Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Ymgynghoriad

Pwerau Ymchwilio Uwch i’r Asiantaeth Safonau Bwyd

England and Wales

Ymgynghoriad ar gynlluniau’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) i geisio pwerau ymchwilio uwch ar gyfer yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd (yr Uned) trwy reoliadau.

Last updated: 26 Mai 2022

Bydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb i’r canlynol:  

 • deddfwyr 
 • adrannau gweinidogol ac anweinidogol y llywodraeth sy’n ymwneud ag ymchwilio i ddiogelwch a thwyll bwyd
 • y rheiny sy’n gweithio ym maes plismona a gorfodi
 • cyrff safonau proffesiynol ac arolygiaethau
 • gweinyddiaethau datganoledig
 • awdurdodau lleol
 • swyddogion safonau masnach
 • gweithwyr amgylcheddol ac iechyd y cyhoedd proffesiynol 
 • gweithredwyr busnesau bwyd a chyrff masnach
 • defnyddwyr 
 • sefydliadau hawliau sifil
 • rhanddeiliaid ehangach.

Pwnc yr ymgynghoriad

Bwriad yr ymgynghoriad hwn yw casglu safbwyntiau rhanddeiliaid ar gynlluniau i geisio pwerau ymchwilio uwch ar gyfer yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd (yr Uned) trwy reoliadau.

Cafodd Deddf yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a Llysoedd 2022 Gydsyniad Brenhinol ar 28 Ebrill 2022. Mae’n rhoi pŵer i’r Ysgrifennydd Gwladol gyflwyno pwerau perthnasol i swyddogion yr Uned, trwy osod rheoliadau, o Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 (PACE), Deddf Cyfiawnder Troseddol a’r Heddlu 2001 a Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994. 

Cynigir y byddai pwerau ymchwilio uwch yn galluogi’r Uned i ganfod ac ymchwilio i droseddau bwyd yn fwy effeithiol.

Diben yr ymgynghoriad

Mae’r ymgynghoriad yn ceisio safbwyntiau ynghylch a ddylid ymestyn rhai pwerau statudol ychwanegol i’r Uned. Mae hefyd yn ceisio safbwyntiau ar fesurau diogelu ychwanegol y gellid eu rhoi ar waith ochr yn ochr ag estyniad o’r fath. Trwy ymgynghori ar y mater hwn, mae’r ASB yn gofyn am safbwyntiau rhanddeiliaid ynghylch a yw’r pwerau a’r mesurau diogelu a gynigir yn gyfres o fesurau cyfiawn a chymesur i alluogi’r Uned i fynd i’r afael â throseddau bwyd yn effeithiol.

Byddai angen is-ddeddfwriaeth er mwyn darparu pwerau o’r fath i’r ASB, ac yn ei thro, yr Uned. Rydym o’r farn bod angen pwerau ymchwilio pellach er mwyn i’r Uned allu gweithredu ei chylch gwaith a’i mandad yn annibynnol i arwain ymchwiliadau troseddol i droseddau bwyd cymhleth, i’w herlyn gan Wasanaeth Erlyn y Goron (CPS). 

Mae’r pwerau arfaethedig yn cynnwys y gallu i wneud cais am warantau chwilio, atafael tystiolaeth a chyfweld â phobl a ddrwgdybir sy’n cael eu harestio. 

Pecyn ymgynghori:

Mae’r pecyn ymgynghori hwn yn darparu'r wybodaeth gefndirol a'r manylion y bydd angen i chi eu gwybod er mwyn ymateb i’r cwestiynau yn yr ymgynghoriad hwn.

England and Wales

Sut i ymateb

Pwysig

Byddem yn argymell yn gryf eich bod yn ymateb i’r ymgynghoriad gan ddefnyddio’r dogfennau ymateb a ddarperir isod. Fodd bynnag, os nad yw hyn yn bosib, gallwch anfon eich ymateb dros e-bost i: nfcuconsultation@food.gov.uk.  Ceir rhagor o fanylion yn y pecyn ymgynghori.

England and Wales

Pwysig

 

England and Wales

Cynnwys cysylltiedig – Yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd 

 

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.