Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Pecynnu bwyd dan wactod

Sut i becynnu eich cynhyrchion bwyd wedi'u hoeri dan wactod yn ddiogel fel busnes, gweithgynhyrchwr neu fanwerthwr.

Diweddarwyd ddiwethaf: 14 Rhagfyr 2020
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 14 Rhagfyr 2020
Gweld yr holl ddiweddariadau

Gall pecynnu dan wactod a phecynnu drwy addasu'r atmosffer gynyddu oes silff bwyd oer trwy gyfyngu ar dyfiant micro-organebau. Fodd bynnag, dan rai amgylchiadau, gall bacteriwm a elwir yn Clostridium botulinum nad yw'n proteolytig (C. botulinum) dyfu yn absenoldeb ocsigen. Mae'r bacteriwm hwn yn gallu tyfu a chynhyrchu tocsin niweidiol ar dymheredd o 3°C ac uwch.

Mae'n bwysig bod mesurau rheoli priodol ar waith ar gyfer bwyd wedi’i oeri sydd wedi’i becynnu dan wactod a’i becynnu drwy addasu'r atmosffer i leihau’r perygl bod yr organeb hon yn tyfu a chynhyrchu lefelau niweidiol o docsin.

Canllawiau pecynnu dan wactod

Mae'r canllawiau hyn yn eich helpu chi i becynnu cynhyrchion amrwd, wedi'u hoeri ac yn barod i'w bwyta, dan wactod a phecynnu drwy addasu'r atmosffer. Mae'n dangos i chi sut i ddatblygu a gweithredu dull seiliedig ar Ddadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol (HACCP) yn ymarferol ar gyfer y bwydydd hyn i reoli'r risg o C. botulinum nad yw'n proteolytig. 

England, Northern Ireland and Wales

Y rheol 10 diwrnod ar gyfer oes silff 

Os yw oes silff y cynnyrch yn fwy na 10 diwrnod, mae'r canllawiau yn egluro'r rheolau sy'n berthnasol a'r angen am ffactorau rheoli ychwanegol. Mae'n darparu 'Coeden Benderfynu' defnyddiol i'ch helpu chi i ddeall a yw'r risg o C. botulinum yn cael ei reoli. 

Listeria a pheryglon eraill

Rhaid i chi ystyried peryglon eraill y gellir eu cysylltu â'r cynhyrchion yr ydych chi'n eu defnyddio. Mae Listeria monocytogenes, yn arbennig, yn gallu tyfu ar dymheredd sy'n is na 0°C. 

Mae angen cynnwys mesurau rheoli ar gyfer peryglon eraill mewn gweithdrefnau sy'n seiliedig ar HACCP, yn ogystal â'u hystyried wrth bennu oes silff.