Neidio i’r prif gynnwys

Research projects -

Prosiectau ymchwil

Rydym ni wedi comisiynu ymchwil annibynnol i asesu cyfran y busnesau bwyd sy'n arddangos eu sgoriau hylendid bwyd ers 2011. Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau cylch ymchwil 2019 gan gymharu â blynyddoedd blaenorol lle bo modd.
Rydym ni'n cynnal arolwg blynyddol o agweddau defnyddwyr tuag at y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) i dracio eu hymwybyddiaeth o'r cynllun, eu hagweddau tuag ato a’u defnydd o'r sgoriau dros amser.
O ystyried ffocws yr Asiantaeth Safon Bwyd (ASB) ar ddiogelu buddiannau defnyddwyr mewn perthynas â bwyd, mae'n bwysig deall barn defnyddwyr am dechnolegau bwyd newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg. Fe wnaeth yr ASB gomisiynu ‘Collingwood Environmental’ i greu adolygiad llenyddiaeth cyfoes a chynnal ymchwil ansoddol i archwilio barn defnyddwyr ar dechnolegau sy'n dod i'r amlwg.
Results available
Cwestiwn risg: Beth yw'r risg y bydd bwyd, deunyddiau a ddaw i gysylltiad â bwyd, neu ddeunydd becynnu bwyd yn ffynhonnell neu'n llwybr trosglwyddo SARS-CoV-2 i ddefnyddwyr y Deyrnas Unedig?
We have commissioned independent research to assess the proportion of food businesses that are displaying their food hygiene ratings since 2011. This report provides the findings from the 2017 wave of research making comparisons to previous years where possible
Rydym ni'n cynnal arolwg blynyddol o agweddau defnyddwyr tuag at y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) i dracio ymwybyddiaeth defnyddwyr o'r cynllun, agweddau tuag ato a defnydd o'r sgoriau dros amser.
Results available