Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio sawsiau bwrdd, cyffeithyddion, picls a siytni

Canllawiau ar drwyddedu, labelu, deunydd pecynnu a diogelwch cemegol wrth fewnforio sawsiau a picls.
Diweddarwyd ddiwethaf

Gwybodaeth gyffredinol

Mae'n rhaid i sawsiau bwrdd nad ydynt yn cynnwys cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid, cyffeithyddion (ond nid mêl), picls a siytni a gaiff eu mewnforio o wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd (UE) fodloni'r un safonau a gweithdrefnau hylendid bwyd â bwyd a gynhyrchir yn y Deyrnas Unedig (DU) neu Aelod-wladwriaethau eraill yr UE. Fel arfer, nid oes angen tystysgrif iechyd arnoch chi i fewnforio'r cynhyrchion hyn.

Trwyddedau mewnforio

Efallai na fydd angen trwydded iechyd nag hylendid arnoch chi i fewnforio bwyd, ond mae llawer o fwydydd o wledydd y tu allan i'r UE yn gofyn am drwyddedau at ddibenion masnachu, ac efallai y byddant yn destun cwotâu. I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar wefan yr Asiantaeth Taliadau Gwledig.

Lliwiau, cyflasynnau (flavourings) a melysyddion bwyd

Gall rhai sawsiau, cyffeithyddion, piclau a siytni gynnwys lliwiau bwyd, cyflasynnau neu melysyddion. Er ei bod yn bosibl bod yr awdurdod bwyd wedi cymeradwyo'r rhain yn y wlad tarddiad, efallai na fydd rhai ohonynt wedi'u cymeradwyo yn yr UE. I gael gwybodaeth am gyflasynnau, melysyddion, lliwiau a chyffeithyddion bwyd, e-bostiwch Tîm Ychwanegion Bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB).

Labelu

Mae gwybodaeth gyffredinol am labelu bwyd ar gael ar wefan Gov.uk


I gael cyngor ar labelu cynhyrchion penodol, cysylltwch ag Adran Safonau Masnach neu Adran Iechyd yr Amgylchedd eich awdurdod lleol.

Cynhyrchion organig

Os ydych chi'n mewnforio cynhyrchion organig (cynhyrchion amaethyddol byw neu heb eu prosesu, cynhyrchion amaethyddol wedi'u prosesu i'w defnyddio fel bwyd neu fwyd anifeiliaid, deunydd lluosogi llystyfiol a hadau i'w tyfu) o du allan i'r UE, mae angen i chi gysylltu â'r Tîm Mewnforion Organig yn DEFRA. I gael gwybodaeth am reoleiddio a safonau organig yn y DU, cysylltwch â'r tîm Strategaeth Organig.  

Deunydd pecynnu

Mae deunyddiau ac eitemau a ddaw i gysylltiad â bwyd, gan gynnwys y rhai a ddefnyddir i becynnu bwyd, yn dod o dan gwmpas deddfwriaeth gyson a chynhwysfawr yr UE, sydd wedi'i gweithredu'n llawn yn y DU.

Mae'r ddeddfwriaeth yn arbennig o drylwyr o ran rheoli deunyddiau ac eitemau plastig y bwriedir eu defnyddio mewn cysylltiad â bwyd. I gael gwybodaeth am ddiogelwch deunydd pecynnu, cysylltwch â'r Tîm Deunyddiau a ddaw i Gysylltiad â Bwyd.

Hylendid bwyd

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cyffredinol am hylendid bwyd, cysylltwch â'r Tîm Polisi Hylendid Bwyd.

Halogion

Nodyn canllaw ar Reoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2013, sy'n darparu ar gyfer deddfu a gorfodi Rheoliadau'r Comisiwn sy'n gosod terfynau rheoleiddiol ar gyfer halogion mewn bwyd (nitrad, mycotocsinau, metelau, deuocsinau 3-MCPD a hydrocarbonau aromatig polcyclic).

Cyfyngiadau mewnforio

Mae yna rai cyfyngiadau/gofynion mewnforio eraill a all fod yn berthnasol wrth fewnforio sawsiau, cyffeithyddion a siytni, ac mae angen i fewnforwyr fod yn ymwybodol ohonynt.

Mae'r rhain fel a ganlyn:

Cynhyrchion "risg uwch"

Ers 25 Ionawr 2010, dim ond drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol sydd wedi’u cymeradwyo fel Mannau Rheoli ar y Ffin y gellir mewnforio rhai bwydydd a bwydydd anifeiliaid penodol nad ydynt yn dod o anifeiliaid a gaiff eu hystyried i beri "risg uwch". Bydd y rhain yn destun rheolaethau swyddogol. Mae cynnyrch "risg uwch" yn gynnyrch bwyd neu fwyd anifeiliaid y mae’n hysbys ei fod yn peryglu iechyd y cyhoedd, neu fod hynny’n dod i’r amlwg.


Am restr gyflawn o fwydydd (nad ydynt yn dod o anifeiliaid) gyda chyfyngiadau cyfredol yr UE, cliciwch yma.

Afflatocsinau

Ers 1 Ionawr 2010 mae mewnforion rhai bwydydd o rai gwledydd nad ydynt yn rhan o'r UE, megis sawsiau, cyffeithyddion, piclau a siytni sy'n cynnwys unrhyw ffrwythau sych, sbeisys neu gnau, yn destun amodau arbennig oherwydd risg halogiad gan afflatocsinau. Bydd hyn yn golygu y gall llwythi gyrraedd yr UE drwy borthladdoedd neu feysydd awyr penodol yn unig, sy'n Fannau Rheoli ar y Ffin wedi'u hawdurdodi ar gyfer y cynnyrch penodol hwnnw lle caiff rheolaethau swyddogol eu gweithredu.

Gwybodaeth bellach i weithredwyr busnesau (dolen i halogion cemegol) yn ogystal â'n tudalen ar Mycotocsinau.

Saws soi a protein llysiau hydrolysedig 

Mae'r ddeddfwriaeth halogwyr uchod yn gosod terfynau ar gyfer 3-MCPD mewn saws soi a sawsiau tebyg a phrotein llysiau hydrolusedig. I gael gwybodaeth am y terfynau hyn a'r gweithdrefnau profi, e-bostiwch y tîm Halogion cemegol.

Mewnforio bwyd a bwyd anifeiliaid o Japan

Ers 27 Mawrth 2011, mae mewnforio unrhyw fwyd a bwyd anifeiliaid sy'n deillio o Japan i'r UE yn destun amodau arbennig. Mae hyn yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf bŵer niwclear Fukushima Daiichi yn Japan ym mis Mawrth 2011. Bydd hyn yn golygu mai drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol yn unig y gellir mewnforio'r cynhyrchion hyn i'r Deyrnas Unedig, lle byddant yn destun rheolaethau swyddogol. 

Cysylltiadau tîm

Tîm Ychwanegiadau Bwyd

foodadditives@foodstandards.gov.uk

Tîm Deunyddiau a ddaw i Gysylltiad â Bwyd

FoodContactMaterial@food.gov.uk

Tîm Polisi Hylendid Bwyd

foodhygiene.policy@foodstandards.gov.uk

Tîm Halogion Cemegol

ChemicalContaminants@foodstandards.gov.uk