Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer yr Arolwg Bwyd a Chi

Gwybodaeth am bolisi preifatrwydd yr Arolwg Bwyd a Chi 2, pam mae angen data arnom ni, yr hyn yr ydym yn ei wneud â'r data a’ch hawliau.

Diweddarwyd ddiwethaf: 5 Hydref 2022
Gweld yr holl ddiweddariadau

Pwy sy’n cynnal yr ymchwil hon? 

Mae’r arolwg hwn yn cael ei gynnal gan Ipsos, asiantaeth arolygu annibynnol, ar ran yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB).

Mae’r ASB yn adran lywodraethol annibynnol sy’n gyfrifol am ddiogelu’r cyhoedd rhag risgiau sy’n ymwneud â bwyd. Mae’r asiantaeth yn diogelu’r cyhoedd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, gan sicrhau bod y bwyd rydych chi’n ei brynu yn ddiogel i’w fwyta.

Mae Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) hefyd yn darparu cyfraniad ariannol i'r arolwg.

Yr ASB yw’r Rheolydd Data ar gyfer yr ymchwil hon. Ipsos yw’r Prosesydd Data.

Sut cawsoch chi afael ar fy nghyfeiriad?

Anfonwyd gwahoddiad atoch i gymryd rhan am fod eich cyfeiriad wedi’i ddewis ar hap o’r ffeil cyfeiriadau post (PAF). Mae’r PAF yn gasgliad o gyfeiriadau post a chodau post y Post Brenhinol yn y Deyrnas Unedig. Dewisir tuag 20,000 o gyfeiriadau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i gymryd rhan ym mhob cylch o’r arolwg Bwyd a Chi 2 a gynhelir bob chwe mis.

Ipsos yw’r rheolydd data ar gyfer y sampl PAF mae’n ei chadw’n fewnol. Bydd gwybodaeth am eich cyfeiriad yn cael ei storio’n ddiogel, ac ni chaiff ei throsglwyddo i’r ASB.

Pam mae angen i chi gael yr wybodaeth hon gennyf fi?

Mae’n ofynnol i’r ASB lunio a chyhoeddi Ystadegau Swyddogol. Mae gwneud hynny o fudd mawr i’r cyhoedd. Bydd yr ymchwil hon hefyd yn helpu’r ASB i gyflawni ei dyletswydd statudol o dan Ddeddf Safonau Bwyd 1999, sef diogelu buddiannau ehangach defnyddwyr ac iechyd y cyhoedd, a hyrwyddo diogelwch bwyd a safonau bwyd. Defnyddir yr wybodaeth a gesglir yn yr arolwg hwn at ddibenion ymchwil yn unig. Bydd yr ymchwil hon yn helpu’r ASB i ddeall agweddau ac ymddygiadau pobl mewn perthynas â bwyd er mwyn llywio polisïau a gweithgareddau cyfathrebu’r ASB. Tasg gyhoeddus yw’r sail gyfreithlon dros brosesu.

Fel diolch am lenwi'r arolwg hwn, hoffem gynnig taleb i chi. I gael eich taleb, gofynnir i chi roi cyfeiriad e-bost ar ddiwedd yr arolwg.

Byddwn ni hefyd yn gofyn i chi a fyddech yn hapus i’r ASB, neu  asiantaethau ymchwil sy’n gweithredu ar ran yr ASB, gysylltu â chi eto i gymryd rhan mewn ymchwil yn y dyfodol. Os byddwch yn cytuno i’r ASB  neu ei phartneriaid gysylltu â chi eto, bydd Ipsos yn anfon eich enw a’ch cyfeiriad e-bost ymlaen. Mae Ipsos hefyd yn anfon eich ymatebion i’r arolwg Bwyd a Chi i’r ASB, a chânt eu storio ar wahân a’u cysylltu â’ch manylion cyswllt yn unig, a hynny dim ond er mwyn nodi grwpiau o ddiddordeb at ddibenion ymchwil ddilynol. Hoffem eich sicrhau bod yr holl ddata’n cael ei gadw yn ddiogel gan y sefydliadau uchod, a bydd eich enw a’ch cyfeiriad ond yn cael eu defnyddio gan yr ASB neu ei phartneriaid at ddibenion ymchwil, os cynhelir ymchwil ddilynol. Ni fydd yr wybodaeth hon yn cael ei defnyddio at ddibenion masnachol, a bydd yn cael ei dinistrio ar ôl dwy flynedd. Gallwch chi dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg trwy gysylltu â’r ASB trwy foodandyou@food.gov.uk.

Sut caiff fy ngwybodaeth ei defnyddio? 

Bydd eich ymatebion i’r arolwg yn cael eu cyfuno ag ymatebion y miloedd o bobl eraill sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil hon. Cyhoeddir canfyddiadau’r arolwg mewn adroddiad, tablau data a set ddata. Bydd eich manylion personol yn cael eu dileu fel na fydd modd eich adnabod trwy’r canfyddiadau.

Pwy fydd â mynediad at fy nata personol?

Bydd yr holl ddata a drosglwyddir i’r ASB yn ddienw, ac eithrio eich enw a’ch cyfeiriad e-bost, os ydych wedi cytuno i gymryd rhan mewn ymchwil ddilynol.

Pa mor hir y bydd Ipsos a’r ASB yn cadw fy ngwybodaeth?

Mae Ipsos yn cydymffurfio â’r safonau rheoleiddio uchaf ar gyfer prosesu data personol a/neu sensitif yn gyfreithlon ac yn ddiogel, gan gynnwys Cod Ymddygiad y Gymdeithas Ymchwil i’r Farchnad, IS0 27001 a GDPR.

Bydd Ipsos ond yn cadw eich data mewn ffordd a all beri eich adnabod am gyfnod mor hir ag sy’n angenrheidiol i gefnogi’r prosiect ymchwil a’r canfyddiadau. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu unwaith y byddwn ni wedi adrodd ar y canfyddiadau ymchwil dienw yn foddhaol, bydd Ipsos yn tynnu eich data personol adnabyddadwy oddi ar eu systemau yn ddiogel, oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd i ni ail-gysylltu â chi. Mewn achosion o’r fath bydd Ipsos yn cadw eich data personol yn ddiogel am ddwy flynedd, ac ar ôl hynny bydd yr holl ddata personol yn cael ei ddileu’n ddiogel o’u systemau. Bydd eich data dienw, anadnabyddadwy yn cael ei gadw i gefnogi’r prosiect ymchwil, y canfyddiadau ac adroddiadau cyhoeddedig.

Bydd Ipsos yn defnyddio'r cyflenwyr Adare SEC (argraffwyr), Formara Limited a Love2Shop. Darperir gwybodaeth am gyfeiriadau i Adare SEC er mwyn argraffu llythyrau ar gyfer yr arolwg a hefyd holiaduron papur. Rhoddir manylion cyfeiriadau i Formara Limited er mwyn anfon talebau, a rhoddir enw a chyfeiriad e-bost i Love2Shop er mwyn anfon e-godau. Bydd Formara Limited a Love2Shop ond yn cael ac yn defnyddio eich manylion cyswllt i anfon eich taleb. Ni fyddant yn cysylltu â chi am unrhyw resymau eraill nac yn trosglwyddo eich data i unrhyw un arall.

Caiff y data ei ddileu o systemau Adare SEC a Formara o fewn dau fis ac o system Love2Shop ar ôl 6 blynedd.

Bydd y canfyddiadau ymchwil dienw a ddarperir i’r ASB yn cael eu dal am gyfnod amhenodol.

Bydd manylion cyswllt a drosglwyddir i’r ASB at ddibenion ail-gysylltu yn cael eu cadw’n ddiogel am ddwy flynedd cyn eu dileu’n ddiogel.

Mae’r holl ddata a brosesir gan yr ASB yn cael ei gadw ar weinyddion yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae gwasanaethau cwmwl yr ASB wedi’u caffael trwy Gytundebau Fframwaith y Llywodraeth a’u hasesu yn erbyn egwyddorion diogelwch cwmwl y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

Nid oes gan drydydd partïon eraill fynediad at eich data personol oni bai bod y gyfraith yn caniatáu iddynt wneud hynny.

Pa wybodaeth bersonol y byddwch chi’n ei chasglu?

Gall data a all beri adnabod person a gasglwyd fel rhan o’r arolwg Bwyd a Chi 2 gynnwys:

  • Data manwl ar ethnigrwydd, rhyw, iechyd, incwm a chrefydd. Bydd unrhyw gwestiynau sy’n gofyn am wybodaeth am un o’r rhain yn cynnwys dewis ateb ‘mae’n well gen i beidio â dweud’
  • Data daearyddol-ddemograffig, y gofynnwyd i Ipsos ei atodi i’r set ddata ddienw mae’n ei darparu i’r ASB
  • Cyfeiriad e-bost ac enw, y gofynnir amdanynt i’r atebydd eu darparu er mwyn anfon taleb a/neu os ydynt yn cytuno i’r ASB gysylltu â nhw eto (gwybodaeth a drosglwyddir i’r ASB ar wahân i’r set ddata ddienw)

Ar ôl ei gasglu, bydd data personol yn ddienw. Felly dim ond mewn amgylchiadau prin y bydd y data a restrir uchod yn gallu peri adnabod unigolyn. Ar gyfer y rhan fwyaf o bobl sy’n llenwi’r arolwg, ni fydd Ipsos na’r ASB yn gallu nodi data personol unigolyn yn nata’r arolwg.

Beth yw fy hawliau?

Mae gennych chi’r hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi drwy wneud cais ysgrifenedig i'r cyfeiriadau e-bost isod. Os ydych chi’n credu ar unrhyw adeg bod yr wybodaeth yn anghywir, gallwch wneud cais iddi gael ei chywiro. Os hoffech chi wneud cwyn am y ffordd rydym ni wedi trin eich data personol, gallwch chi gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data, a fydd yn ymchwilio i’r mater.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, ewch i adran Eich hawliau ein Siarter Gwybodaeth Bersonol.  

I gael rhagor o wybodaeth am Sut a ble rydym yn storio eich data a gyda phwy y gallwn ei rannu, gweler ein Siarter Gwybodaeth Bersonol.

I gael gwybodaeth am sut y gallem ddefnyddio a rhannu data fel rhan o’n swyddogaeth monitro risg, gweler yr adran Monitro a Gwerthuso Risgiau yn ein Siarter Gwybodaeth Bersonol.  

 phwy y dylwn i gysylltu os oes gen i gwestiynau?

Gallwch chi gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data yn nhîm Cydymffurfiaeth Ipsos trwy  compliance@ipsos.com (dyfynnwch “22-038192-01, Food and You 2” wrth gysylltu â nhw).

Gallwch chi gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data yn yr ASB, sef Arweinydd y Tîm Rheoli Gwybodaeth a Diogelwch, trwy: informationmanagement@food.gov.uk

Os nad ydych chi'n fodlon ar yr ymateb neu os ydych chi o’r farn nad ydym yn prosesu eich data personol yn unol â'r gyfraith, fe allwch chi gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan yr ICO.