Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Newyddion

Crynodeb o’r trafodaethau yng nghyfarfod Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd – 22 Mawrth 2023

Cyfarfu Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ym Manceinion ddydd Mercher. Rhoddodd y Prif Weithredwr y newyddion diweddaraf i’r Bwrdd ar ddau fater cyfredol – Ymgyrch Hawk, a Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir – a thrafododd y Bwrdd hefyd bapurau yn ymwneud â’r rhaglen Sicrhau Cydymffurfiaeth Busnesau (ABC) a Bridio Manwl.

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mawrth 2023
Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mawrth 2023

Ymgyrch Hawk

Rhoddodd Emily Miles, Prif Weithredwr yr ASB, ddiweddariad i’r Bwrdd ar y ffordd yr ymdriniodd y sefydliad ag Ymgyrch Hawk, sef ymchwiliad troseddol i dwyll bwyd posib. Meddai:   

Mae ymchwiliadau troseddol o’r natur hon yn cymryd amser, gan fod angen archwilio’r dystiolaeth a dod i ganlyniad gwybodus, gan gynnwys erlyniadau posib. Mae’n rhaid i ni weithredu mewn ffordd nad yw’n peryglu unrhyw achosion cyfreithiol yn y dyfodol.  

Y llynedd, cynghorodd yr ASB manwerthwyr i wirio eu cyflenwyr cig wedi’i goginio. Pan fydd yr ASB yn gofyn i fanwerthwyr edrych ar eu cadwyni cyflenwi, rydym yn disgwyl iddynt gynnal gwiriadau diwydrwydd dyladwy ychwanegol. Nid ydym yn cyhoeddi’r rhybuddion hyn heb reswm.    
  
Bydd yr ASB yn parhau i gymryd camau pan fydd angen, gan gynnwys ymchwiliadau troseddol. Fodd bynnag, fel y rheoleiddiwr cenedlaethol, ni yw’r cam olaf o ran diogelu. Ar adeg pan fo pwysau costau a heriau eraill yn golygu y gallai’r risgiau o dwyll bwyd gynyddu, mae’n bwysig iawn bod pawb sy’n ymwneud â’r system fwyd yn wyliadwrus iawn.   

Yn ystod cyfarfod y Bwrdd, ymwelodd Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd yr ASB, ar y cyd â Chwnstabliaeth Swydd Derby a Safonau Masnach Cyngor Swydd Derby, â safle sy’n gysylltiedig â’r ymchwiliad troseddol hwn heb roi rhybudd ymlaen llaw.   

Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir  

Yn ei hadroddiad i’r Bwrdd, dywedodd Prif Weithredwr yr ASB, Emily Miles, wrth yr aelodau fod yr ASB yn aros am benderfyniad gan Lywodraeth y DU ar argymhellion yr ASB i gadw neu ymestyn y rhan fwyaf o gyfraith yr UE a ddargedwir sy’n rhan o’i chylch gwaith. Amlinellodd yr angen i weithio ar draws y pedair gwlad, yn ogystal â nod yr ASB i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus cyn gynted â phosib ar ôl i’r Bil gael Cydsyniad Brenhinol.  

Wrth ymateb, dywedodd Susan Jebb, Cadeirydd yr ASB: 

Rwyf wedi clywed llawer gan y diwydiant a busnesau sy’n chwilio am sicrwydd ar ddyfodol cyfraith bwyd. Mae’n bwysig ein bod ni’n rhoi digon o amser ar gyfer cytuno ar ddull gweithredu sy’n gweithio i bob un o’r pedair gwlad ac ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ystyrlon, sy’n ofyniad statudol.

Rwy’n gobeithio y bydd gennym benderfyniadau gan y Llywodraeth yn fuan ynghylch y deddfau pwysig hyn sy’n bodoli i ddiogelu iechyd y cyhoedd a chynnal safonau a diogelwch bwyd y DU. 

Y Bwrdd yn cymeradwyo model newydd ar gyfer rheolaethau safonau bwyd

Trafododd y Bwrdd bapurau o’r Rhaglen Sicrhau Cydymffurfiaeth Busnesau a chytunodd i ddechrau rhoi ffordd newydd ar waith i awdurdodau lleol wirio bod busnesau bwyd yn cydymffurfio â gofynion o ran cyfansoddiad a labelu bwyd. Ei nod yw targedu busnesau sydd â’r risg fwyaf posib o dwyll bwyd neu labelu anghywir. 

Cafodd y model newydd ar gyfer rheolaethau safonau bwyd awdurdodau lleol ei dreialu’n llwyddiannus y llynedd yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, lle cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar newidiadau i’r Codau Ymarfer Cyfraith Bwyd i gyflwyno’r dull newydd.   

Roedd y Bwrdd yn cefnogi gweithredu’r model newydd yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, er bod rhai wedi lleisio pryderon ynghylch adnoddau o fewn yr ASB ac adnoddau awdurdodau lleol i gefnogi gweithredu’r model newydd. Rhoddwyd sicrwydd i aelodau’r Bwrdd, unwaith y bydd y penderfyniad i fwrw ymlaen wedi’i wneud a’n bod wedi cytuno i gyhoeddi codau ymarfer cyfraith bwyd diwygiedig, y bydd y prosiect hwn yn flaenoriaeth i’r ASB. Bydd yr ASB yn gweithio gydag awdurdodau lleol i’w helpu i roi’r model newydd ar waith yn llwyddiannus.   

Y Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl)  

Gofynnodd y Bwrdd am fewnbwn mewn perthynas â gwybodaeth i ddefnyddwyr yn dilyn cyhoeddi ymchwil defnyddwyr. Fel rhan o hyn, siaradodd y Bwrdd am bwysigrwydd datblygu dealltwriaeth defnyddwyr o fridio manwl a meithrin hyder y cyhoedd ynghylch y wyddoniaeth a ddefnyddir.   

Meddai’r Athro Susan Jebb, Cadeirydd yr ASB:  

Mae pobl yn yr ystafell yn teimlo’n gryf bod angen i ni adolygu’r wybodaeth hon i ddefnyddwyr yn ofalus a dychwelyd ati maes o law.

Mae aelodau’r Bwrdd wedi bod yn glir iawn bod angen i ni ddefnyddio’r amser sydd gennym i gael yr effaith orau, drwy ddeall yn iawn sut gallwn helpu defnyddwyr i gael mynediad at wybodaeth ddibynadwy sy’n seiliedig ar dystiolaeth, a sut gallwn helpu defnyddwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o fridio manwl yn y ffordd fwyaf defnyddiol.

Trafodwyd diogelwch ac olrheiniadwyedd hefyd gan y Bwrdd, ac roedd yn parhau i fod â diddordeb yn natblygiad y fframwaith a’r broses reoleiddio, yn ogystal ag argymhellion un o bwyllgorau cynghori gwyddonol annibynnol yr ASB, y Pwyllgor Cynghori ar Fwydydd a Phrosesau Newydd (ACNFP). 

Mwy o wybodaeth

Gellir gweld holl bapurau’r Bwrdd o’r cyfarfod yr wythnos hon ar wefan yr ASB (Saesneg yn unig). Bydd modd hefyd gwylio fideo o gyfarfod y Bwrdd cyn bo hir ar sianel Youtube yr ASB

Cynhelir cyfarfod nesaf Bwrdd yr ASB yn Belfast ar 21 Mehefin 2023.