Neidio i’r prif gynnwys

Hysbysiad Preifatrwydd – Yr Arolwg Bwyd a Chi

Gwybodaeth am bolisi preifatrwydd yr Arolwg Bwyd a Chi, pam fod angen data arnom ni, yr hyn yr ydym ni'n ei wneud â'r data a'ch hawliau.
Diweddarwyd ddiwethaf

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) fydd 'Rheolydd' y data personol a ddarperir i ni.

Pam fod angen yr wybodaeth hon arnom ni?

Mae angen i ni gasglu'r wybodaeth hon at ddibenion cynnal ymchwil gymdeithasol fel rhan o brosiect Bwyd a Chi, a gynhaliwyd ar ein rhan gan NatCen Social Research, sy'n gofyn i'r cyfranogwyr am eu hagweddau a'u hymddygiad o ran coginio, siopa a bwyta. Mae hyn fel rhan o'n dyletswydd statudol i sicrhau ein bod ni'n deall anghenion defnyddwyr mewn perthynas â bwyd. 
Mae'r holl ddata yn ddienw ac yn cael ei basio i'r ASB gan NatCen, yn ogystal â chael ei chyhoeddi fel data agored yn Archif Data y Deyrnas Unedig.   

Gyda chaniatâd, mae manylion cyswllt (ee enw, cyfeiriad) yn cael eu casglu a'u pasio i'r ASB os mae cyfranogwyr yn dymuno i’r ASB gysylltu â nhw ar gyfer ymchwil yn y dyfodol. 

Rydych chi wedi cydsynio i roi eich manylion cyswllt i ni ond gallwch chi dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni, neu â NatCen a fydd yn trosglwyddo'ch cais. 

Beth fyddwn ni'n ei wneud â'r wybodaeth? 

Dim ond am y cyfnod sydd ei angen i gyflawni'r swyddogaethau hyn rydym ni'n cadw gwybodaeth bersonol, ac yn unol â'n polisi cadw. Mae hyn yn golygu y byddwn ni'n cadw'r wybodaeth am 2 mlynedd wedi iddi ddod i law. 

Mae NatCen hefyd yn cadw'r manylion cyswllt am 2 flynedd. Mae'r data di-enw yn cael ei gadw am gyfnod amhenodol. Mae'r holl ddata personol rydym ni'n ei brosesu yn byw ar weinyddion o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Mae ein gwasanaethau cwmwl wedi’u caffael drwy Gytundebau Fframwaith y Llywodraeth a’u hasesu yn erbyn egwyddorion cwmwl y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

Nid oes gan drydydd partïon fynediad at eich data personol oni bai bod y gyfraith yn caniatáu iddynt wneud hynny.

Eich hawliau  

Mae gennych chi'r hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi drwy wneud cais ysgrifenedig i'r cyfeiriad e-bost isod. Os ydych chi ar unrhyw adeg o'r farn bod yr wybodaeth rydym ni'n ei phrosesu amdanoch chi yn anghywir, gallwch chi wneud cais i'w chywiro. Os hoffech chi wneud cwyn am y ffordd rydym ni wedi trin eich data personol, gallwch chi gysylltu â'n Swyddog 
Diogelu Data a fydd yn ymchwilio i'r mater.


Os nad ydych chi'n fodlon â'n hymateb neu os ydych chi o'r farn nad ydym yn prosesu eich data personol yn unol â'r gyfraith, fe allwch chi gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).