Diwygio darpariaethau gwybodaeth am alergenau mewn deddfwriaeth gwybodaeth am fwyd ddomestig ar gyfer bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol

Rydym ni'n croesawu barn rhanddeiliaid ar y newidiadau arfaethedig i ddarpariaeth gwybodaeth am alergenau ar fwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol. Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i ddatblygu ar y cyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, Safonau Bwyd yr Alban, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) a'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Ynglŷn â'r ymgynghoriad hwn

Bydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb i'r canlynol:  

  • defnyddwyr ag alergedd bwyd, anoddefiad bwyd a chlefyd seliag 
  • grwpiau cleifion 
  • sefydliadau diwydiant 
  • awdurdodau gorfodi 

Pwnc yr ymgynghoriad

Mae'r ymgynghoriad hwn yn rhoi pedwar dewis polisi i wella darpariaeth yr wybodaeth am alergenau i ddefnyddwyr ar fwyd sy'n cael ei becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol.

Diben yr Ymgynghoriad 

Rhoi cyfle i bawb sydd â diddordeb roi sylwadau ac adborth ar y newidiadau arfaethedig i Reoliadau Gwybodaeth am Fwyd ddomestig 2014 (FIR) (Cymru) a rheoliadau FIR cyfochrog yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban a Lloegr. Mae'r rhain yn ymwneud â gwybodaeth am alergenau ar gyfer bwyd sy'n cael ei becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol i'r defnyddiwr.

ASB yn Esbonio

Mae 'bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol' yn cyfeirio at fwyd sydd wedi ei becynnu ar yr un safle y caiff ei werthu, er enghraifft brechdan wedi'i phecynnu neu salad a wnaed gan staff yn gynharach yn y dydd a'i roi ar silff i'w brynu. Ar hyn o bryd, nid oes rhaid i'r bwyd yma gario labeli a gwybodaeth am alergenau, gan y disgwylir i'r cwsmer siarad â'r person a baratôdd neu a becynnodd y cynnyrch am yr wybodaeth hon.

Pecyn ymgynghori

Darllenwch y pecyn ymgynghori a chael gwybod sut i ymateb.  

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.