Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Dull rheoleiddio

Mae ein dull rheoleiddio yn nodi’r ffordd yr ydym ni’n gwneud penderfyniadau ynghylch holl waith yr Asiantaeth. Mae hyn yn cynnwys ymgynghoriadau, datblygu polisïau yn gyflym, rhyddid gwybodaeth a sut rydym ni’n trin datgeliadau.

Last updated: 26 Awst 2022

Mae gennym amcan statudol i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau eraill defnyddwyr mewn perthynas â bwyd. Fodd bynnag, mae rheoliadau gormodol neu aneglur yn rhoi baich diangen ar fusnes, a grwpiau eraill, ac felly yn llesteirio’r broses o gyflawni'r manteision a fwriadwyd yn effeithiol.

Rydym yn ymdrechu i fod yn rheoleiddiwr teg ac effeithiol, yn gymesur a blaengar yn ein dull rheoleiddio gyda ffocws ar gyflawni'r canlyniadau rydym ni am eu gweld.

Ein haddewid yw rhoi defnyddwyr yn gyntaf ym mhopeth a wnawn, fel bod bwyd yn ddiogel a’i fod yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label, fod gennym fynediad at ddeiet iach fforddiadwy, a’n bod yn gallu gwneud dewisiadau gwybodus am yr hyn rydym ni’n ei fwyta, nawr ac yn y dyfodol.

Mae ein Cynllun Strategol 2015-2020 - Bwyd y gallwn ymddiried ynddo yn nodi ein blaenoriaethau a dulliau arfaethedig i gyflawni ein canlyniadau strategol gan gynnwys ein hegwyddorion gwaith.

Rheoleiddio ein dyfodol

Mae Rheoleiddio ein dyfodol yn rhaglen o newid rydym ni’n ei harwain i wella’r ffordd rydym ni’n cyflawni rheolaethau rheoleiddio ar gyfer bwyd i greu system fodern, gymesur, cadarn a gwydn sy’n seiliedig ar risg. Mae’r rhaglen yn cael ei datblygu drwy ymgysylltu’n agos gyda busnesau, defnyddwyr a’n partneriaid cyflenwi.

Dysgu mwy am raglen Rheoleiddio Ein Dyfodol.

Ymgysylltu ac ymgynghori

Mae ymgysylltu ac ymgynghori â rhanddeiliaid yn hanfodol i’r hyn rydym ni’n ei wneud a ffordd yr ydym ni’n datblygu ein dull rheoleiddio. Gallwch helpu i lywio’r ffordd mae cyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid yn cael ei rhoi ar waith yn y Deyrnas Unedig (DU) drwy roi eich barn a darparu tystiolaeth er mwyn helpu i lywio ein prosesau gwneud penderfyniadau.

Cael mwy o wybodaeth am ymgynghoriadau neu ddod o hyd i’r ymgynghoriadau diweddaraf.

Asesiadau effaith

Mae Asesiad Effaith yn offeryn polisi i asesu effeithiau opsiynau sy’n cael eu hystyried. Mae hyn yn cynnwys costau a manteision disgwyliedig yn erbyn rhesymeg y Llywodraeth dros ymyrryd. Mae deall costau, manteision, a risgiau unrhyw fesur neu gynnig newydd yn hanfodol i wneud polisi da.

Adrodd ar Darged Effaith Busnes

Mae Targed Effaith Busnes (BIT) y Llywodraeth yn ymwneud ag effaith economaidd rheoliadau ar fusnes.

Mae gofyn i ni roi gwybod am fesurau cymwys sy'n dod i rym yn ystod y cyfnod adrodd yn unol â Deddf Bach, Menter a Chyflogaeth 2015 a Deddf Menter 2016.

2020 i 2021

Darpariaethau rheoleiddio cymwys 2020-2021

Rhwng 17 Rhagfyr 2020 a 16 Rhagfyr 2021, ni wnaethom gyflwyno unrhyw ddarpariaethau rheoleiddio cymwys o dan y BIT.

Darpariaethau rheoleiddio anghymwys 2020-2021

England, Northern Ireland and Wales

2019 i 2020

Darpariaethau rheoleiddio cymwys 2019-2020

Rhwng 13 Rhagfyr 2019 a 16 Rhagfyr 2020 ni wnaethom gyflwyno unrhyw ddarpariaethau rheoleiddio cymwys o dan y BIT.

Darpariaethau rheoleiddio anghymwys 2019-2020

England, Northern Ireland and Wales

Adroddiadau BIT yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ar gyfer blynyddoedd blaenorol
 

Adroddiadau Targed Effaith Busnes (BIT) y Llywodraeth

Adolygiad Rheoleiddio

Dylai gwaith rheoleiddio fod yn gymesur ac yn effeithiol wrth gyflawni'r canlyniad a fwriedir. Cynhelir ein hadolygiad rheolaidd o'r rheoliadau presennol er mwyn monitro a chynnal effeithiolrwydd rheoleiddiol a chymesuredd.

Manylion adolygiadau'r ASB sydd wedi'u cynllunio ac adolygiadau sydd wedi'u cwblhau. (Lloegr yn unig).

Canllawiau Cyfraith Bwyd a Bwyd Anifeiliaid yr ASB

Canllawiau Cyfraith Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Saesneg yn unig).

Rydym ni'n cadw rhestr gyhoeddedig o ddeddfwriaeth bwyd a bwyd anifeiliaid sy'n berthnasol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae'r Canllawiau Cyfraith Bwyd a Bwyd Anifeiliaid yn ddogfen ddefnyddiol ar gyfer busnesau, awdurdodau lleol ac eraill sydd â diddordeb mewn dilyn gofynion cyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid.

Ein Cynllun Arloesi a Rheoleiddio

Mae ein Cynllun Arloesi a Rheoleiddio yn dwyn ynghyd ac yn tynnu sylw at y gwaith a wnawn ac yn nodi sut mae ein fframwaith reoleiddio yn gweithio'n effeithiol i gefnogi arloesedd a modelau busnes aflonyddgar.

England, Northern Ireland and Wales

Cod y Rheoleiddwyr

Rydym yn dilyn Cod y Rheoleiddwyr sy’n darparu fframwaith clir a hyblyg, yn seiliedig ar egwyddorion ar gyfer sut y dylai rheoleiddwyr ymgysylltu gyda’r rhai hynny maen nhw’n eu rheoleiddio. 

Er ein bod yn ceisio bod yn rheoleiddiwr gwych, atebol a modern, rydym yn derbyn na fydd eraill bob amser yn cytuno â’n dull. Mae’r canlynol yn nodi’r safonau y dylech eu disgwyl gan yr ASB a sut y gallwch gwyno os nad ydym yn llwyddo i gyflawni hyn.

Safonau gwasanaeth – p’un a ydych yn ddefnyddiwr neu’n fusnes, rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth defnyddiol, cwrtais ac effeithlon i chi fel sydd wedi’i nodi yn ein datganiad o safonau gwasanaeth.

Cwynion a sylwadau – mae derbyn sylwadau ac ymateb i gwynion yn bwysig i ni a byddwn bob amser yn ceisio datrys unrhyw broblem yn gyflym, ac egluro beth rydym wedi’i wneud a pham.