Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cofrestru gwinllannoedd

Sut i gofrestru gwinllan yn y Deyrnas Unedig (DU) a manylion categoreiddio gwinllannoedd.

Last updated: 30 Rhagfyr 2020

Mae'n ofynnol i bob gwinllan dros 0.1 hectar (tua chwarter erw) fod wedi'i chofrestru gyda'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB). Rhaid i berchnogion gofrestru eu gwinwydd heb fod yn hwyrach na 6 mis ar ôl eu plannu a rhaid iddynt hysbysu'r ASB am unrhyw newidiadau dilynol.

Prif bwrpas cofrestru yw helpu i sefydlu dilysrwydd gwin a monitro cynnyrch a lefelau cynhyrchu. Mae cofrestru yn rhad ac am ddim ac nid oes unrhyw daliadau am ein harolygiadau nac am unrhyw gyngor a gynigiwn. 

Rhaid cofrestru gwinllannoedd llai hefyd os ydynt yn gweithredu'n fasnachol. Mae'r rheoliadau gwin yn pennu'r data y mae'n rhaid ei gasglu, gan gynnwys arwynebedd y winllan a'r arwynebeddau ar gyfer gwahanol fathau o winwydd a dyfir.

Mae datganiadau cynhyrchu blynyddol yn rhan o'r Gofrestr o Winllannoedd. Caiff gwinllannoedd masnachol eu rhannu'n dyfwyr heb gyfleusterau cynhyrchu gwin a gwindai sy'n cynhyrchu gwin o'u cynhyrchiant eu hunain gan ddefnyddio grawnwin wedi'u prosesu dan gontract neu sydd wedi’u prynu gan winllannoedd eraill.
Mae gennym ni ganllawiau pellach ar sefydlu busnes gwin

Cofrestru gwinllan yn y DU

Gellir lawrlwytho ffurflenni cofrestru o'n gwefan, eu llenwi'n electronig a’u cyflwyno trwy e-bost. Gellir hefyd eu hargraffu a'u postio i Safonau Gwin yr ASB i'w dosbarthu i'r Arolygydd Safonau Gwin Rhanbarthol priodol. Dylech gadw copi o bob un o'r ffurflenni llawn ar gyfer eich cofnodion.

Mae'r ffurflenni cofrestru yn gofyn am fanylion yr amrywiadau gwinwydd a blannwyd, y flwyddyn blannu, arwynebedd pob amrywiaeth, y dwysedd plannu a manylion nodweddion gwinllan penodol.

Bydd yn rhaid i chi gofrestru gwinllan newydd yn y DU trwy ddefnyddio'r ffurflen gais (WSB13) a'i hanfon at y tîm Safonau Gwin.

Categoreiddio gwinllannoedd

Mae yna wahanol gategorïau o winllannoedd. Mae mewnbwn yr ASB yn amrywio gan ddibynnu ar y categori. Mae'n hawdd newid y categori sy'n berthnasol i winllan i adlewyrchu'r amgylchiadau ar unrhyw adeg benodol.

Gwinllan segur

Mae gwinllannoedd segur yn safleoedd nad ydyn nhw'n cael eu cynnal a'u cadw'n rheolaidd. Mae’n bosibl eu hadfer er yn aml, ymhen amser, gellir eu hail-balu. Rydym ni’n ystyried y rhain i fod yn winllannoedd blaenoriaeth isel. Byddem yn cysylltu â'r deiliad cofrestredig i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau mewn statws. Rydym ni'n ymweld bob pedair blynedd.

Gwinllan hobi

Mae gwinllannoedd hobi yn safleoedd lle mae grawnwin yn cael eu tyfu er mwynhad personol. Mae unrhyw win a wneir at ddefnydd y deiliad cofrestredig ei hun. Ni werthir unrhyw rawnwin na gwin o winllan hobi. Rydym ni’n ystyried y rhain i fod o flaenoriaeth isel. Byddem yn cysylltu â'r deiliad cofrestredig i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau mewn statws. Rydym ni'n ymweld bob pedair blynedd.

Gwinllan fasnachol

Mae gwinllannoedd masnachol yn safleoedd lle mae grawnwin yn cael eu tyfu a'u gwerthu fel cnwd masnachol i windy. Gellir eu gwerthu hefyd i weithgynhyrchwyr eraill i greu sudd grawnwin neu gynhyrchion eraill. 

Yn y math hwn o system, efallai yr hoffech ystyried cael contract ffurfiol i amddiffyn y ddau barti. Mae rhai contractau enghreifftiol ar gael i aelodau WineGB. Efallai bod gan y gwindy neu'r gwneuthurwr sy'n cymryd y cnwd eu rhai eu hunain.

Rhaid cludo grawnwin gyda Dogfen Fasnachol Gysylltiedig (CAD), oni bai bod eithriadau yn berthnasol. Byddem yn cysylltu â'r deiliad cofrestredig bob dwy flynedd i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau mewn statws. Rydym ni'n ymweld bob pedair blynedd.

Gwinllan fasnachol sy’n cynhyrchu neu’n gwerthu gwin

Bydd y deiliad yn tyfu ei rawnwin ei hun a naill ai’n eu troi’n win ar y safle neu'n anfon y grawnwin i windy masnachol i'w troi’n win. Gall hyn gynnwys y broses botelu. Yna, dychwelir y gwin gorffenedig i'r winllan i'w werthu.

Rhaid i'r deiliad sy'n cynhyrchu gwin lenwi ffurflen gynhyrchu WSB 21 yn flynyddol. Mae hyn yn nodi'r math o win a gynhyrchir a faint ohono. Rydyn ni'n ymweld â'r gwinllannoedd hyn o leiaf unwaith y flwyddyn os ydyn nhw'n gwneud eu gwin eu hunain, neu unwaith bob dwy flynedd os yw eu gwin wedi'i wneud o dan gontract ar safle gwahanol. 

Os yw'r deiliad yn cynhyrchu ei win ei hun, mae'n ofynnol iddo gadw cofnodion gwindy cywir, cofnodion o unrhyw rawnwin y maent yn eu prynu neu eu gwerthu, a chyflwyno datganiad cynhyrchu gwin blynyddol. 

Gwneuthurwr gwin contract masnachol

Gall y deiliad, yn ogystal â chynhyrchu ei win ei hun, hefyd gynhyrchu gwin i dyfwyr eraill. Mae gwinllannoedd masnachol a gwinllannoedd hobi yn defnyddio gwneuthurwyr gwin contract i wneud gwin ar eu cyfer. 

Rydym ni’n ymweld â'r safleoedd hyn ddwywaith y flwyddyn. Rhaid i'r deiliad gadw cofnodion gwindy cywir, cofnodion o unrhyw rawnwin y maent yn eu prynu neu eu gwerthu, a chyflwyno datganiad cynhyrchu gwin blynyddol.