Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Newyddion

Diweddariad: Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn cyhoeddi galwad olaf ar gyfer ychwanegu cynhyrchion CBD at y rhestr gyhoeddus

Heddiw (21 Ebrill 2022) mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi galwad olaf am dystiolaeth sy’n cysylltu cynhyrchion â cheisiadau ar y rhestr gyhoeddus. Mae’r rhestr CBD gyhoeddus yn dangos pa gynhyrchion sy’n destun cais credadwy am awdurdodiad gyda’r ASB.

Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Ebrill 2022
Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Ebrill 2022

Mae gan fusnesau tan 26 Mai 2022 i gyflwyno tystiolaeth bod eu cynhyrchion yn gysylltiedig â chais credadwy a’u bod wedi’u rhoi ar y farchnad cyn Chwefror 2020.

Meddai Rebecca Sudworth, Cyfarwyddwr Polisi’r ASB: 

‘Mae ein cyhoeddiad, dyddiedig 31 Mawrth, a nododd y dylid defnyddio’r rhestr CBD gyhoeddus i helpu i flaenoriaethu ymdrechion i orfodi’r rheoliadau bwydydd newydd wedi ysgogi nifer o gwmnïau i gyflwyno tystiolaeth newydd sy’n cysylltu nifer mawr o gynhyrchion unigol â cheisiadau. Rydym yn adolygu’r dystiolaeth newydd hon i asesu a yw’r cynhyrchion hyn yn bodloni’r meini prawf i’w hychwanegu at y rhestr.

‘Mae hwn yn ddatblygiad annisgwyl oherwydd  dylai’r wybodaeth hon am y cynnyrch fod wedi’i darparu i ni yn lawer cynharach yn y broses. Er mwyn cefnogi busnesau i sicrhau cydymffurfiaeth ar gyfer eu cynhyrchion, rydym ni felly yn gwneud un alwad olaf am dystiolaeth gan fusnesau i gysylltu eu cynhyrchion â cheisiadau credadwy. Rhaid i unrhyw fusnesau nad ydynt eisoes wedi gwneud hynny anfon y dystiolaeth hon atom cyn gynted â phosib, ond heb fod yn hwyrach na 26 Mai, er mwyn iddi gael ei  hystyried.

‘Rydym yn bwriadu diweddaru’r rhestr gyhoeddus ddwywaith cyn 30 Mehefin, a disgwylir y diweddariad cyntaf yn fuan iawn. Ar ôl 30 Mehefin, ni fydd unrhyw gynhyrchion newydd yn cael eu hychwanegu. Yr unig newidiadau a wneir ar ôl hyn fydd adlewyrchu newidiadau i statws cynhyrchion yn ein proses awdurdodi bwydydd newydd.

‘Mae CBD yn farchnad fawr a chymhleth, lle nad oes unrhyw gynnyrch sydd ar werth ar hyn o bryd wedi bod trwy’r asesiad diogelwch angenrheidiol yn ffurfiol. Mae’r ASB yn parhau i ddefnyddio dull cymesur a phragmatig i sicrhau bod yr ystod enfawr hon o gynhyrchion yn cydymffurfio. Bydd rhywfaint o newid yn parhau yn y tymor byr wrth i’r broses barhau. Dim ond ar ôl awdurdodi ceisiadau CBD y daw sicrwydd.’

Dim ond cynhyrchion bwyd CBD sy’n bodloni’r meini prawf canlynol y gellir eu rhoi ar y rhestr gyhoeddus:

  • roedd y cynhyrchion ar y farchnad ar adeg ein cyhoeddiad ar CBD (13 Chwefror 2020)
  • daeth cais am awdurdodiad ar gyfer y cynhyrchion i law erbyn 31 Mawrth 2021
  • gwnaethom ddilysu’r cais neu gytuno ei fod yn symud yn ei flaen yn ddigonol tuag at gael ei ddilysu

Rydym yn parhau i dderbyn ceisiadau am fwydydd CBD newydd, ond ni ddylai cynhyrchion sy’n gysylltiedig â’r ceisiadau hyn gael eu gwerthu nes bod y broses wedi’i chwblhau a bod sicrhad o ran awdurdodiad. 

Gall awdurdodau lleol a manwerthwyr gysylltu â’r ASB i wirio a fydd cynhyrchion nad ydynt ar y rhestr yn cael eu hychwanegu. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw gynhyrchion CBD wedi’u hawdurdodi i’w gwerthu yn y DU, a bydd ceisiadau sydd wedi’u dilysu nawr yn symud ymlaen i gael asesiad risg gwyddonol llawn.