Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio sawsiau sy'n cynnwys cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid

Canllawiau ar hylendid bwyd a halogion wrth fewnforio sawsiau sy'n cynnwys cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid.
Diweddarwyd ddiwethaf

Gwybodaeth gyffredinol

Mae rheolau llym ar gyfer mewnforio sawsiau o wledydd nad ydynt yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd (UE) sy'n cynnwys cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid, ac mae'r rhain yn cynnwys sawsiau sy'n cynnwys unrhyw:

 • gig
 • dofednod
 • pysgod
 • wyau a chynhyrchion wyau
 • mêl

Mae'n rhaid i'r mathau hyn o sawsiau fodloni'r un gofynion hylendid bwyd a gweithdrefnol ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd (UE) â bwyd a gynhyrchir yn y Deyrnas Unedig neu Aelod-wladwriaethau eraill yr UE.

They must also be accompanied by a health certificate issued by the competent authority in the country of origin.

Mae enghreifftiau o gynhyrchion o'r fath yn cynnwys:

 • saws carbonara
 • saws caws
 • mayonnaise
 • saws béchamel
 • saws hollandaise
 • saws persli
 • grefi neu stoc cig penodol

Yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) sy'n ymdrin â'r rheolau ar gyfer mewnforio sawsiau sy'n cynnwys cig neu gynhyrchion llaeth (gan gynnwys powdr llaeth), gelatin, dofednod, wyau neu ratidau (emiw, estrys, rhea). Mae hyn hefyd yn cynnwys sawsiau sy'n cynnwys anifeiliaid hela gwyllt, pryfaid, cynrhon, cig anarferol (ymlusgiaid, aligator) neu fêl.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag APHA. Mae'r APHA yn Asiantaeth Weithredol sy'n perthyn i Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA). I gael gwybodaeth am fewnforio sawsiau sy'n cynnwys pysgod cregyn neu bysgod, neu eu cynhyrchion, edrychwch ar ein tudalen we.

Hylendid bwyd

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cyffredinol am hylendid bwyd, cysylltwch â'r Tîm Polisi Hylendid Bwyd.

Halogion

Nodyn canllaw ar Reoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2013, sy'n darparu ar gyfer deddfu a gorfodi Rheoliadau'r Comisiwn sy'n gosod terfynau rheoleiddio ar gyfer halogion mewn bwyd (nitrad, mycotocsinau, metelau, deuocsinau 3-MCPD a hydrocarbonau aromatig polcyclic). Darllenwch ein canllaw busnes ar ddiogelwch cemegol.

Cyfyngiadau mewnforio

Mewnforio bwyd a bwyd anifeiliaid o Japan

Ers 27 Mawrth 2011, mae mewnforio unrhyw fwyd a bwyd anifeiliaid sy'n deillio o Japan i'r UE yn destun amodau arbennig. Mae hyn yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf bŵer niwclear Fukushima Daiichi yn Japan ym mis Mawrth 2011. Bydd hyn yn golygu mai drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol yn unig y gellir mewnforio'r cynhyrchion hyn i'r Deyrnas Unedig, lle byddant yn destun rheolaethau swyddogol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan mewnforion ac allforion.

Cysylltiadau Tîm

foodhygiene.policy@foodstandards.gsi.gov.uk