfeydd oll yn gynhyrchion anifeiliaid sy’n deillio o bysgod. Mae dyframaeth yn fath o gynnyrch pysgodfeydd sydd wedi’i ffermio.

Mae’n rhaid i lwythi dyframaeth fod yn destun gwiriadau cyn allforio am bresenoldeb malachite green, crystal violet a’u metabolion. Mae’n rhaid i ddyframaeth gynnwys datganiad wedi’i lofnodi gan yr awdurdod cymwys yn Tsieina gyda’r canlyniadau dadansoddi.

I weld y mesurau rheoli llawn a rhestr lawn o gynhyrchion dan reolaeth, cymerwch gip ar Benderfyniad y Comisiwn 2002/994/EC.

Mae’r cyfyngiadau mewnforio ar rai cynhyrchion dofednod o Tsiena yn parhau i fod ar waith oherwydd achos o ffliw adar.

Mewnforio cynnyrch o Japan

Os ydych chi'n mewnforio cynnyrch o Japan, dylech chi ddilyn Rheoliad (UE) 2016/6 fel y'i diwygiwyd gan Reoliad (UE) 2019/1787 – sy'n gosod amodau arbennig i reoli mewnforion bwyd a bwyd anifeiliaid sy'n dod o Japan neu a anfonir o Japan yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf ynni niwclear Fukushima.

Bwydydd sydd wedi’u cyfyngu

Saws soi sy’n cynnwys 3-MCPD

Mae rhai mathau o saws soi yn cynnwys cemegyn peryglus o’r enw 3-MCPD. Mae cyfyngiadau ar lefelau 3-MCPD a ganiateir mewn cynhyrchion a gaiff eu mewnforio i’r DU a’r UE.

Maent fel a ganlyn:

 • caiff saws soi gynnwys lefelau o 3-MCPD heb fod yn uwch na 0.02 mg/kg
 • mae hyn ar gyfer y cynnyrch hylif sy’n cynnwys 40% sylwedd sych, sydd gyfystyr ag uchafswm o 0.05 mg/kg yn y sylwedd sych

Gwaharddiad ar fewnforio melysion jeli

Mae cyfyngiadau o fewn yr UE ar ychwanegion a ganiateir mewn rhai melysion jeli gan fod perygl o dagu:

Gwaharddiad ar fewnforio kava kava 

Mae ‘Kava Kava’, sy’n aelod o deulu’r pupryn, yn feddyginiaeth berlysieuol draddodiadol ar gyfer trin gorbryder. Mae'r perlysieuyn wedi cael ei wahardd ers 2003. Mae hyn oherwydd pryderon am ei effaith wenwynig ar yr afu. Ni ellir mewnforio atchwanegiadau kava kava, nac unrhyw fwydydd sy’n cynnwys y perlysieuyn hwn, i’r DU.

Lliw (dye) anghyfreithlon mewn sbeisys ac olewau palmwydd

Mae rhai sbeisys penodol mewn perygl o gael eu halogi. Mae awdurdodau bwyd yn rheoleiddio mewnforion risg uchel. Os yw lefel y lliw anghyfreithlon yn uwch na 0.5 rhan fesul miliwn (0.5ppm), cânt eu gwrthod.

Dyma’r rhywogaethau sydd mewn perygl o gael eu halogi â lliwiau anghyfreithlon:

 • tsili wedi’i sychu
 • cynhyrchion tsili
 • powdwr cyri
 • olew palmwydd