Neidio i’r prif gynnwys

Mark Rolfe - Aelod o Fwrdd yr ASB

Yn amlinellu hanes proffesiynol aelodau ein bwrdd ac yn rhoi manylion unrhyw ddiddordebau busnes sydd ganddynt er mwyn sicrhau tryloywder.
Diweddarwyd ddiwethaf
Mark Rolfe

Ymarferwr Safonau Masnach Siartredig yw Mark, a chyn iddo ymgymryd â'i rôl bresennol, treuliodd dros 30 mlynedd yn y proffesiwn hwn yn darparu ac yn arwain y gwasanaeth yng Nghaint (Kent).

Yn 2015, dechreuodd Mark yn ei rôl bresennol fel Pennaeth Gwasanaethau Gwyddonol Caint. Gwasanaeth Labordy Dadansoddwr Cyhoeddus, Tocsicoleg a Graddnodi Mesureg Mewnol Sir Caint oedd y gwasanaeth hwn, sy'n darparu'r gwasanaethau hyn i lywodraeth a busnesau lleol a chenedlaethol.

Yn ystod ei yrfa mae Mark wedi bod yn ymwneud â darparu gwasanaethau safonau bwyd ac ymchwilio i dwyll defnyddwyr. Gwasanaethodd Mark ar y Grŵp Tasg Cenedlaethol ar gyfer Safonau Masnach Cenedlaethol ac roedd hefyd yn Gyfarwyddwr Safonau Masnach South East Ltd., sefydliad partneriaeth Gwasanaethau Safonau Masnach yn rhanbarth De Ddwyrain Lloegr. Yn ogystal â bod yn aelod o'r Sefydliad Safonau Masnach Siartredig, mae Mark hefyd yn aelod cyswllt o Gymdeithas y Dadansoddwyr Cyhoeddus.

Mae Mark wedi gwasanaethu ar Gyngor Gwyddoniaeth yr ASB ers ei sefydlu yn 2017 fel yr aelod sy'n cynrychioli buddiannau defnyddwyr a dinasyddion.

Y tu allan i'r gwaith, mae Mark yn briod â Jane, sy’n Bennaeth ysgol, ac mae ganddo dri o blant sydd wedi tyfu bellach. Mae’n Gadeirydd Llywodraethwyr mewn ysgol uwchradd fawr ac yn gynghorydd i'r sgowtiaid yn ei ardal leol.

Cyflogaeth

  • Pennaeth Gwasanaethau Gwyddonol Caint, Cyngor Sir Caint.
  • Ymarferwr Safonau Masnach Siartredig

Swyddi Cyfarwyddwr

Swyddi Cyfarwyddwr, gyda thâl neu’n ddi-dâl.

  • Dim

Incwm, cydnabyddiaeth neu fuddion

Unrhyw fusnes, gweithgarwch proffesiynol neu gyhoeddus neu fuddiannau sy’n ffynhonnell incwm, cydnabyddiaeth neu sydd o fudd arall.

  • Cadeirydd y Llywodraethwyr, Ysgol Ramadeg Maidstone.

Sefydliadau, clybiau neu gyrff

Aelodaeth o gyrff cyhoeddus, ymddiriedolaeth elusen neu ymddiriedolaeth gyhoeddus neu breifat arall, neu aelodaeth, rôl neu ymlyniad â chlwb neu sefydliad.

  • Aelod o’r Sefydliad Safonau Masnach Siartredig
  • Aelod Cyswllt o Gymdeithas y Dadansoddwyr Cyhoeddus.

Cyfranddaliadau a buddsoddiadau

Unrhyw gyfranddaliadau, ac eithrio’r rheiny sy’n cael eu cadw gan gwmni buddsoddi neu drefniadau tebyg lle nad oes gan aelodau’r Bwrdd ddylanwad ar y ffordd y caiff y cyfranddaliadau eu rheoli.

  • Dim.