Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Datganiad hygyrchedd ar gyfer food.gov.uk

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd, sef food.gov.uk.

Last updated: 16 Awst 2022

Mae'r wefan hon yn cael ei chynnal gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB). Rydym ni’n awyddus i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ddisgyn oddi ar y sgrin
 • llywio drwy’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd (keyboard) yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym ni hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych chi anabledd. 

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon?

Rydym ni’n gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch. Gallwch chi weld rhestr lawn o unrhyw broblemau yn adran ‘Cynnwys nad yw'n hygyrch’ y datganiad hwn.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi am y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd ei darllen, recordiad sain neu braille: 

 • Anfonwch e-bost at: fsa.communications@food.gov.uk 
 • Ffoniwch ein Llinell Gymorth: 0330 332 7149 (ar agor o 9.00 tan 17.00, o ddydd Llun i ddydd Gwener)
 • Cysylltwch â ni drwy'r post:

Cymru

Llawr 11, Tŷ Southgate,
Wood Street,
Caerdydd CF10 1EW 

Pencladys

Lloriau 6 a 7, Clive House
70 Petty France
Llundain SW1H 9EX

Caerefrog

Foss House, 
Kings Pool 
1-2 Peasholme Green,
Caerefrog YO1 7PR

Gogledd Iwerddon

10c Clarendon Road,
Belfast BT1 3BG

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym ni bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych chi o’r farn nad ydyn ni'n bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni:

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych chi'n hapus â’r ffordd rydym ni’n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS)

Os ydych chi yng Ngogledd Iwerddon ac nad ydych chi’n hapus â’r ffordd rydym ni wedi ymateb i'ch cwyn, gallwch chi gysylltu â Chomisiwn Cydraddoldeb Gogledd Iwerddon sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 ( y 'rheoliadau hygyrchedd') yng Ngogledd Iwerddon. 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae'r ASB wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA fersiwn 2.1 o’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, oherwydd y rhannau nad ydynt yn cydymffurfio a’r eithriadau a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Mae’r cynnwys a restrir isod yn anhygyrch am y rhesymau canlynol.

Ddim yn cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Mae’r cynnwys nad yw'n hygyrch wedi’i amlinellu isod ynghyd â’r dyddiadau yr ydym ni’n bwriadu trwsio’r problemau hyn erbyn.

  Nid yw rhai elfennau hidlo yn ymddwyn yn y modd y byddai disgwyl iddynt ar gyfer defnyddwyr technolegau cynorthwyol, ac nid ydynt yn hygyrch i ddefnyddwyr nad ydynt yn defnyddio llygoden. (WCAG 2.1 A 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth). Rydym ni’n bwriadu trwsio hyn erbyn 31 Rhagfyr 2020. 

  Dogfennau PDF a dogfennau eraill

  Nid yw rhai dogfennau PDF yn gwbl hygyrch, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol:

  • Mae gan ganllawiau Bwyd mwy Diogel, Busnes Gwell rai problemau gyda chyferbyniad lliw, maint ffont a labeli ffurflenni. Rydym yn bwriadu datrys y rhan fwyaf o'r materion hyn trwy uwchlwytho dogfennau PDF hygyrch erbyn mis Tachwedd 2022.

  Mae rhai o'n dogfennau Word yn hanfodol er mwyn gallu darparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym ni ffurflenni wedi'u cyhoeddi fel dogfennau Word. Rydym wrthi'n trosi rhai o'r ffurflenni hyn yn ffurflenni PDF hygyrch rhyngweithiol lle bo modd.
  Rydym ni hefyd yn datblygu gwasanaeth newydd ar gyfer y Broses Gymeradwyo mewn perthynas â sefydliadau cig. Bydd y gwasanaeth newydd hwn yn bodloni safonau hygyrchedd.

  Baich anghymesur

  Ar yr adeg hon, nid ydym ni wedi gwneud unrhyw honiadau am faich anghymesur.

  Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

  Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio ffeiliau PDF na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw'n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

  Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd a gyhoeddwn yn bodloni safonau hygyrchedd.

  Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

  Paratowyd y datganiad hwn ar 21 Medi 2020. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 16 Awst 2022.

  Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 21 Ebrill 2021. Cynhaliwyd y prawf gan y Ganolfan Hygyrchedd Digidol (DAC)

  Fe wnaethom ni ddewis y sampl o dudalennau i'w profi yn seiliedig ar deithiau defnyddwyr cyffredin sydd hefyd yn cynnwys amrywiaeth eang o wahanol fathau o gynnwys. Mae hyn yn cynnwys canllawiau, rhoi gwybod am broblem gyda bwyd a rhybuddion bwyd