Neidio i’r prif gynnwys

Cynnig i gyflwyno rheolau ar gyfer nodi gwlad neu fan tarddiad y prif gynhwysyn bwyd

Penodol i Cymru
Rydym ni eisiau clywed eich barn ar ein offeryn statudol arfaethedig a fydd yn cyflwyno rheolau ar gyfer nodi gwlad neu fan tarddiad y prif gynhwysyn bwyd.

I bwy fydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb fwyaf?

Awdurdodau lleol a Gweithredwyr Busnesau Bwyd yng Nghymru sy'n gwerthu bwydydd wedi'u pecynnu ymlaen llaw mewn achosion lle nad yw gwlad neu fan tarddiad y prif gynhwysyn yr un peth â tharddiad y bwyd.

Beth yw pwnc yr ymgynghoriad hwn?

Mae Rheoliadau Drafft Cymru wrthi’n cael eu paratoi i ddarparu ar gyfer gorfodi Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) Rhif 2018/775. Mae’r Rheoliad yn uniongyrchol berthnasol ac yn nodi rheolau sy’n ei gwneud yn ofynnol nodi gwlad neu fan tarddiad prif gynhwysyn lle nad yw yr un peth â tharddiad y bwyd yn ei gyfanrwydd. Daw Rheoliad Gweithredu (UE) 2018/775 i rym ar 1 Ebrill 2020.

Mae Rheoliad yr UE yn adeiladu ar y gofynion gwlad tarddiad cyffredinol yn Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr yr UE (UE) Rhif 1169/2011.

Beth yw diben yr ymgynghoriad hwn?

Ceisio sylwadau gan ddiwydiant, awdurdodau gorfodi, defnyddwyr a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb ar offeryn statudol arfaethedig a fydd yn darparu ar gyfer gweithredu a gorfodi Rheoliad Gweithredu (UE) 2018/775 ar y rheolau ar gyfer nodi gwlad neu fan tarddiad y prif gynhwysyn bwyd.

Pecyn ymgynghori

Sylwadau a barn

Anfonwch unrhyw sylwadau a safbwyntiau at:

Adam McDowell
Tîm Polisi Rheoleiddiol

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
Llawr 11
Tŷ Southgate
Wood Street
Caerdydd
CF10 1EW

Ffôn:     02920 67 8999
E-bost: Adam.McDowell@food.gov.uk

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

O fewn tri mis ar ôl i'r ymgynghoriad ddod i ben, rydym ni’n anelu at gyhoeddi crynodeb o'r ymatebion a gafwyd a darparu dolen iddo o'r dudalen hon.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am sut yr ydym ni’n trin data a ddarparwyd mewn ymateb i ymgynghoriadau yn ein hysbysiad preifatrwydd am ymgynghoriadau.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.