Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Ymgynghoriad

Cynnig dull arall i bennu oedran defaid adeg eu lladd

England and Wales

Rydym ni eisiau clywed eich barn ar ein cynnig i ddiwygio deddfwriaeth Cymru a Lloegr ar bennu oedran defaid er mwyn cael gwared ar rai rhannau o'r corff adeg eu lladd.

Last updated: 20 Rhagfyr 2019

Ynglŷn â'r ymgynghoriad hwn

Bydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb i'r canlynol:

  • ffermwyr
  • lladd-dai
  • awdurdodau gorfodi
  • manwerthwyr

Pwnc yr ymgynghoriad

Rydym ni eisiau clywed eich barn ar ein cynnig i ddiwygio deddfwriaeth Cymru a Lloegr ar bennu oedran defaid er mwyn cael gwared ar rai rhannau o'r corff adeg eu lladd. Ar gyfer defaid hŷn na blwydd oed, mae angen cael gwared ar y rhannau hyn i ddiogelu iechyd y cyhoedd. Byddai'r diwygiad yn caniatáu i ladd-dai ddewis dull arall ar gyfer pennu oedran defaid. Ar hyn o bryd mae lladd-dai yn cyfrif nifer dannedd parhaol dafad i benderfynu ei hoedran.

O dan y cynnig, byddai ganddyn nhw hefyd y dewis o ddefnyddio system yn seiliedig ar y dyddiad. Byddai defaid a anfonwyd i'w lladd cyn 30 Mehefin yn y flwyddyn ar ôl eu geni yn cael eu hystyried i fod yn iau na blwydd oed.

Pwrpas yr Ymgynghoriad

Mae Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra), Llywodraeth Cymru a’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn ymgynghori ar y cyd ar gynnig i ddiwygio Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) 2018 a Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Lloegr) 2018, fel bod gan ddiwydiannau defaid yng Nghymru ac yn Lloegr y dewis i fanteisio ar randdirymiad yr Undeb Ewropeaidd (UE), sy'n galluogi defnyddio dull arall, heblaw am archwilio dannedd, i bennu oedran defaid adeg eu lladd.

Y cynnig yw cyflwyno system ddewisol newydd ar gyfer pennu oedran defaid. Byddai hyn yn golygu bod defaid a aned yn y flwyddyn galendr flaenorol ac a anfonwyd i'w lladd yn y flwyddyn galendr yn dilyn eu geni cyn y dyddiad cau, sef 30 Mehefin, yn cael eu hystyried yn iau na blwydd oed ac felly ni fyddai angen tynnu llinyn y cefn, gan na fyddai’n cael ei ystyried i fod yn ddeunydd risg penodedig.

Pecyn ymgynghori  

Darllenwch y pecyn ymgynghori a dysgu sut i ymateb. (Yn agor mewn ffenestr newydd) 

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.