Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Consultation

Adolygiad o Reoliad a Ddargedwir 2016/6 ar fewnforio bwyd o Japan yn dilyn damwain niwclear Fukushima

Penodol i Gymru a Lloegr

Ymgynghoriad yn ceisio barn rhanddeiliaid ar ddewisiadau rheoli risg i gadw, diwygio neu ddirymu Rheoliad a ddargedwir 2016/16.

Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Rhagfyr 2022
Gweld yr holl ddiweddariadau

Crynodeb o ymatebion

Crynodeb o'r ymatebion

Adolygiad o Reoliad a Ddargedwir 2016/6 ar fewnforio bwyd o Japan yn dilyn damwain niwclear Fukushima: crynodeb o ymatebion (fersiwn hygyrch: Saesneg yn unig)

I bwy fydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb fwyaf?

  • Mewnforwyr pysgod, madarch a llysiau gwyllt wedi'u fforio (foraged) o Japan i'r Deyrnas Unedig (DU).
  • Busnesau bwyd yn y DU gan gynnwys manwerthwyr a bwytai sy'n arbenigo mewn bwyd o Japan a defnyddwyr y bwydydd hyn.

Pwnc yr ymgynghoriad

Fe gafodd Rheoliad 2016/6 ei ddargadw ym Mhrydain Fawr yn dilyn ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd (UE) ac mae'n cymhwyso rheolaethau manylach ar rai bwydydd wedi’u mewnforio o Japan o ganlyniad i ddamwain niwclear Fukushima ym mis Mawrth 2011. Mesur brys oedd hwn i ddiogelu defnyddwyr rhag bwyd wedi'i fewnforio a allai fod wedi ei halogi â deunydd ymbelydrol a ryddhawyd yn dilyn y ddamwain niwclear. 

Mae Rheoliad a ddargedwir 2016/6 yn cymhwyso'r lefelau uchaf o gesiwm ymbelydrol ar fwyd a bwyd anifeiliaid o Japan. Fodd bynnag, gellir mewnforio mwyafrif y bwydydd o Japan eisoes i'r DU heb unrhyw reolaethau manylach gan fod lefelau ymbelydredd yn isel iawn ac ymhell islaw'r lefelau uchaf hyn. Mae'r rheolaethau manylach yn berthnasol i nifer gyfyngedig o fwydydd gan gynnwys rhai rhywogaethau o bysgod, madarch gwyllt a llysiau Japaneaidd wedi'u fforio y mae rheolaethau manylach yn parhau i fod ar waith ar eu cyfer. Dim ond mewn symiau bach y mae'r cynhyrchion hyn yn cael eu mewnforio i'r DU, yn bennaf ar gyfer bwytai sy'n arbenigo mewn bwyd Japaneaidd a defnyddwyr bwydydd traddodiadol Japaneaidd.

Pwrpas yr ymgynghoriad

Gofyn am sylwadau gan y diwydiant, awdurdodau gorfodi, defnyddwyr a rhanddeiliaid eraill sydd â buddiant o ran ein dewisiadau rheoli risg i gadw, diwygio neu ddirymu Rheoliad a ddargedwir 2016/16.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi cynnal asesiad risg meintiol o radiocesiwm mewn bwydydd o Japan.

Nid ydym yn ceisio sylwadau ar yr asesiad risg sydd wedi'i adolygu'n annibynnol.

Sut i ymateb

Dylid anfon ymatebion i’r ymgynghoriad hwn at radiation@food.gov.uk erbyn 11 Chwefror 2022.

Pecyn ymgynghori

 

 

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

O fewn tri mis i'r ymgynghoriad ddod i ben, byddwn yn anelu at gyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a chynnwys dolen iddo ar y dudalen hon. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am sut yr ydym yn trin data a ddarperir mewn ymateb i ymgynghoriadau yn ein hysbysiad preifatrwydd am ymgynghoriadau.

Mwy o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EF. Os cynhyrchwyd Asesiad Effaith, mae wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os na ddarparwyd Asesiad Effaith, nodir y rheswm yn y ddogfen ymgynghori.