Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
news

Crynodeb o'r trafodaethau yng nghyfarfod Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar 15 Mehefin 2022

Cyfarfu’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yr wythnos hon yn Newcastle a thrafodwyd yr heriau y mae llawer o bobl yn eu hwynebu yn sgil effeithiau’r cynnydd ym mhrisiau bwyd a’r effaith ar gyflenwad bwyd a achosir gan y rhyfel yn Wcráin.

Last updated: 20 Mehefin 2022
See all updates

Diffyg Diogeledd Bwyd yn y Cartref

Trafododd y Bwrdd ymchwil yr ASB sy’n dangos bod cost bwyd yn bryder mawr at y dyfodol i dri o bob pedwar person yn y Deyrnas Unedig (DU).

Trafodwyd pa mor bwysig oedd hi i bobl sydd mewn angen gael mynediad at fwyd diogel. Cytunodd y Bwrdd y dylai’r ASB sicrhau nad oes unrhyw rwystrau diangen rhag ailddosbarthu bwyd drwy fanciau bwyd a sefydliadau rhannu bwyd cymunedol eraill. Fel rhan o hyn, soniwyd am yr angen i fusnesau bennu dyddiadau ‘ar ei orau cyn’ call; ac am y gwaith y gallai’r ASB ei wneud i helpu defnyddwyr i ddeall bod dyddiadau ‘defnyddio erbyn’ yn ymwneud â diogelwch, tra bod dyddiadau ‘ar ei orau cyn’ yn ymwneud ag ansawdd.

Ymateb i darfu ar y gadwyn gyflenwi oherwydd y rhyfel yn Wcráin

Mae’r rhyfel yn Wcráin yn effeithio ar gyflenwad olew blodau’r haul i’r DU, ac ers mis Mawrth bu nifer o drefniadau labelu dros dro sydd wedi caniatáu amnewid olew blodau’r haul ag olewau llysiau eraill. Cytunodd y Bwrdd ar y dull hwn dros dro ond roedd yn awyddus i’r diwydiant ddatrys y sefyllfa erbyn diwedd mis Hydref, gan sicrhau bod y labelu’n gywir erbyn hynny.

Manteisiodd Cadeirydd yr ASB, yr Athro Susan Jebb, ar y cyfle i siarad yn uniongyrchol â’r diwydiant bwyd. Meddai:

“Diolch i chi am bopeth rydych wedi’i wneud i reoli effaith yr argyfwng ar y system fwyd, ond rhaid i mi bwysleisio pwysigrwydd labelu bwyd cywir a’r angen i geisio unioni'r sefyllfa lle y gall labeli fod yn anghywir cyn gynted â phosib.”

Diwygio’r Gwasanaeth Sifil

Bu’r Bwrdd hefyd yn trafod rhaglen Diwygio'r Gwasanaeth Sifil sy’n anelu at leihau nifer y Gweision Sifil i’r lefelau a welwyd yn 2016 mewn tair blynedd. Nid oes unrhyw dargedau o ran lleihau niferoedd staff wedi’u pennu eto ar gyfer yr ASB ond gofynnwyd i’r ASB fodelu senarios gyda llawer llai o staff. Wrth grynhoi’r drafodaeth, dywedodd yr Athro Jebb:

“Mae ein hymadawiad â’r Undeb Ewropeaidd (UE) wedi dod â llawer iawn o waith ychwanegol i’r ASB na fydd yn diflannu. Ac os ydym am achub ar y cyfleoedd sy’n deillio o ymadael â’r UE, mae angen adnoddau arnom i wneud mwy, nid llai.

“Rwy’n siarad ar ran aelodau’r bwrdd wrth ddweud ein bod yn poeni’n fawr am yr effaith y byddai lleihau ein niferoedd yn ei chael ar ein gallu i ddarparu bwyd diogel i bobl y DU.”
 

Mae agenda a phapurau cyfarfod Bwrdd yr ASB ym mis Mehefin 2022 ar gael i'w darllen (Saesneg yn unig), a gallwch wylio Cyfarfod y Bwrdd a'r Pwyllgor Busnes - Mehefin 2022 ar YouTube.

Cynhelir cyfarfod nesaf y bwrdd ar 14 Medi 2022.