Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Llawlyfr rheolaethau swyddogol

Gofynion a safonau cyfreithiol ar gyfer sefydliadau cig cymeradwy.

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Ionawr 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau

Unwaith y bydd eich safle wedi'i gymeradwyo, bydd y Llawlyfr o Reolaethau Swyddogol (y Llawlyfr) yn fuddiol i gael rhagor o wybodaeth.

Mae'r Llawlyfr yn disgrifio tasgau, cyfrifoldebau a dyletswyddau ein staff sy'n cynnal rheolaethau swyddogol mewn sefydliadau cymeradwy.

Canllawiau ar y llawlyfr rheolaethau swyddogol 

Mae'r ddogfennaeth Llawlyfr Rheolaethau Swyddogol yn gywir ar 16 Ionawr 2023. Gellir gweld newidiadau i'r Llawlyfr yn y log adolygu.

Gogledd Iwerddon

Yng Ngogledd Iwerddon, mae swyddogion o'r Adran Amaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig (DAERA) yn cynnal rheolaethau hylendid cig swyddogol mewn sefydliadau cymeradwy ar ran yr ASB yng Ngogledd Iwerddon.

Mae'r Llawlyfr yn disgrifio tasgau, cyfrifoldebau a dyletswyddau swyddogion DAERA sy'n cynnal rheolaethau swyddogol mewn sefydliadau cymeradwy ar ein rhan. Mae hyn yn cael ei gynnal a'i ddiweddaru gan DAERA ac mae i'w weld ar eu gwefan.

Pwysig

Pwysig
Pwysig

Cyfeiriadau at yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn nogfennau canllaw'r Asiantaeth

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wrthi’n diweddaru’r holl gyfeiriadau at yr Undeb Ewropeaidd (UE), er mwyn adlewyrchu'r gyfraith sydd bellach mewn grym yn gywir, ym mhob dogfen ganllaw newydd neu ddiwygiedig a gyhoeddir ar ôl i’r Cyfnod Pontio ddod i ben ddiwedd 2020.  Mewn rhai amgylchiadau efallai na fydd bob amser yn ymarferol i ni ddiweddaru’r holl gyfeiriadau at yr UE ar yr adeg yr ydym ni’n cyhoeddi canllawiau newydd neu ddiwygiedig. 

Ac eithrio yng Ngogledd Iwerddon, dylid darllen unrhyw gyfeiriadau at Reoliadau'r UE yn y canllawiau hyn i olygu cyfraith yr UE a ddargedwir (retained EU law). Gallwch weld cyfraith yr UE a ddargedwir trwy Archif Ar-lein Ymadael â’r UE Llywodraeth EM. Dylid darllen y gyfraith hon ochr yn ochr ag unrhyw ddeddfwriaeth Ymadael â'r UE a wnaed i sicrhau bod cyfraith yr UE a ddargedwir yn gweithredu'n gywir yng nghyd-destun y Deyrnas Unedig (DU). Mae deddfwriaeth Ymadael â’r UE ar legislation.gov.uk. Yng Ngogledd Iwerddon, bydd cyfraith yr UE yn parhau i fod yn berthnasol mewn perthynas â’r rhan fwyaf o gyfraith hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid, fel a restrir ym Mhrotocol Gogledd Iwerddon, ac ni fydd cyfraith yr UE a ddargedwir yn berthnasol i Ogledd Iwerddon o dan yr amgylchiadau hyn.

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

Log o adolygiadau i’r Llawlyfr Rheolaethau Swyddogol

Mae’r diwygiadau canlynol i ddogfennaeth y Llawlyfr Rheolaethau Swyddogol wedi’u gwneud yn ôl 16 Ionawr 2023:

Pennod 2.3

 • Drwy gydol y bennod, newidiwyd cyfeiriadau o AVM i ‘Technical Manager’, rôl newydd o fewn E&J
 • Adran 1.2.11 – Newid cyswllt i’r Tîm Lles Anifeiliaid
 • Adran 2.1.2 – Eglurwyd y cam gweithredu ar gyfer system stynio dofednod gan ddefnyddio nwy
 • Adran 2.3.1 – Eglurwyd mai’r ‘BO’ sy’n gyfrifol am wiriadau stynio 
 • Adran 3.1.5 – Eglurwyd nad yw’r gofyniad am wiriadau amser real yn bosib oherwydd materion Iechyd a Diogelwch.
 • Adran 6.1.3 – Esboniad ychwanegol ar godau V ar gyfer lloi ac esboniad ar ddeiliaid Tystysgrif Cymhwysedd (CoC) a chludo y tu allan i oriau
 • Adran 6.2.2 – Ychwanegwyd eglurhad am ysigo gyddfau (cervical dislocation) yn fecanyddol
 • Adran 6.3.5 – Cadarnhawyd y weithdrefn ar gyfer atal y CoC – mae dirymiadau’n gysylltiedig â’r rôl VDM
 • Adran 8 – Diweddarwyd Atodiadau 9 a 10 i adlewyrchu newidiadau i’r ffurflenni WEL3-1 a 3-2

Pennod 2.6

 • Adran 2.15.4 – Ychwanegwyd bod rhaid i’r Milfeddyg Swyddogol wirio’r statws cymeradwyo ar ôl i ganlyniad prawf positif neu canlyniad dim prawf ddod i law.

Pennod 2.7

 • Adran 3.3.15 – Diweddarwyd y ddeddfwriaeth ar bithio (pithing) a mireiniwyd y diffiniad o rywogaethau cyfyngedig

Pennod 4.1

 • Drwy gydol y bennod, newidiwyd cyfeiriadau at ddeddfwriaeth yr UE i adlewyrchu’r statws a ddargedwir 
 • Adran 1.4.1 – Eglurhad ynghylch Safleoedd o dan argymhelliad i atal/tynnu'n ôl caniatâd
 • Addaswyd adrannau 4.5 a 4.6 i nodi’r drafodaeth ddiweddaraf yng ngweithdy cysondeb yr archwilydd

Pennod 4.3

 • Adran 4.6.2 – Dilëwyd sôn am labelu â streipen las ar garcasau UTM ac ychwanegwyd labeli streipiau coch pan fydd angen tynnu asgwrn cefn

Pennod 5.2

 • Drwy gydol y bennod, diweddarwyd y cyfarwyddiadau ar gyfer casglu samplau o dan y prosiect Ymwrthedd Gwrthficrobaidd ar ran y Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol (VMD)
 • Adran 3 – Diweddarwyd manylion data monitro a manylion cyswllt ar gyfer Cytundebau Lefel Gwasanaeth (SLA) yn Atodiadau 1, 2, a 3 Diweddarwyd y diagram sy’n egluro sut i bacio samplau a gasglwyd yn Atodiad 4

Pennod 6

 • Adran 7.10.5 – Ychwanegwyd manylion cyswllt ar gyfer achosion twbercwlosis (TB) mewn lladd-dai a amheuir mewn anifeiliaid buchol
 • Adran 7.13.2 – Diweddarwyd y cyfeiriad e-bost ar gyfer archebu nwyddau
 • Adran 8.2 – Diweddarwyd y ddolen i’r map rhyngweithiol AI
 • Adran 8.3.1 – Diweddarwyd y ddolen i drwyddedu APHA. Dilëwyd y cyfeiriad at enghraifft o drwydded. 
 • Adran 8.3.5 – Amodau GL, dilëwyd y geiriau a adroddwyd.
 • Adran 8.5.2 – Diweddarwyd y broses ddynodi. Dynodi sefydliad Lloegr i’w ganiatáu gan DEFRA
 • Adran 8.5.3 – Dilëwyd cyfeirnod gweithredu awtomatig
 • Adran 8.5.4 – Ychwanegwyd gofynion iechyd allforio
 • Adran 8.6.3 – Gwiriadau olrhain arferol, newidiwyd y gofyniad UIA i ‘ar hap’
 • Adran 8.7.1 – Cafodd y cyfeiriad at ddynodi sefydliadau yn Lloegr gan Defra ei gynnwys
 • Adran 8.12 – Dilëwyd y cyfeiriad at ddynodi milfeddygon yr ASB
 • Adran 12 – Dilëwyd Atodiad 25. Ychwanegwyd cyfarwyddiadau ar gyfer gwaredu sgil-gynhyrchion anifeiliaid Categori 3 yn Atodiad 26.