Troseddau Bwyd

Sut ydym ni'n diffinio troseddau bwyd a chyngor ar sut i atal a rhoi gwybod am droseddau bwyd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Diffinio troseddau bwyd

Mae troseddau bwyd yn cynnwys anonestrwydd difrifol a bwriadol sy'n effeithio'n andwyol ar ddiogelwch neu ddilysrwydd bwyd, diod a bwyd anifeiliaid.

Yn yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd, rydym ni wedi nodi'r saith gwahanol dechnegau o gyflawni troseddau bwyd. Gellir ystyried un dechneg, neu lawer o dechnegau, i fod yn droseddol.

Dyma'r saith techneg:

 • dwyn – cael gafael ar gynhyrchion bwyd, diod neu fwyd anifeiliaid mewn ffordd anonest er mwyn gwneud elw drwy eu defnyddio neu eu gwerthu. 
 • prosesu anghyfreithlon – lladd neu baratoi cig a chynhyrchion cysylltiedig mewn safleoedd heb eu cymeradwyo neu drwy ddefnyddio technegau heb eu hawdurdodi
 • dargyfeirio gwastraff – rhoi bwyd, diod neu fwyd anifeiliaid sy’n wastraff yn ôl i mewn i’r gadwyn fwyd yn anghyfreithlon
 • difwyno – dirywio ansawdd bwyd drwy gynnwys sylwedd estron er mwyn lleihau costau neu er mwyn ffugio ansawdd uwch
 • amnewid – amnewid bwyd neu gynhwysyn gyda sylwedd arall sy’n debyg ond yn israddol. 
 • cam-gynrychioli – marchnata neu labelu cynnyrch yn anonest o ran ei safon, ei ddiogelwch, ei darddiad neu ba mor ffres ydyw
 • twyll dogfennau – defnyddio dogfennau go iawn mewn ffordd ffug neu dwyllodrus er mwyn gwerthu, marchnata neu gadarnhau cynnyrch twyllodrus neu israddol

Atal troseddau bwyd

Er nad oes ffordd i osgoi troseddau bwyd yn llwyr, dyma ambell air i gall ar sut i gadw llygad amdanynt:

 • darllenwch y label yn ofalus – efallai na fydd enw'r cynnyrch yn cynrychioli'r cynhwysion yn gywir
 • byddwch yn ofalus gyda phrisiau sy'n anhygoel o isel – yn aml iawn mae'r pris yn adlewyrchu ansawdd y cynnyrch
 • edrychwch ar ansawdd a chyflwr y deunydd pecynnu – os yw'r pecyn wedi'i ddifrodi neu os yw'n edrych yn hen, neu os yw'r label o ansawdd gwael, gallai hyn fod yn arwydd o gynnyrch twyllodrus neu gynnyrch sydd wedi'i ail-labelu
 • gwiriwch yr honiadau am y cynnyrch – os yw honiad yn ymddangos yn afrealistig neu'n rhy dda i fod yn wir, mae'n debygol iawn mai dyna'r achos

Byddwch yn wyliadwrus o gynhyrchion bwyd ac atchwanegiadau a brynir dros y we. Gall y cynhyrchion hyn:

 • fod wedi'u cynhyrchu neu eu gwerthu gan fusnesau bwyd sydd heb eu cofrestru
 • fod wedi'u fewnforio yn anghyfreithlon
 • gynnwys cynhwysion a allai fod yn niweidiol i iechyd

Gweithio gyda'r diwydiant bwyd yn erbyn troseddau bwydMae troseddau bwyd yn ymwneud ag anonestrwydd mewn unrhyw gam cynhyrchu neu gyflenwi bwyd, diod neu fwyd anifeiliaid. Mae'n aml yn fater cymhleth, a gall fod yn ddifrifol niweidiol i ddefnyddwyr, busnesau a'r cyhoedd.

Mae'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd wedi cyhoeddi canllaw sy'n esbonio ein rôl wrth ymladd yn erbyn troseddau bwyd, sut y gallwn gefnogi'r diwydiant, a sut y gall y diwydiant ein cefnogi ni.

Gobeithio mai dyma'r cam cyntaf i adeiladu sgwrs ystyriol ddwyffordd rhwng yr Uned a'r diwydiant bwyd, diod a bwyd anifeiliaid. Rydym yn hyderus y bydd y berthynas hon yn tyfu ac yn aeddfedu dros amser, er mwyn ehangu gwydnwch y Deyrnas Unedig a sut y mae'n ymateb i bob math o droseddau bwyd.

Mae gennym ganllawiau ar sut y gallwn ni weithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â bygythiad troseddau bwyd. Ewch ati i lawrlwytho a rhannu'r canllawiau hyn.

Rhoi gwybod am droseddau bwyd yn gyfrinachol

Mae 'Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol' yn adnodd lle gall unrhyw un sydd ag amheuon ynghylch troseddau bwyd roi gwybod i ni mewn modd diogel a chyfrinachol, ar y ffôn neu ar-lein. Mae hyn yn golygu na chaiff eich manylion eu rhannu ag unrhyw un arall.


Er ei fod yn peri pryder, nid yw achosion lle nad oes unrhyw fwriad uniongyrchol nac anonestrwydd bwriadol yn gyfystyr â throseddau bwyd, ac felly ddylid rhoi gwybod amdanynt i'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd.


Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys:

 • methiannau hylendid bwyd
 • digwyddiadau gwenwyn bwyd
 • bwyd wedi'i goginio neu ei baratoi'n amhriodol
 • busnes bwyd heb ei gofrestru
 • sticeri Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd anghywir
 • mân faterion labelu

Os byddwch yn anfon gwybodaeth am ddrwgweithredu neu weithgarwch troseddol i'r Uned, gallwch fod yn dawel eich meddwl y byddwn yn diogelu eich gwybodaeth bersonol. Ni chaiff ei rhannu ag unrhyw ran arall o'n hasiantaeth nac unrhyw Asiantaeth arall. Dim ond os ydych chi'n rhoi eich caniatâd i ni y byddwn ni'n rhannu eich gwybodaeth. Rydym yn gofyn am y caniatâd hwn ar ddiwedd y ffurflen.

Os oes gennych wybodaeth am droseddau bwyd posibl, gallwch roi gwybod yn gyfrinachol i'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd . Os ydych chi'n rhoi caniatâd i ni rannu'ch gwybodaeth, byddwn ni ond yn gwneud hynny lle mae'n hollol angenrheidiol er mwyn ymchwilio i'r mater yr ydych chi wedi rhoi gwybod amdano.

Rhoi gwybod am gynnyrch yr ydych chi'n amau sydd wedi'i newid neu ei gam-labelu yn fwriadol, neu os nad yw'r cynnyrch fel a ddisgrifir.

Rhoi gwybod am weithgarwch anghyfreithlon neu o safon is na'r disgwyl

Rhagor o wybodaeth am yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd