Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio grawnfwydydd (cereals)

Canllawiau ar drwyddedu, labelu, pecynnu a diogelwch cemegol wrth fewnforio grawnfwydydd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Gwybodaeth gyffredinol

Mae'n rhaid i rawnfwydydd a chynhyrchion grawnfwyd a gaiff eu mewnforio o wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd (UE) fodloni'r un safonau a gweithdrefnau hylendid bwyd â bwyd a gynhyrchir yn y Deyrnas Unedig (DU) neu Aelod-wladwriaethau eraill yr UE.

Mae hyn yn berthnasol i rawnfwydydd fel: 

 • ceirch
 • haidd
 • bran
 • rhyg
 • gwenith
 • miled (millet)
 • corn
 • soia
 • blawd
 • reis

Mae'n rhaid i gynhyrchion a wneir ohonynt hefyd fodloni'r safonau hyn, fel:

 • pasta
 • nwdls
 • grawnfwydydd brecwast
 • bariau grawnfwyd

Fel arfer, nid oes angen tystysgrif iechyd arnoch chi i fewnforio'r cynhyrchion hyn.

Canllawiau ar gyfer y diwydiant bwyd

I gael rhagor o wybodaeth am Felino Blawd, gallwch ddarllen ein Canllawiau Arfer Da ar Felino Blawd ar gyfer y Diwydiant ar wefan y Llyfrfa (Saesneg yn unig). 

Trwyddedau mewnforio

Efallai na fydd angen trwydded iechyd neu hylendid arnoch chi i fewnforio bwyd, ond mae llawer o fwydydd o wledydd y tu allan i'r UE yn gofyn am drwyddedau at ddibenion masnachu, ac efallai y byddant yn destun cwotâu.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Asiantaeth Taliadau Gwledig.

Reis Basmati

I gael canllawiau ar ddefnyddio'r enw reis 'Basmati', cysylltwch ag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) trwy eu gwefan.

Lliwiau, cyflasynnau (flavourings) a melysyddion bwyd

Gall rhai cynhyrchion grawnfwyd gynnwys lliwiau bwyd, cyflasynnau neu felysyddion. Er y gall yr awdurdod bwyd gymeradwyo'r rhain yn y wlad tarddiad, efallai na fydd rhai ohonynt wedi'u cymeradwyo yn yr UE.

I gael gwybodaeth am gyflasynnau, melysyddion, lliwiau a chyffeithyddion (preservatives) bwyd, cysylltwch â Thîm Ychwanegion Bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd foodadditives@food.gov.uk.

Labelu

Mae gwybodaeth gyffredinol am labelu bwyd ar gael ar wefan GOV.UK

I gael cyngor ar labelu cynhyrchion penodol, cysylltwch ag Adran Safonau Masnach neu Adran Iechyd yr Amgylchedd eich awdurdod lleol.

Hysbysebu honiadau maeth ac iechyd

I gael gwybodaeth am hysbysebu honiadau maeth ac iechyd ar fwyd, cysylltwch â Chanolfan gwasanaeth cwsmeriaid yr Adran Iechyd.

Cynhyrchion organig

Os ydych chi'n mewnforio cynhyrchion organig (cynhyrchion amaethyddol byw neu heb eu prosesu, cynhyrchion amaethyddol wedi'u prosesu i'w defnyddio fel bwyd neu fwyd anifeiliaid, deunydd ysgogi llystyfiant a hadau i'w tyfu) o du allan i'r UE, mae angen i chi gysylltu â'r Tîm Mewnforion Organig trwy wefan Defra.

Deunydd pecynnu

Mae deunyddiau ac eitemau a ddaw i gysylliad â bwyd, gan gynnwys y rhai a ddefnyddir i becynnu bwyd, yn cael eu rheoli gan ddeddfwriaeth gyson a chynhwysfawr yr UE, sydd wedi'i gweithredu'n llawn yn y DU. Mae'r ddeddfwriaeth yn arbennig o drylwyr wrth reoli deunyddiau ac eitemau plastig y bwriedir eu defnyddio ar gyfer bwyd.

I gael gwybodaeth am ddiogelwch deunydd pecynnu, cysylltwch â'r Tîm Deunyddiau a ddaw i Gysylltiad â Bwyd FoodContactMaterial@food.gov.uk

Hylendid bwyd

Os oes gennych chi ymholiadau cyffredinol ar hylendid bwyd, cysylltwch â'r Tîm Polisi Hylendid Bwyd foodhygiene.policy@food.gov.uk.

Plaladdwyr

I gael gwybodaeth am lefelau diogelwch plaladdwyr, cysylltwch â Chyfarwyddiaeth Rheoleiddio Cemegau yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Halogion

Mae nodyn cyfarwyddyd ar Halogion yn Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2013, sy'n darparu ar gyfer deddfu a gorfodi Rheoliadau'r Comisiwn sy'n gosod terfynau rheoleiddiol ar gyfer yr halogion canlynol mewn bwyd:

 • Nitrad 
 • Mycotocsinau 
 • Metelau
 • Deuocsinau 3-MCPD
 • Hydrocarbonau aromatig polcyclic 

ar gael ar ein gwefan. 

Cyfyngiadau mewnforio

Mae yna rai cyfyngiadau/gofynion mewnforio eraill a all fod yn berthnasol wrth fewnforio cynhyrchion grawnfwyd, ac mae angen i fewnforwyr fod yn ymwybodol ohonynt. Maent fel a ganlyn:

Cynhyrchion "risg uwch"

Dim ond drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol sydd wedi’u cymeradwyo fel pwyntiau mynediad dynodedig y gellir mewnforio rhai bwydydd a bwydydd anifeiliaid penodol nad ydynt yn dod o anifeiliaid a gaiff eu hystyried i beri "risg uwch". Bydd y rhain yn destun rheolaethau swyddogol. Mae cynnyrch "risg uwch" yn gynnyrch bwyd neu fwyd anifeiliaid y mae’n hysbys ei fod yn peryglu iechyd y cyhoedd, neu fod hynny’n dod i’r amlwg.

Reis a chynhyrchion reis o Tsieina

Mae gan yr UE fesurau brys ar waith i lywodraethu'r broses o fewnforio cynhyrchion reis penodol sy'n deillio o Tsieina, neu sy'n cael eu hanfon oddi yno,  o ganlyniad i bresenoldeb organebau a addaswyd yn enetig (genetically modified neu GM) heb eu hawdurdodi.

O dan y mesurau hyn, dim ond trwy borthladdoedd neu feysydd awyr penodol sy'n bwyntiau mynediad dynodedig y gellir mewnforio llwythi (consignments) o gynhyrchion reis o Tsieina i'r DU, lle byddant yn destun rheolaethau swyddogol.

Os oes angen cyngor arnoch am brofion labordy ar gyfer reis neu gynhyrchion reis o Tsieina, cysylltwch â'ch cymdeithas fasnach neu'r Awdurdod Iechyd Porthladd perthnasol yn y lle cyntaf.

Os hoffech wybodaeth am ymholiadau reis GM, cysylltwch â'r Tîm Ymholiadau GM gm.Inquiries@food.gov.uk.

Afflatocsinau

Mae deddfwriaeth y Comisiwn Ewropeaidd yn cynnwys halogiad afflatocsinau  mewn grawnfwydydd a chynhyrchion grawnfwyd, fel grawnfwydydd brecwast.

I gael cyngor ar y ddeddfwriaeth hon a'r gofynion profi ar gyfer afflatocsinau, cysylltwch â'r Tîm Halogion Cemegol chemicalcontaminants@food.gov.uk

Gall gweithredwyr busnesau bwyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein tudalen Mycotocsinau.

Tocsinau ffiwsariwm

Mae deddfwriaeth gan y Comisiwn Ewropeaidd sy'n cwmpasu halogiad â thocsinau ffiwsariwm mewn grawnfwydydd a chynhyrchion grawnfwyd fel grawnfwydydd brecwast.

I gael cyngor ar y ddeddfwriaeth hon, a gofynion profi am docsinau ffiwsariwm, cysylltwch â chemicalcontaminants@food.gov.uk.

Cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid

Os ydych chi'n mewnforio unrhyw reis neu nwdls wedi'u coginio sy'n cynnwys

 • wyau
 • pysgod
 • pysgod cregyn
 • cig
 • unrhyw fariau grawnfwyd sy'n cynnwys unrhyw gynhyrchion mêl neu laeth (gan gynnwys powdr llaeth wedi'i sychu)

Dylech wybod bod rheolau gwahanol, llymach yn berthnasol i fewnforio bwydydd sy'n cynnwys unrhyw gynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid. Ymhlith gofynion eraill, bydd hyn yn gofyn am ardystiad o'r cynnyrch, y safle sy'n cynhyrchu'r cynnyrch sy'n cael ei drwyddedu gan yr UE a gwiriadau milfeddygol wrth i'r cynhyrchion ddod mewn i'r DU. 

Mae'r rheolau ar gyfer mewnforio cynhyrchion grawnfwyd penodol (fel grawnfwydydd brecwast, reis neu nwdls) sy'n cynnwys cig, llaeth, wyau, cynhyrchion dofednod, mêl neu helgig gwyllt yn cael eu trin gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA)

Os hoffech ragor o wybodaeth, gallwch gysylltu â'r Tîm Mewnforio imported.food@food.gov.uk.

Mewnforio bwyd a bwyd anifeiliaid o Japan

Yn dilyn y ddamwain yng ngwaith pŵer niwclear Fukushima Daiichi yn Japan yn 2011, mae mewnforio yr holl fwyd a bwyd anifeiliaid sy'n deillio o Japan i'r UE yn destun amodau arbennig. Bydd hyn yn golygu mai drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol yn unig y gellir mewnforio'r cynhyrchion hyn i'r DU, lle byddant yn destun rheolaethau swyddogol.