Neidio i’r prif gynnwys

Newidiadau Arfaethedig i Farciau Iechyd ac Adnabod y Deyrnas Unedig

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn croesawu safbwyntiau rhanddeiliaid ar newidiadau arfaethedig i'r marciau iechyd ac adnabod y mae'n rhaid eu rhoi ar gynhyrchion bwyd sy'n dod o anifeiliaid i gadarnhau eu bod wedi cael eu harolygu a'u bod yn addas i'w bwyta gan bobl.

Rhagor am yr ymgynghoriad hwn

Mae'r ymgynghoriad hwn o ddiddordeb i awdurdodau lleol, y diwydiant bwyd, a safleoedd cymeradwy yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Beth yw testun yr ymgynghoriad hwn?

Mae manylion perthynas y Deyrnas Unedig (DU) â'r Undeb Ewropeaidd (UE) yn y dyfodol yn parhau i fod yn destun trafodaeth. Fodd bynnag, mae'r ASB yn ymgynghori â rhanddeiliaid ar nifer o faterion manwl lle mae'n glir, waeth beth yw canlyniadau’r trafodaethau hynny, bydd gofyn newid arferion busnesau. Mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â newidiadau i farciau iechyd ac adnabod ar gynhyrchion bwyd penodol.

Diben yr ymgynghoriad

Pan fydd y DU yn ymadael â’r UE, ni fydd caniatâd bellach i’r llythrennau 'EU' neu 'EC' ymddangos o fewn y marciau. Bydd y newid hwn yn effeithio ar bob sefydliad cymeradwy. Er mwyn darparu ar gyfer y newid hwn, mae'r ASB yn bwriadu diwygio'r marc iechyd ac adnabod presennol trwy gael gwared ar yr 'EU' neu 'EC'.

Bydd dimensiynau a ffurf y marciau iechyd ac adnabod presennol yn aros yr un fath, gan gynnwys y talfyriad ‘UK’ sy'n cynrychioli Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Bydd yn parhau i fod yn un marc sy'n cynnwys rhif cymeradwyo'r sefydliad, ni fydd y rhif yn newid chwaith. 

Bydd dimensiynau a ffurf y marciau iechyd a nodi presennol yn aros yr un fath, gan gynnwys y talfyriad 'DU' sy'n cynrychioli Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Bydd yn parhau i fod yn un marc sy'n ymgorffori rhif cymeradwyo'r sefydliad, a fydd hefyd yn aros heb ei newid.

Bydd y newid hwn yn sicrhau bod cynhyrchion y DU yn parhau i arddangos marc priodol sy'n dangos yn glir bod y cynnyrch wedi bod yn destun y gwiriadau iechyd a lles llym a fydd yn parhau ar ôl i'r DU adael yr UE.

Diben yr ymgynghoriad hwn yw ceisio safbwyntiau a gwybodaeth bellach gan y diwydiant ar y newidiadau arfaethedig hyn a'u heffaith bosibl.

Health and Identification Mark Consultation

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.