Neidio i’r prif gynnwys

Alergenau

Yn ein Symposiwm Alergeddau cyntaf erioed, trafodwyd realiti byw ag alergeddau bwyd, ymarferoldeb rheoli alergenau yn dda a’r cyfleodd a’r heriau sy’n dod i’r amlwg yn y gadwyn fwyd.
Heddiw, cyhoeddodd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ymgynghoriad ar ddiweddariadau i’w chanllawiau technegol presennol i adlewyrchu newidiadau i ddeddfwriaeth labelu alergenau bwyd yn Lloegr a ddaw i rym ar 1 Hydref 2021.
Mae ymchwil a ariennir gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi canfod y gall ymarfer corff a diffyg cwsg gynyddu’r risg o gael adwaith ymhlith y rheiny sydd ag alergeddau i bysgnau.
Cyflwyno cyfraith newydd i ymestyn gofynion labelu ar gyfer pobl sydd ag alergeddau ac anoddefiadau bwyd
Mae Heather Hancock, Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), wedi croesawu'r cyhoeddiad am gyfraith labelu alergenau newydd i ddiogelu ymhellach y ddwy filiwn o bobl sy'n byw gydag alergedd bwyd yn y Deyrnas Unedig (DU). Gwnaed y cyhoeddiad heddiw gan Ysgrifennydd yr Amgylchedd, Michael Gove
The Food Standards Agency publishes ‘Food Hypersensitivity and The Government’s Allergen Labelling Review’ Board paper
Sut y gellir gwella gwybodaeth am alergenau ar labeli? Rhowch wybod beth yw eich barn chi mewn ymgynghoriad newydd ar gynlluniau i wella cyfreithiau labelu alergenau ar draws y Deyrnas Unedig.

Canllawiau busnes

Yr hyn y mae angen i fusnesau ei wybod am y rheolau labelu alergenau newydd ar gyfer bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol (PPDS)
Canllawiau i fusnesau bwyd ar ddarparu gwybodaeth am alergenau ac arfer gorau ar gyfer trin alergenau.
Canllawiau ar alergenau ar gyfer busnesau bwyd yn y diwydiant manwerthu ac arlwyo. Yn cynnwys cyngor ar ddarparu gwybodaeth am alergenau ac osgoi croeshalogi yn y gegin.
Hyfforddiant alergedd ar-lein ac adnoddau e-ddysgu ar gyfer busnesau bwyd.
Mae gwybodaeth benodol ar gyfer gwahanol fathau o fwyd, gan gynnwys bwyd rhydd a bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw.
Canllawiau ar alergenau ar gyfer arlwywyr mewn ysgolion, ysbytai a chartrefi gofal.
Egluro peryglon Mycotocsinau a'r rheoliadau diogelwch sydd ar waith yn y Deyrnas Unedig mewn perthynas â nhw.
Sut i labelu alergenau ac osgoi croeshalogi alergenau wrth gynhyrchu bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw.

Canllawiau defnyddiwr

Beth yw alergedd bwyd a pha wybodaeth am alergenau y mae'n rhaid i fusnesau bwyd ei darparu i chi. Y mesurau rhagofalus y mae'n rhaid i chi eu cymryd os oes gennych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod alergedd.