Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio perlysiau a sbeisys

Canllawiau ar fewnforio perlysiau a sbeisys o farchnadoedd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd (UE).
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae'n rhaid i berlysiau a sbeisys a gaiff eu mewnforio o du allan i'r UE fodloni'r un safonau hylendid a'r un gweithdrefnau diogelwch â bwyd a gynhyrchir yn yr UE. 

Fel arfer, nid oes angen tystysgrif iechyd arnoch chi i fewnforio perlysiau a sbeisys.

Safonau ar gyfer sbeisys

Nid yw cyfraith y Deyrnas Unedig (DU) yn diffinio safonau ar gyfer sbeisys. Fodd bynnag, gall cyngor gan yr Asiantaeth Diogelu Iechyd ar feini prawf microbiolegol 'cynnyrch terfynol' fod o gymorth. Mae'r Asiantaeth Diogelu Iechyd yn gorff annibynnol sy'n diogelu iechyd a lles pawb yng Nghymru a Lloegr.

Mae gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) ragor o wybodaeth am y meini prawf.

Mae gwybodaeth am safonau y DU ar gyfer sbeisys hefyd ar gael ar wefan y Seasoning and Spice Association.

Lliwiau, cyflasynnau (flavourings) a melysyddion bwyd

Gall rhai perlysiau a sbeisys gynnwys lliwiau, cyflasynnau neu felysyddion. Er ei bod yn bosibl bod yr awdurdod bwyd wedi cymeradwyo'r rhain yn y wlad tarddiad, efallai na fydd rhai ohonynt wedi'u cymeradwyo yn yr UE.

I gael gwybodaeth am gyflasynnau, melysyddion, lliwiau a chyffeithyddion (preservatives) bwyd, cysylltwch â'n Tîm Ychwanegion Bwyd drwy e-bost.

Labelu

Mae gwybodaeth gyffredinol am labelu bwyd ar gael ar wefan GOV.UK.

I gael cyngor ar labelu cynhyrchion penodol, cysylltwch ag Adran Safonau Masnach neu Adran Iechyd yr Amgylchedd eich awdurdod lleol.

Cynhyrchion organig

Os ydych chi'n mewnforio cynhyrchion organig (cynhyrchion amaethyddol byw neu heb eu prosesu, cynhyrchion amaethyddol wedi'u prosesu i'w defnyddio fel bwyd neu fwyd anifeiliaid, deunydd ysgogi llystyfiant a hadau i'w tyfu o du allan i'r UE, mae angen i chi gysylltu â'r Tîm Mewnforion Organig trwy wefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA).

I gael gwybodaeth am reoleiddio cynhyrchion organig a safonau organig, (gan gynnwys labelu) o fewn y DU, cysylltwch â'r Tîm Strategaeth Organig trwy wefan DEFRA.

Deunydd pecynnu

Mae deunyddiau ac eitemau a ddaw i gysylltiad â bwyd, gan gynnwys y rhai a ddefnyddir i becynnu bwyd, yn cael eu rheoli gan ddeddfwriaeth gyson a chynhwysfawr yr UE, sydd wedi'i gweithredu'n llawn yn y DU.

Mae'r ddeddfwriaeth yn arbennig o drylwyr wrth reoli deunyddiau ac eitemau plastig y bwriedir eu defnyddio ar gyfer bwyd.

I gael gwybodaeth am ddiogelwch deunydd pecynnu, cysylltwch â'r Tîm Deunyddiau a Ddaw i Gysylltiad â Bwyd drwy FoodContactMaterial@food.gov.uk

Hylendid bwyd

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cyffredinol am hylendid bwyd, cysylltwch â'r Tîm Polisi Hylendid Bwyd.

Plaladdwyr

I  gael gwybodaeth am lefelau diogelwch plaladdwyr, cysylltwch â Chyfarwyddiaeth Rheoleiddio Cemegau yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch trwy eu gwefan.

Halogion

Mae nodyn cyfarwyddyd ar Halogion yn Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2013, sy'n darparu ar gyfer deddfu a gorfodi Rheoliadau'r Comisiwn sy'n gosod terfynau rheoleiddiol ar gyfer halogion mewn bwyd (nitrad, mycotocsinau, metelau, deuocsinau 3-MCPD a hydrocarbonau aromatig polcyclic) ar ein gwefan.

Cyfyngiadau mewnforio

Mae yna rai cyfyngiadau/gofynion mewnforio eraill a all fod yn berthnasol wrth fewnforio perlysiau a sbeisys, ac mae angen i fewnforwyr fod yn ymwybodol ohonynt.

Cynhyrchion "risg uwch"

Dim ond drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol sydd wedi’u cymeradwyo fel Mannau Rheoli ar y Ffin y gellir mewnforio rhai bwydydd a bwydydd anifeiliaid penodol nad ydynt yn dod o anifeiliaid a gaiff eu hystyried i beri "risg uwch". Bydd y rhain yn destun rheolaethau swyddogol. Mae cynnyrch "risg uwch" yn gynnyrch bwyd neu fwyd anifeiliaid y mae’n hysbys ei fod yn peryglu iechyd y cyhoedd, neu fod hynny’n dod i’r amlwg.

Gall gweithredwyr busnesau bwyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth am fewnforio cynhyrchion risg uchel ar ein gwefan.

I weld rhestr gyflawn o fwydydd (nad ydynt yn dod o anifeiliaid) sydd wedi'u cyfyngu'n bresennol gan yr yr UE, gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ar ein gwefan.

Kava-kava

Ers 9 Ionawr 2003, mae'r perlysieuyn 'kava-kava', ac unrhyw fwyd sy'n ei gynnwys, wedi'i wahardd rhag dod i mewn i'r DU. Mae hyn oherwydd pryderon ynghylch ei effaith wenwynig ar yr iau/afu.


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chanolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid yr Adran Iechyd drwy eu gwefan.

Mewnforio bwyd a bwyd anifeiliaid o Japan

Mae mewnforio unrhyw fwyd a bwyd anifeiliaid sy'n deillio o Japan i'r UE yn destun amodau arbennig. Mae hyn yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf bŵer niwclear Fukushima Daiichi yn Japan ym mis  2011. Bydd hyn yn golygu mai drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol yn unig y gellir mewnforio'r cynhyrchion hyn i'r DU, lle byddant yn destun rheolaethau swyddogol.

Food Additives Team

Food Additives team