Neidio i’r prif gynnwys

Ymgynghoriad ar Gynigion Cynnar ar gyfer Model Cyflenwi’r Dyfodol i ddatblygu Rheolaethau Swyddogol a Ddarperir gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn y Sector Cig

Ymgynghoriad yn ceisio barn rhanddeiliaid ar gynigion cynnar i ddatblygu Model Cyflenwi’r Dyfodol ar gyfer Rheolaethau Swyddogol a ddarperir gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn y sector cig.

I bwy fydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb fwyaf?

Defnyddwyr, y diwydiant cig (Gweithredwyr Busnesau Bwyd, Cyrff Masnach y diwydiant cig), sefydliadau sicrwydd trydydd parti ar gyfer cig, cyrff masnach proffesiynol a chyrff masnach eraill (milfeddygol, hylendid cig, diogelwch bwyd, safonau masnachu, buddiannau busnes), darparwyr arolygiadau hylendid cig ac adnoddau milfeddygol masnachol, manwerthwyr (archfarchnadoedd), adrannau rheoleiddio a pholisi'r llywodraeth (milfeddygol ac arolygiadau diogelwch bwyd, Ysgrifenyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd (UE), gweinyddiaethau datganoledig, iechyd yr amgylchedd ac iechyd y cyhoedd, masnach ac adrannau eraill), awdurdodau lleol, Undebau Llafur a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb. 

Pwnc ymgynghori 

Cynigion cynnar i ddatblygu Model Cyflenwi’r Dyfodol ar gyfer Rheolaethau Swyddogol a ddarperir gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn y sector cig. 

Pwrpas yr ymgynghoriad 

Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw casglu barn rhanddeiliaid ar gynnig cynnar i ddiwygio Rheolaethau Swyddogol a ddarperir gan yr ASB yn y sector cig fel rhan o'n proses casglu tystiolaeth ehangach. 

Pecyn ymgynghori 

Sut i ymateb

Dylid anfon ymatebion i’r ymgynghoriad hwn dros e-bost at OTP@food.gov.uk.

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion 

O fewn tri mis ar ôl i'r ymgynghoriad ddod i ben, rydym ni’n anelu at gyhoeddi crynodeb o'r ymatebion a gafwyd a darparu dolen iddo o'r dudalen hon. 

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am y ffordd yr ydym ni’n trin data a ddarperir mewn ymateb i ymgynghoriadau yn ein hysbysiad preifatrwydd ar ymgynghoriadau.

Rhagor o wybodaeth 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth Ei Mawrhydi. Os cynhyrchwyd Asesiad Effaith, mae wedi'i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os na chynhyrchwyd Asesiad Effaith, rhoddir y rheswm yn y ddogfen ymgynghori.

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.