Dull Arfaethedig o ran Cadw Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar gyfer Diogelwch a Hylendid Bwyd a Bwyd Anifeiliaid

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn croesawu barn rhanddeiliaid ar y dull arfaethedig ar gyfer gweithredu ar gyfraith yr UE sy'n cael ei chadw ar gyfer diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid.

Ynglŷn â'r ymgynghoriad hwn

Mae'r ymgynghoriad hwn o ddiddordeb i holl fusnesau bwyd a bwyd anifeiliaid y Deyrnas Unedig (DU), awdurdodau lleol a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb mewn cyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid.

Pwnc ymgynghori


Mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â rheoliadau bwyd a bwyd anifeiliaid, Ymadael â'r UE, a chywiriadau y mae gweinidogion yn bwriadu eu gwneud o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (EUWA) i gadw cyfraith yr UE yn ymwneud â diogelwch a hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid, gan roi sylw arbennig i swyddogaethau cyrff a sefydliadau penodol yr UE.

Diben yr ymgynghoriad


Ceisio barn busnesau, defnyddwyr, rhanddeiliaid eraill a'r cyhoedd ehangach ar gywiriadau y mae gweinidogion yn bwriadu eu gwneud i gyfraith yr UE sy'n ymwneud â bwyd a bwyd anifeiliaid.

Pecyn ymgynghori

Sylwadau a safbwyntiau

Fe'ch anogir i ymateb yn gynnar.

Dylid anfon unrhyw sylwadau a safbwyntiau at  EUExitPolicy@food.gov.uk
 

Neu drwy'r post at sylw:

Gavin Shears
Cyfarwyddiaeth Strategaeth Rheoleiddio a Chyfreithiol
Asiantaeth Safonau Bwyd
Llawr 7, Clive House,
70 Petty France,
Llundain, 
SW1H 9EX  

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.