Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio bwyd o fewn yr Undeb Ewropeaidd (UE)

Gwybodaeth am Aelod-wladwriaethau'r UE, sefydliadau bwyd sy'n gwerthu cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid ac ystyriaethau ar gyfer mewnforio cynhyrchion pysgodfeydd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Aelod-wladwriaethau'r UE

Mae rhestr lawn o Aelod-wladwriaethau'r UE sy'n gallu masnachu'n rhydd rhwng ei gilydd ar gael ar-lein. *Mae Cyprus yn rhan o'r UE, er y caiff nwyddau o ardaloedd nad ydynt o dan reolaeth effeithiol Gweriniaeth Cyprus eu trin fel mewnforion nad ydynt o'r UE. 

Mae'n rhaid i'r holl gynhyrchion bwyd a gaiff eu cynhyrchu neu eu mewnforio i'r wlad fod yn addas i'w bwyta gan bobl, ac mae'n rhaid iddynt fodloni gofynion diogelwch bwyd cyffredinol Cyfraith Bwyd Cyffredinol Rheoliad 178/2002

Yn gyffredinol, mae hyn yn gwahardd bwyd rhag cael ei roi ar y farchnad os yw'n anniogel, hynny yw, os yw naill ai:

 • yn gallu niweidio iechyd
 • yn anaddas i’w fwyta gan bobl

Mae'n rhaid i fwyd sy'n dod i mewn i'r Deyrnas Unedig (DU) fodloni'r Rheoliadau a gyflwynwyd o dan y Ddeddf Diogelwch Bwyd. Mae'n rhaid i fusnesau bwyd weithredu gweithdrefnau Dadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol (HACCP). Mae'r system HACCP yn adnodd ar gyfer gweithredwyr busnesau bwyd i reoli peryglon mewn bwyd.

Mae'n rhaid i fwyd (gan gynnwys bwyd sy'n dod o anifeiliaid, bwyd nad yw'n dod o anifeiliaid, a bwyd sy'n cynnwys cynhyrchion a ddaw o blanhigyn a chynhyrchion wedi'u prosesu a ddaw o anifeiliaid) sy'n dod i mewn i'r DU gydymffurfio â gofynion Rheoliad Rhif 852/2004 y Comisiwn. Mae hyn i sicrhau bod bwyd sydd o dan eich rheolaeth wedi bodloni'r gofynion hylendid perthnasol ar bob cam cynhyrchu, prosesu a dosbarthu. 

Mae Canllawiau'r Comisiwn yn nodi'r rheoliadau hyn.

Gall awdurdodau lleol wirio bwyd a roddir ar farchnad y DU i weld a yw'n cydymffurfio â safonau diogelwch a hylendid bwyd, p'un a yw'n cael ei gynhyrchu yn y DU, Aelod-wladwriaethau eraill yr UE neu mewn gwlad nad yw'n rhan o'r UE. Yn y DU, caiff gwiriadau diogelwch bwyd a safonau bwyd eu cynnal gan ymarferwyr iechyd yr amgylchedd a swyddogion safonau masnach cymwys a gyflogir gan awdurdodau lleol. Gellir tynnu cynhyrchion bwyd nad ydynt yn cydymffurfio o'r gadwyn fwyd.

Mae gwybodaeth gyffredinol am labelu bwyd ar gael ar-lein.

I gael cyngor ar labelu cynhyrchion penodol, cysylltwch ag Adran Safonau Masnach neu Adran Iechyd yr Amgylchedd eich awdurdod lleol. 

Os ydych chi'n bwriadu sefydlu busnes gwerthu bwyd yn y DU, mae'n rhaid i chi gofrestru'r gweithgarwch hwnnw o dan Reoliad Rhif 852/2004. Bydd angen i chi gysylltu â Thîm Iechyd yr Amgylchedd yr awdurdod lleol lle rydych chi'n bwriadu sefydlu'ch busnes. Y tîm hwnnw sydd yn y sefyllfa orau i benderfynu a yw deddfwriaeth yn berthnasol yn ôl amgylchiadau unigol.

Gallwch chwilio am yr Adran Iechyd yr Amgylchedd berthnasol ar-lein.

Mae canllawiau pellach ar ofynion hylendid bwyd a sut i sefydlu busnes bwyd ar gael ar-lein.

Sefydliadau bwyd sy'n gwerthu cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid

Mae rheolau llym yn yr UE ar gyfer gwerthu unrhyw fwyd sy'n dod o anifeiliaid neu sy'n cynnwys cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid. Ymhlith gofynion eraill, bydd yn rhaid ardystio'r cynnyrch ac mae'n rhaid i'r safle sy'n ei gynhyrchu fod wedi'i drwyddedu gan yr UE.

I gadarnhau bod sefydliad o fewn yr UE wedi'i drwyddedu'n llawn i ddosbarthu: 

 • cig coch 
 • cynhyrchion cig – gan gynnwys selsig, pizzas cig, pasteiod cig) 
 • cynhyrchion llaeth – gan gynnwys llaeth, menyn, caws, iogwrt, hufen) 
 • wyau 
 • cig dofednod 
 • cig o anifeiliaid hela gwyllt 
 • pryfaid
 • cylionydd (grubs
 • cig anarferol – gan gynnwys ymlusgiaid (reptiles), aligatoriaid
 • mêl 

Cysylltwch â'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) trwy eu gwefan. Mae APHA yn Asiantaeth Weithredol sy'n perthyn i Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra).

I gadarnhau bod y sefydliad (yn yr UE) sy'n eich cyflenwi wedi'i drwyddedu'n llawn i ddosbarthu gelatin, gallwch wirio gyda'r Comisiwn Ewropeaidd.

Hylendid bwyd

Os oes gennych chi ymholiadau cyffredinol ar hylendid bwyd, cysylltwch â'r Tîm Polisi Hylendid Bwyd foodhygiene.policy@food.gov.uk

Cynhyrchion pysgodfeydd

Mae gennym ni ganllawiau i fusnesau ar fewnforio cynhyrchion pysgodfeydd a molysgiaid dwygragennog o wledydd eraill yr UE ar ein gwefan.  

I gadarnhau bod y sefydliad (yn yr UE) sy'n eich cyflenwi wedi'i drwyddedu'n llawn i ddosbarthu cynhyrchion pysgodfeydd neu folysgiaid dwygragennog, neu eu cynhyrchion, gallwch wirio gyda'r Comisiwn Ewropeaidd.

Os hoffech ddod â physgod byw a fwriedir i'w bwyta gan bobl i mewn i'r DU o Aelod-wladwriaeth arall yn yr UE, cysylltwch â'r Arolygiaeth Iechyd Pysgod yng Nghanolfan Gwyddoniaeth Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaeth (CEFAS). 

Halogion

Mae nodyn cyfarwyddyd ar Halogion yn Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2013, sy'n darparu ar gyfer deddfu a gorfodi Rheoliadau'r Comisiwn sy'n gosod terfynau rheoleiddiol ar gyfer halogion mewn bwyd (nitrad, mycotocsinau, metelau, deuocsinau 3-MCPD a hydrocarbonau aromatig polcyclic) ar ein gwefan.