Neidio i’r prif gynnwys

Cynnig i gyflwyno rheolau ar gyfer nodi gwlad neu fan tarddiad y prif gynhwysyn bwyd

Penodol i Cymru
Rydym ni eisiau clywed eich barn ar ein offeryn statudol arfaethedig a fydd yn cyflwyno rheolau ar gyfer nodi gwlad neu fan tarddiad y prif gynhwysyn bwyd.

I bwy fydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb fwyaf?

Awdurdodau lleol a Gweithredwyr Busnesau Bwyd yng Nghymru sy'n gwerthu bwydydd wedi'u pecynnu ymlaen llaw mewn achosion lle nad yw gwlad neu fan tarddiad y prif gynhwysyn yr un peth â tharddiad y bwyd.

Beth yw pwnc yr ymgynghoriad hwn?

Mae Rheoliadau Drafft Cymru wrthi’n cael eu paratoi i ddarparu ar gyfer gorfodi Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) Rhif 2018/775. Mae’r Rheoliad yn uniongyrchol berthnasol ac yn nodi rheolau sy’n ei gwneud yn ofynnol nodi gwlad neu fan tarddiad prif gynhwysyn lle nad yw yr un peth â tharddiad y bwyd yn ei gyfanrwydd. Daw Rheoliad Gweithredu (UE) 2018/775 i rym ar 1 Ebrill 2020.

Mae Rheoliad yr UE yn adeiladu ar y gofynion gwlad tarddiad cyffredinol yn Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr yr UE (UE) Rhif 1169/2011.

Beth yw diben yr ymgynghoriad hwn?

Ceisio sylwadau gan ddiwydiant, awdurdodau gorfodi, defnyddwyr a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb ar offeryn statudol arfaethedig a fydd yn darparu ar gyfer gweithredu a gorfodi Rheoliad Gweithredu (UE) 2018/775 ar y rheolau ar gyfer nodi gwlad neu fan tarddiad y prif gynhwysyn bwyd.

Pecyn ymgynghori

Sylwadau a barn

Anfonwch unrhyw sylwadau a safbwyntiau at:

Adam McDowell
Tîm Polisi Rheoleiddiol

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
Llawr 11
Tŷ Southgate
Wood Street
Caerdydd
CF10 1EW

Ffôn:     02920 67 8999
E-bost: Adam.McDowell@food.gov.uk

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.