Neidio i’r prif gynnwys

Gweithio i ni

Swyddi gwag, ein strwythur cyflogaeth, y manteision o weithio i ni a’r cod ymddygiad y mae'n rhaid i'n gweithwyr gydymffurfio ag ef.
Diweddarwyd ddiwethaf

Rydym ni'n cyflogi arbenigwyr diogelwch bwyd ar draws y wlad gan gynnwys gwyddonwyr, arolygwyr rheng flaen, arbenigwyr gorfodi, timau cyflawni polisi, economegwyr, cyfreithwyr a gweinyddwyr. Maent i gyd yn cydweithio i sicrhau bod y bwyd rydym ni’n ei brynu a’i fwyta yn ddiogel ac yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label.

Mae nifer o fanteision ynghlwm â gweithio i ni, fel lwfansau gwyliau hael ac ymrwymiad i gydbwysedd bywyd a gwaith.

Rydym ni o'r farn y dylai amrywiaeth fod yn sail i bopeth a wnawn fel sefydliad, ac rydym ni'n awyddus i'n gweithlu adlewyrchu'r ystod eang o gymunedau rydym ni'n eu gwasanaethu. Rydym ni hefyd yn gweithredu cynllun cyfweld gwarantedig ar gyfer pobl anabl sy'n bodloni'r meini prawf isafswm o ran eu penodi.

Mae gennym ni swyddfeydd yng Nghaerdydd, yn Llundain, ym Melffast ac yng Nghaerefrog.

Swyddi gwag ar hyn o bryd

Arweinydd Tîm Arolygu - Gogledd Lloegr (HEO)
Dyddiad cau: Dydd Sul 30 Ionawr 2022

Swyddog Datgelu (HEO)
Dyddiad cau: Dydd Mawrth 1 Chwefror 2022

Rheolwr Cyflawni Gorfodaeth (Gogledd Lloegr, Dwyrain Lloegr, Cymru a Gorllewin Lloegr) x 2 (Gradd 7)
Dyddiad cau: Dydd Mawrth 1 Chwefror 2022

Swyddog Cymorth Cynllunio a Pherfformiad (Prentis)
Dyddiad cau: Dydd Mercher 2 Chwefror 2022

Swyddog Cynorthwyol Swyddogol dan Hyfforddiant - Dwyrain Lloegr x 8 (EO)
Dyddiad cau: Dydd Sul 6 Chwefror 2022

Swyddog Cynorthwyol Swyddogol dan Hyfforddiant - Gogledd Lloegr x 6 (EO)
Dyddiad cau: Dydd Sul 6 Chwefror 2022

Swyddog Cynorthwyol Swyddogol dan Hyfforddiant - Cymru a Gorllewin Lloegr x 4 (EO)
Dyddiad cau: Dydd Sul 6 Chwefror 2022

Uwch Reolwr Cynnwys (SEO)
Dyddiad cau: Dydd Sul 13 Chwefror 2022

Strwythur cyflog a graddau

Mae gennym ni chwe gradd y tu allan i'r Uwch Wasanaeth Sifil:

 • Swyddog Gweinyddol (AO)
 • Swyddog Gweithredol a theitlau cyfwerth (EO)
 • Swyddog Gweithredol Uwch a theitlau cyfwerth (HEO)
 • Uwch Swyddog Gweithredol a theitlau cyfwerth (SEO)
 • Gradd 7
 • Gradd 6

Mae gennym ni ddwy raddfa gyflog, un ar gyfer staff yn Llundain ac un ar raddfa genedlaethol ar gyfer yr holl staff eraill. Hefyd, mae gennym gynllun gwobrwyo yn ystod y flwyddyn ar gyfer cyflawniadau personol neu gyflawniadau tîm unigryw ac eithriadol.

 

Mae ein polisïau AD yn ystyried anghenion pawb

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn gyflogwr cynhwysol. Mae ein polisïau AD yn gwbl gynhwysol ar gyfer ein  holl staff, waeth beth fo’u hoedran, patrwm gwaith, anabledd neu gyflyrau iechyd tymor hir, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, hunaniaeth rhywedd, mynegiant rhywedd neu ailbennu rhywedd, neu statws perthynas; priodas (gan gynnwys priodas gyfartal/o’r un rhyw) a phartneriaeth sifil.


 

Oriau gwaith, cyfnod prawf a gwyliau blynyddol

Ein horiau gwaith arferol yw 37 awr yr wythnos. Rydym ni'n gweithredu oriau gwaith hyblyg sy'n caniatáu i weithwyr addasu eu diwrnod gwaith i ddiwallu anghenion unigol. Rydym ni hefyd yn darparu ar gyfer staff sy'n dymuno gweithio gartref, rhan-amser neu rannu swyddi, yn amodol ar anghenion busnes. Gellir ystyried trefniadau gweithio hyblyg eraill.

Cyfnod prawf

Mae'n ofynnol i'r holl staff sy'n ymuno â ni weithio cyfnod prawf o wyth mis, oni bai eu bod wedi ymuno o Adran Llywodraeth arall.

Gwyliau blynyddol

Mae lwfans gwyliau blynyddol ar gyfer dechreuwyr newydd yn dechrau ar 25 diwrnod, yn ogystal â naw diwrnod o wyliau braint a chyhoeddus, ac yn codi i 30 diwrnod gyda hyd y gwasanaeth.

Buddion

Absenoldeb rhiant

Absenoldeb mamolaeth, absenoldeb mabwysiadu neu absenoldeb rhiant a rennir hyd at 26 wythnos â thâl llawn wedi’i ddilyn gan 13 wythnos â thâl statudol ac 13 wythnos arall yn ddi-dâl, ac absenoldeb tadolaeth o hyd at 3 wythnos â thâl llawn.

Dysgu a datblygu

Rydym ni fel sefydliad yn gwbl ymrwymedig i ddysgu a datblygu ein staff ac fel rhan o'n tîm, gallwch chi edrych ymlaen at gyfleoedd hyfforddi a datblygu o safon. Rydym ni'n credu mewn helpu pawb sy'n gweithio i ni i fanteisio i'r eithaf ar eu doniau ac i wireddu eu potensial llawn - dyna pam rydym ni'n rhoi cyfle i bawb ddatblygu ymhellach, gan gynnig cyfleoedd datblygu ffurfiol yn ogystal â hyfforddiant mewn swydd. Bydd cyfle i ymgymryd â datblygiad i fodloni anghenion y swydd ac ar gyfer rhywfaint o ddatblygiad personol.

Pensiwn

Mae'r Gwasanaeth Sifil yn cynnig dewis pensiwn galwedigaethol neu bensiwn cyfranddeiliaid deniadol, gan roi hyblygrwydd a dewis. Mae manylion y pensiynau sydd ar gael i'w gweld ar wefan y Gwasanaeth Sifil.

Buddion ychwanegol

Wrth weithio gyda'r ASB gallwch chi gael mynediad at ystod eang o fuddion ariannol. Er enghraifft:

 • cynllun disgownt i weithwyr yr ASB
 • cynllun gofal llygaid
 • derbyn cyflog ymalen llaw er mwyn talu am docynnau tymor
 • cynllun aberthu cyflog Beicio i'r Gwaith
 • rhaglen defnyddiwr Microsoft yn y cartref
 • cynllun teithio First Bus
 • talu tanysgrifiadau proffesiynol
 • tâl llawn, wedi’i ddilyn gan hanner tâl, hyd at yr uchafswm a ganiateir gan y cynllun tâl salwch galwedigaethol perthnasol

Rydym ni hefyd yn cynnig nifer o fudd-daliadau di-dâl, er enghraifft:

 • pum diwrnod o ddysgu a datblygiad y flwyddyn - gan gynnwys mynediad at yr adnoddau dysgu amrywiol
 • rhaglenni a chefnogaeth a gynigir gan Civil Service Learning
 • amser o'r gwaith i ddelio ag argyfyngau, sefyllfaoedd annisgwyl a rhai amgylchiadau arbennig eraill heb eu cynllunio 
 • absenoldeb arbennig â thâl i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddoli anstatudol a dyletswyddau gwasanaeth cyhoeddus megis milwr wrth gefn y lluoedd arfog
 • cyfleoedd i weithio'n hyblyg
 • cynllun gwobrwyo yn ystod y flwyddyn ar gyfer cyflawniadau personol neu gyflawniadau tîm unigryw ac eithriadol
 • Raglen Cymorth Gweithwyr benodol lle gallwch chi gael mynediad at gymorth cwnsela, cyngor a gwybodaeth gyffredinol a chyngor ariannol a dyled
 • dewis i ymuno ag undeb llafur 

Yn ogystal, fel gwas sifil gallwch chi hefyd ymuno â, neu fwynhau, buddion nifer o sefydliadau eraill fel Cymdeithas Yswiriant y Gwasanaeth Sifil, Elusennau dros Weision Sifil, gofal iechyd y Gwasanaeth Sifil a HASSRA.

Buddiannau sy'n gwrthdaro

Mae'n ofynnol i'r holl staff sy'n gweithio i ni wneud cais am gymeradwyaeth cyn iddynt ddod yn gysylltiedig ag unrhyw fath o fuddiant busnes preifat sy'n gysylltiedig â'r diwydiant bwyd. Os ydych chi'n gysylltiedig ag unrhyw fusnes preifat o'r math hwn, gofynnir i chi roi gwybod am eich buddiant ynddo, a faint o amser y disgwyliwch ei roi iddo. Gallwn ni wedyn ystyried a fyddai unrhyw wrthdaro â dyletswyddau swyddogol os cewch gynnig a derbyn y penodiad.

Mae hyn yn berthnasol i fuddiannau ariannol yn unig yn ogystal ag os ydych chi'n ymwneud â rheoli'r busnes. Dylech chi hefyd ddweud wrthym ni a oes gennych chi gysylltiad anuniongyrchol o'r math hwn, er enghraifft, trwy bartner neu aelod o'r teulu y mae gennych chi gysylltiad agos ag ef/hi.

Mae yna reolau hefyd ynglŷn â chymryd gwaith i staff sy'n gadael yr ASB a'r Gwasanaeth Sifil. Mae'r rhain yn berthnasol yn gyffredinol i Uwch Weision Sifil, ond maen nhw hefyd yn berthnasol i staff eraill mewn amgylchiadau arbennig.

Cod y Gwasanaeth Sifil

Rhaid i bob un o'n gweithwyr gydymffurfio â chod y Gwasanaeth Sifil, sy'n gosod y gwerthoedd craidd a'r safonau ymddygiad a ddisgwylir gan weision sifil.