Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cyfarfod Bwrdd a Phwyllgor Busnes yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) – Rhagfyr 2021

The agenda and papers for the FSA Board Meeting and Business Committee Meeting on 8 December 2021. The video recording and minutes be added here in due course.

Diweddarwyd ddiwethaf: 16 December 2021
Diweddarwyd ddiwethaf: 16 December 2021
Cofnodion a recordiad fideo Cyfarfod Bwrdd a Phwyllgor Busnes yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ddydd Mercher 8 Rhagfyr 2021.

 

Yng nghyfarfod Bwrdd yr ASB ar 8 Rhagfyr 2021, nododd ein Prif Weithredwr, Emily Miles, ddull cymesur yr ASB tuag at reoleiddio CBD. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod y diwydiant yn cydymffurfio â’r gofyniad i gynhyrchion CBD fod yn destun asesiad diogelwch yr ASB, a’r camau nesaf yn y broses honno, gan gynnwys diweddaru’r rhestr gyhoeddus CBD.

Bu’r Bwrdd hefyd yn trafod papur ar ddeall safbwyntiau defnyddwyr ac yn clywed diweddariad ar gyfnod pontio’r Undeb Ewropeaidd. Cyflwynwyd yr adroddiad Gwyddoniaeth blynyddol ar gyfer 2021 yn y cyfarfod hefyd.

Mae agendâu a phapurau llawn y cyfarfod ar gael, a gallwch chi wylio Cyfarfod Bwrdd a Phwyllgor Busnes yr ASB – 08 Rhagfyr 2021 ar YouTube.

Fideo o gyfarfod Bwrdd a Phwyllgor Busnes yr ASB – Rhagfyr 2021

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/IFh2w8GCyEQ.jpg?itok=L83LAAkW","video_url":"https://www.youtube.com/watch?v=IFh2w8GCyEQ","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]}

Cofnodion cyfarfod Bwrdd yr ASB – Rhagfyr 2021

Cyhoeddir cofnodion cyfarfodydd y Bwrdd a’r Pwyllgor Busnes ym mis Rhagfyr 2021 yn dilyn eu cadarnhad cyhoeddus ym mis Mawrth 2022.

 

Agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod Bwrdd yr ASB ar 8 Rhagfyr 2021 yng ngwesty‘r Gyfnewidfa Lo, Caerdydd a thrwy Zoom.

Mae agenda’r cyfarfod hwn yn cynnwys y canlynol:

  • Diweddariad ar Gyfnod Pontio’r Undeb Ewropeaidd
  • Rhaglen Sicrhau Cydymffurfiaeth Busnesau 
  • Diweddariad ar Wyddoniaeth 2021
  • Diweddariad 2021 y Pwyllgor Cynghori ar Wyddor Gymdeithasol
  • Deall Safbwyntiau Defnyddwyr 2021

Mae Cyfarfod Pwyllgor Busnes yr ASB yn dilyn cyfarfod Bwrdd yr ASB. 

Cwestiynau

Rhestr o'r cwestiynau a'r atebion a gyflwynwyd ar gyfer y cyfarfod hwn.

Sylwch fod yr adroddiadau canlynol ar gael yn Saesneg yn unig.

09:00 – Cyflwyniad gan y Cadeirydd

Mae’r Athro Susan Jebb yn cyflwyno cofnodion a chamau gweithredu cyfarfod blaenorol Bwrdd yr ASB ym mis Medi 2021. Mae’r Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Steven Pollock, yn rhannu’r cwestiynau a ddaeth i law cyn cyfarfod y Bwrdd ac mae Susan Jebb yn cyflwyno adroddiad y Cadeirydd.

09:20 – Adroddiad y Prif Weithredwr i Fwrdd yr ASB

Mae Emily Miles yn cyflwyno adroddiad y Prif Weithredwr i Fwrdd yr ASB.

09:55 – Diweddariad yr ASB ar Bolisi Pontio’r Undeb Ewropeaidd

Mae Rebecca Sudworth ac Anjali Juneja yn cyflwyno papur sy’n edrych ar y sefyllfa bresennol, flwyddyn ar ôl diwedd cyfnod pontio’r Undeb Ewropeaidd (UE), gan ganolbwyntio ar feysydd gweithgarwch polisi posibl yn y dyfodol ar draws y pedair gwlad.

10:30 – Rhaglen Sicrhau Cydymffurfiaeth Busnesau 

Mae Katie Pettifer a Carmel Lynskey yn cyflwyno papur sy’n rhoi diweddariad ar gynnydd y rhaglen Sicrhau Cydymffurfiaeth Busnesau (ABC), ac yn enwedig y prosiect sy’n edrych ar reoleiddio ar lefel mentrau a’r gwaith sydd wrthi’n cael ei wneud i feintioli lefel y risg a berir gan fwyd a werthir ar-lein.

11:05 – Egwyl

11:20 – Diweddariad ar Wyddoniaeth 2021

Mae Rick Mumford yn cyflwyno papur sy’n rhoi diweddariad blynyddol ar wyddoniaeth yr ASB, gan gynnwys:  rôl gwyddoniaeth yn yr ASB; buddion gwyddoniaeth yr ASB; disgrifiad o'n gallu gwyddonol; adolygiad o’r gwaith a wnaed ers y diweddariad diwethaf; a chrynodeb o’r prif flaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf a thu hwnt.

11:55 – Diweddariad 2021 y Pwyllgor Cynghori ar Wyddor Gymdeithasol

Mae Julie Hill yn cyflwyno papur i roi’r diweddaraf i’r Bwrdd am weithgareddau’r Pwyllgor Cynghori ar Wyddor Gymdeithasol (ACSS).

12:15 – Deall Safbwyntiau Defnyddwyr 2021

Mae Michelle Patel yn cyflwyno papur sy’n rhoi amlinelliad o’r dulliau a ddefnyddir i gasglu mewnwelediadau defnyddwyr, crynodeb o’r tueddiadau ym mhryderon a buddiannau defnyddwyr, yr hyn a ddysgwyd o’n rhaglen i ddeall safbwyntiau defnyddwyr, ac amlinelliad o’r blaenoriaethau ar gyfer ein rhaglen i ddeall safbwyntiau defnyddwyr ar gyfer y flwyddyn i ddod.

12:35 – Adroddiad gan Gyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC)

Mae Colm McKenna yn rhannu crynodeb o gyfarfod ARAC ar 23 Tachwedd.

12:45 – Adroddiadau gan Gadeiryddion y Pwyllgorau Cynghori ar Fwyd

Adroddiadau llafar Cadeiryddion y Pwyllgorau Cynghori ar Fwyd gan Colm McKenna a Peter Price.

12:55 – Unrhyw faterion eraill

Diwedd cyfarfod y Bwrdd

Pwysig

 

Agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod Pwyllgor Busnes yr ASB ar 8 Rhagfyr 2021 yng ngwesty’r Gyfnewidfa Lo, Caerdydd.

Yn dilyn cyfarfod Bwrdd yr ASB, bydd cyfarfod y Pwyllgor Busnes hwn, sydd hefyd wedi’i gadeirio gan yr Athro Susan Jebb, yn ymdrin â’r adroddiad Perfformiad ac Adnoddau, Diweddariad Blynyddol yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd, Diweddariad ar Gynllun Adfer Awdurdodau Lleol, a Diweddariad ar Gyfathrebu.

Sylwch fod yr adroddiadau canlynol ar gael yn Saesneg yn unig.

13:45 – Cyflwyniad gan y Cadeirydd

Mae’r Athro Susan Jebb yn cyflwyno cofnodion a chamau gweithredu cyfarfod blaenorol Pwyllgor Busnes yr ASB ym mis Medi 2021.

13:50 – Adroddiad y Prif Weithredwr i’r Pwyllgor Busnes

Mae Emily Miles yn cyflwyno adroddiad y Prif Weithredwr i’r Pwyllgor Busnes.

14:10 – Adroddiad ar Berfformiad ac Adnoddau Chwarter 2 2021-22

Mae Pam Beadman yn cyflwyno diweddariad ar berfformiad ac adnoddau Chwarter 2 2021-22 gan gynnwys safonau hylendid cig, cyflawni ein blaenoriaethau corfforaethol, ac amrywiaeth a chynhwysiant.

14:30 – Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd (yr Uned) – Diweddariad Blynyddol

Mae Colin Sullivan a Darren Davies yn cyflwyno papur sy’n amlinellu cyd-destun gweithredu cyfredol yr Uned, ac sy’n tynnu sylw at y prif heriau y mae'r Uned yn parhau i'w hwynebu.

15:00 – Diweddariad ar Gynllun Adfer Awdurdodau Lleol

Mae Maria Jennings a Michael Jackson yn cyflwyno papur sy’n darparu crynodeb o weithgareddau rheolaethau bwyd swyddogol awdurdodau lleol, a gweithgareddau sicrwydd yr ASB ar gyfer 2020/21 a ddefnyddiwyd i lywio datblygiad Cynllun Adfer Awdurdodau Lleol.

15:20 – Diweddariad Cyfathrebu

Mae Steven Pollock, Justin Everard a Sarah Gibbons yn cyflwyno papur sy’n rhoi diweddariad blynyddol ar gyfathrebu ac ymgysylltu.

15:40 – Unrhyw faterion eraill