Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd

Mae'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd yn uned casglu gwybodaeth droseddol o fewn ein sefydliad.
Diweddarwyd ddiwethaf

Pwy ydym ni?

Sefydlwyd yr Uned yn 2015 o ganlyniad i'r argymhellion Adolygiad Elliot yn dilyn y digwyddiad cig ceffyl yn 2013. Mae'n uned gorfodi cyfraith bwrpasol sy’n arwain yn genedlaethol ar droseddau bwyd. 

Dyma brif amcanion yr Uned:

  • gwella dealltwriaeth o'r bygythiad troseddau bwyd byd-eang ar lefel strategol
  • nodi achosion penodol o anonestrwydd o fewn cadwyni cyflenwi bwyd ac i ysgogi camau gweithredu gan eraill sy'n gallu mynd i'r afael â’r broblem

Mae gan yr Uned rôl arwain ehangach o ran ymateb y Deyrnas Unedig i droseddau bwyd. Mae ganddi rôl bwysig i’w chwarae o ran cysylltu ar draws sawl sector ac ar lefelau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'n gwneud hyn trwy roi cyngor ac arweiniad ad-hoc i bartneriaid gorfodi'r gyfraith.

Mae'r Uned yn gweithio gyda phartneriaid i ddiogelu defnyddwyr rhag gweithgarwch troseddol difrifol sy'n effeithio ar ddiogelwch neu ddilysrwydd y bwyd a diod y maent yn ei fwyta a’i yfed.

Deall y bygythiad

Mae'r asesiad strategol cyntaf o droseddau bwyd yn rhoi trosolwg o raddfa a natur y bygythiad troseddau bwyd i ddiwydiant bwyd a diod y Deyrnas Unedig ar y pryd.

Deddf Pwerau Ymchwilio 2016

Mae’r ASB a’r Rhwydwaith Gwrth-dwyll Cenedlaethol wedi arwyddo Cytundeb Cydweithredu er mwyn galluogi pwynt cyswllt unigol yn ymwneud â chaffael data cyfathrebu o dan Ddeddf Pwerau Ymchwilio 2016.