Neidio i’r prif gynnwys

Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd

Mae'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd yn uned casglu gwybodaeth droseddol o fewn yr Asiantaeth Safonau Bwyd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Dylai fod gan ddefnyddwyr hyder bod eu bwyd yn ddiogel ac yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label. 

Mae'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd (yr Uned) yn swyddogaeth benodol o fewn yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ar gyfer gorfodi'r gyfraith. Mae'r uned yn darparu arweinyddiaeth ar droseddau bwyd ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae'r uned yn gweithio'n agos gydag Uned Troseddau a Digwyddiadau Bwyd yr Alban sy’n rhan o Safonau Bwyd yr Alban.

Sefydlwyd yr Uned yn 2015 yn dilyn adolygiad o’r digwyddiad cig ceffyl yn 2013. Diben yr Uned yw diogelu defnyddwyr a'r diwydiant bwyd rhag troseddau bwyd o fewn cadwyni cyflenwi bwyd.

Mae troseddau bwyd yn dwyll difrifol sy'n effeithio ar ddiogelwch neu ddilysrwydd bwyd. Pennir ymateb yr Uned i'r twyll hwnnw trwy asesu pa mor ddifrifol ydyw. Bydd hyn yn cynnwys ystyried faint o waith cynllunio a chydlynu fu wrth ei gyflawni, effaith y twyll ar draws rhanbarthau a ffiniau daearyddol, a'r golled ariannol a niwed arall i'r cyhoedd a’r diwydiant. Mae enghreifftiau o droseddau bwyd yn cynnwys defnyddio bwyd wedi'i ddwyn yn y gadwyn gyflenwi, lladd anghyfreithlon, dargyfeirio bwyd anniogel, difwyno, amnewid neu gamgyfleu bwyd, a thwyll wrth ddefnyddio dogfennau.

Amcanion yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd

Amcanion strategol yr Uned yw:

  • Atal bwyd rhag bod yn anniogel neu'n annilys trwy anonestrwydd
  • Tarfu ar droseddu a dwyn troseddwyr o flaen eu gwell
  • Adeiladu gallu domestig a byd-eang i fynd i’r afael â throseddau bwyd

Mae’r Uned yn chwarae rôl bwysig yn cysylltu ar draws sawl sector ac ar lefelau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'n gweithio'n agos gyda'r diwydiant bwyd i sicrhau bod busnesau’n wybodus ac yn barod i wrthsefyll troseddau bwyd. Nod yr Uned yw creu amgylchedd gelyniaethus i'r rheiny sy'n cyflawni troseddau bwyd trwy ymchwilio i droseddwyr dan amheuaeth neu fel arall drwy gefnogi partneriaid yn eu hymdrechion cyfreithlon i fynd ati yn yr un modd i darfu ar y troseddwyr hynny.

Ymatebion yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd

Mae datblygu a dadansoddi gwybodaeth o ystod o ffynonellau yn galluogi'r Uned i baratoi asesiadau strategol manwl a fydd yn nodi bygythiadau, risgiau a gwendidau.

Mae'r uned yn gweithio gyda’r diwydiant i godi eu hymwybyddiaeth a phrofi eu systemau ymateb i droseddau bwyd gan ddatblygu eu gwytnwch er budd y busnes bwyd a'r cyhoedd.

Strategaeth Reoli 2020-21


Mae Strategaeth Reoli’r Uned ar gyfer 2020-21 yn amlinellu blaenoriaethau troseddau bwyd cyfredol yr Uned, a'r camau yr ydym ni’n eu cymryd i atal troseddau bwyd, i rwystro ac i amharu ar droseddwyr bwyd ac i ddod â throseddwyr o flaen eu gwell. Rydym ni hefyd yn tynnu sylw at feysydd lle rydym ni wrthi’n datblygu ein dealltwriaeth fel y gallwn ni wella ein dull o weithredu ar ein blaenoriaethau troseddau bwyd.

Yn dilyn adolygiad ddechrau 2021, byddwn ni’n parhau i weithio at y blaenoriaethau hyn. Rydym ni hefyd wedi ymestyn blaenoriaethau 2020-21 i gynnwys ymhellach y canlynol: 

  • dargyfeirio sgil-gynhyrchion anifeiliaid cig (ABP) a dofednod yn ôl i’r gadwyn fwyd a bwyd anifeiliaid; a 
  • chynhyrchu, mewnforio a dosbarthu alcohol ffug ac alcohol sydd wedi’i gamgyfleu.

Rhoi gwybod am droseddau bwyd

Gall aelodau'r cyhoedd a'r rhai sy'n gweithio yn y sector bwyd a diod roi gwybod am droseddau bwyd trwy’r llwyfan rhoi gwybod am Droseddau Bwyd yn Gyfrinachol.

Gall unrhyw un sy’n amau trosedd bwyd roi gwybod amdani’n ddiogel ac yn gyfrinachol i'r Uned. Gallwch roi gwybod am drosedd bwyd ar-lein neu dros y ffôn ar 0207 276 8787.