Neidio i’r prif gynnwys

Ein gwaith a’n proses dadansoddi risg

Cyflwyniad i'n gwaith a'n proses dadansoddi risg
Diweddarwyd ddiwethaf

Ein gwaith

Rheoleiddio bwyd yn effeithiol ac yn arloesol

Rydym ni’n sicrhau effeithiolrwydd y system rheoleiddio bwyd. Rydym ni bob amser yn mireinio ein dull rheoleiddio i'w gwneud hi'n haws i fusnesau wneud y peth iawn mewn ecosystem fwyd fyd-eang gymhleth, sy'n symud yn gyflym.

Diogelu’r cyhoedd rhag clefyd a gludir gan fwyd

Rydym ni’n gweithio gyda ffermwyr, cynhyrchwyr a phroseswyr bwyd, defnyddwyr, a'r diwydiannau manwerthu a lletygarwch i leihau'r risg o glefyd a gludir gan fwyd (gwenwyn bwyd), sydd â baich cymdeithasol o oddeutu £9.1 biliwn y flwyddyn.

Rheolaethau ar ladd-dai a chynhyrchu cynradd

Rydym ni’n cynnal gwiriadau mewn lladd-dai, ac rydym ni’n archwilio ac yn arolygu ffatrïoedd torri cig, sefydliadau trin helgig (game), cynhyrchwyr gwin a sefydliadau cynhyrchu llaeth ar y fferm. Rydym ni hefyd yn monitro ac yn adrodd ar ardaloedd cynhyrchu pysgod cregyn sydd wedi’u dosbarthu am halogiad a biotocsinau morol.

A meat hygiene inspector looking at meat

Dadansoddi risg

Rydym ni’n defnyddio gwyddoniaeth a thystiolaeth i ddarparu cyngor i weinidogion yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon ar ddiogelwch bwyd a buddiannau defnyddwyr. Rydym ni’n cynghori gweinidogion ar awdurdodi cynhyrchion newydd sy'n dod i'r farchnad.

Gorsensitifrwydd i fwyd

Rydym ni’n gwella ansawdd bywyd pobl sy'n byw gyda gorsensitifrwydd i fwyd a'u cefnogi i wneud dewisiadau diogel a gwybodus i reoli risg yn effeithiol.

Troseddau bwyd

Mae ein Huned Genedlaethol Troseddau Bwyd yn uned benodol ar gyfer gorfodi'r gyfraith sy'n arwain ar droseddau bwyd.

Trin ac ymateb i ddigwyddiadau bwyd a bwyd anifeiliaid

Rydym ni’n ymateb i ddigwyddiadau bwyd, gan weithredu i ddiogelu defnyddwyr pan fydd pryder am ddiogelwch neu ansawdd bwyd (a/neu fwyd anifeiliaid).

Cydymffurfiaeth busnesau bwyd

Yn 2019/20, cafodd 97.9% o weithredwyr busnesau bwyd cig eu sgorio yn 'foddhaol' neu uwch am gydymffurfio â rheoliadau diogelwch bwyd, hylendid a lles anifeiliaid.

Digwyddiadau

Yn 2019/20, ymchwiliodd yr  ASB i 2,479 o ddigwyddiadau bwyd, bwyd anifeiliaid a halogiad amgylcheddol, gan ddiogelu defnyddwyr trwy dynnu cynhyrchion o'r farchnad neu roi gwybod iddynt am y risgiau. 

Ein proses dadansoddi risg

Mae ein proses dadansoddi risg yn defnyddio gwyddoniaeth a thystiolaeth i ddarparu cyngor i'r llywodraeth, busnesau a defnyddwyr ar risgiau diogelwch bwyd.

Dyma'r broses o amcangyfrif risgiau i iechyd pobl, dod o hyd i ffyrdd o reoli'r risgiau hyn, a chyfleu risgiau a rheolaethau i'r bobl sydd angen gwybod. 
 
Yn ogystal â diogelwch bwyd, gall hefyd ystyried ffactorau eraill fel lles anifeiliaid, yr amgylchedd ac effaith economaidd. 

Mae materion yn cynnwys:

  • Rheoli pathogenau (fel COVID-19, Listeria)
  • Rheoli alergenau
  • Awdurdodi sylweddau golchi cemegol
  • Prosesau GM
  • a llawer mwy 

Rydym ni’n defnyddio'r un broses dadansoddi risg i gynghori gweinidogion y llywodraeth ar awdurdodi cynhyrchion newydd sy'n dod i'r farchnad, fel ychwanegion a chyflasynnau (flavourings), o'r DU neu ymhellach i ffwrdd.

Mae'r cyngor sy’n deillio o waith dadansoddi risg yn seiliedig ar wyddoniaeth a thystiolaeth, nid ar bwysau gwleidyddol na chyhoeddus ehangach.

Mae ein proses dadansoddi risg yn arwain yn fyd-eang o ran rheoleiddio diogelwch bwyd ac yn rhoi tryloywder, dealltwriaeth y cyhoedd ac ymddiriedaeth wrth ei wraidd. 

Two vets pointing into a holding pen on a farm

ASB yn Esbonio

Yn ystod argyfwng y coronafeirws, fe wnaethom gynnal asesiadau risg manwl ar COVID-19 yn trosglwyddo trwy fwyd a darparu cyngor i helpu busnesau a defnyddwyr i wneud y peth iawn.

Pan gafodd cig mewn brechdanau wedi'u pecynnu ymlaen llaw ei gysylltu â heintiau listeria mewn cleifion ysbyty yn 2019, fe wnaethom ddefnyddio gwaith dadansoddi risg i wneud argymhellion rheoli risg i banel Adolygu Bwyd Ysbyty'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) i leihau'r risg y bydd grwpiau agored i niwed yn dal listeriosis yn y dyfodol.

Yn 2015, fe gynhaliom ni ddadansoddiad risg ar wyau meddal a diweddaru ein cyngor i nodi y gallai grwpiau bregus nawr fwyta wyau iâr y DU yn amrwd neu wedi'u coginio'n ysgafn os ydynt â marc Llew Prydain arnynt.

Ewch ati i lawrlwytho ein llyfryn gwybodaeth. Dysgwch ragor am sut rydym ni wedi gweithio i ddiogelu eich plât dros yr 20 mlynedd diwethaf, a'n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.