Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Llawlyfr rheolaethau swyddogol

Gofynion a safonau cyfreithiol ar gyfer sefydliadau cig cymeradwy.

Diweddarwyd ddiwethaf: 3 Hydref 2022
Gweld yr holl ddiweddariadau

Unwaith y bydd eich safle wedi'i gymeradwyo, bydd y Llawlyfr o Reolaethau Swyddogol (y Llawlyfr) yn fuddiol i gael rhagor o wybodaeth.

Mae'r Llawlyfr yn disgrifio tasgau, cyfrifoldebau a dyletswyddau ein staff sy'n cynnal rheolaethau swyddogol mewn sefydliadau cymeradwy.

Canllawiau ar y llawlyfr rheolaethau swyddogol 

Mae'r ddogfennaeth Llawlyfr Rheolaethau Swyddogol yn gywir ar 3 Hydref 2022. Gellir gweld newidiadau i'r Llawlyfr yn y log adolygu.

Gogledd Iwerddon

Gogledd Iwerddon

Yng Ngogledd Iwerddon, mae swyddogion o'r Adran Amaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig (DAERA) yn cynnal rheolaethau hylendid cig swyddogol mewn sefydliadau cymeradwy ar ran yr ASB yng Ngogledd Iwerddon.

Mae'r Llawlyfr yn disgrifio tasgau, cyfrifoldebau a dyletswyddau swyddogion DAERA sy'n cynnal rheolaethau swyddogol mewn sefydliadau cymeradwy ar ein rhan. Mae hyn yn cael ei gynnal a'i ddiweddaru gan DAERA ac mae i'w weld ar eu gwefan.

Pwysig

Cyfeiriadau at yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn nogfennau canllaw'r Asiantaeth

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wrthi’n diweddaru’r holl gyfeiriadau at yr Undeb Ewropeaidd (UE), er mwyn adlewyrchu'r gyfraith sydd bellach mewn grym yn gywir, ym mhob dogfen ganllaw newydd neu ddiwygiedig a gyhoeddir ar ôl i’r Cyfnod Pontio ddod i ben ddiwedd 2020.  Mewn rhai amgylchiadau efallai na fydd bob amser yn ymarferol i ni ddiweddaru’r holl gyfeiriadau at yr UE ar yr adeg yr ydym ni’n cyhoeddi canllawiau newydd neu ddiwygiedig. 

Ac eithrio yng Ngogledd Iwerddon, dylid darllen unrhyw gyfeiriadau at Reoliadau'r UE yn y canllawiau hyn i olygu cyfraith yr UE a ddargedwir (retained EU law). Gallwch weld cyfraith yr UE a ddargedwir trwy Archif Ar-lein Ymadael â’r UE Llywodraeth EM. Dylid darllen y gyfraith hon ochr yn ochr ag unrhyw ddeddfwriaeth Ymadael â'r UE a wnaed i sicrhau bod cyfraith yr UE a ddargedwir yn gweithredu'n gywir yng nghyd-destun y Deyrnas Unedig (DU). Mae deddfwriaeth Ymadael â’r UE ar legislation.gov.uk. Yng Ngogledd Iwerddon, bydd cyfraith yr UE yn parhau i fod yn berthnasol mewn perthynas â’r rhan fwyaf o gyfraith hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid, fel a restrir ym Mhrotocol Gogledd Iwerddon, ac ni fydd cyfraith yr UE a ddargedwir yn berthnasol i Ogledd Iwerddon o dan yr amgylchiadau hyn.

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

England and Wales

Log o adolygiadau i’r Llawlyfr Rheolaethau Swyddogol

Mae’r diwygiadau canlynol i ddogfennaeth y Llawlyfr Rheolaethau Swyddogol wedi’u gwneud yn ôl 18 Ionawr 2022:

Pennod 1

 • Adran 3 – Diweddariadau i ddogfennau awdurdodi electronig AO newydd.  
 • Adran 3.2.1 – Mân olygiad i’w gwneud yn glir taw canllawiau yw’r Llawlyfr Rheolaethau Swyddogol ac y gellir gwyro oddi wrthynt
 • Adran 4.1 – Tynnu’r paragraff a restrwyd yn flaenorol fel 4.1.11, gan fod y manylion o’r Polisi Gweithrediadau yn cael eu trosglwyddo i’r Llawlyfr Rheolaethau Swyddogol
 • Adran 4.1.1 – Diwygio cyfeiriad cyfreithiol i REUL 
 • Adran 4.1.10 – Esboniad o'r amserlen ar gyfer cymeradwyo sefydliadau tymhorol 
 • Adran 4.1.11 – Mewnosod gwybodaeth ychwanegol ynglŷn â'r gallu i gadw rhifau cymeradwyaeth wrth symud eiddo – wedi ei chymryd o'r Polisi Gweithrediadau
 • Adran 4.1.12 – Mewnosod paragraff ynghylch trosglwyddo o awdurdod lleol 
 • Adran 4.1.13 – Mewnosod paragraff i egluro marchnadoedd cyfanwerthu 
 • Adran 4.1.14 – Mewnosod paragraff ynghylch mwy nag un gweithredwr busnes bwyd mewn un sefydliad 
 • Adran 4.1.15 – Mewnosod paragraff ynglŷn â chyfleusterau a rennir
 • Adran 4.1.16 – Mewnosod paragraff ynglŷn â lladd-dai symudol 
 • Adran 4.1.17 – Newid i gyfeiriad cyfreithiol, a newid CA i ASB
 • Adran 4.1.2 – Mewnosod paragraff a gymerwyd o’r Polisi Gweithrediadau sy’n manylu ar y mathau o sefydliadau a gymeradwyir gan yr ASB
 • Adran 4.1.20 – Newid i'r broses o newid gweithredwr busnes bwyd 
 • Adran 4.1.21 – Mewnosod paragraff ynghylch gweithredwr busnes bwyd sy’n symud i safle newydd
 • Adran 4.1.22 – Mewnosod paragraff ynghylch cau am y tymor 
 • Adran 4.1.23 – Mewnosod paragraff ynghylch cau dros dro 
 • Adran 4.1.24 – Mewnosod paragraff ynghylch cau am yr hirdymor 
 • Adran 4.1.3 – Diweddaru teitlau swyddi ar gyfer aelodaeth paneli  
 • Adran 4.1.4 – Mewnosod paragraff a gymerwyd o'r Polisi Gweithrediadau ynghylch sefydliadau sydd wedi’u heithrio 
 • Adran 4.1.6 – Mewnosod paragraff cais a gymerwyd o'r Polisi Gweithrediadau
 • Adran 4.1.8 – Mewnosod gweithdrefn gymeradwyo a gymerwyd o'r Polisi Gweithrediadau
 • Adran 4.1.9 – Mewnosod paragraff sy’n egluro'r asesiad cymeradwyo
 • Adran 5 – Mewnosod meini prawf eithrio Atodiad 6 (a gymerwyd o'r Polisi Gweithrediadau) a meini prawf eithrio Atodiad 7 (a gymerwyd o'r Polisi Gweithrediadau)
 • log adolygiadau.


Pennod 2.1

 • Trwy gydol y bennod – dileu cyfeiriadau at Atodiadau 4/5/6/7 Adran 2.5.4, Yr Egwyddor Rhaeadru wrth ddefnyddio meddyginiaethau

Pennod 2.3

 • Trwy gydol y bennod – cyfeiriadau deddfwriaethol wedi’u diweddaru 
 • Adran 1.1.4 – Mewnosod paragraff ynglŷn â hysbysu'r Bwrdd Busnes am atgyfeiriadau i APHA/awdurdodau lleol
 • Adran 3.3.1 – Diweddaru gofynion hyfforddi staff ar gyfer lladd anifeiliaid yn y llociau sy'n dioddef yn ddifrifol
 • Adran 3.3.3 –Testun wedi'i ddiweddaru ynghylch gefynnu anifeiliaid wrth eu cludo
 • Adran 4.1.6 – Testun wedi'i ddiweddaru sy'n esbonio pryd mae angen Hysbysiad Gorfodi Lles wrth atal defnyddio blwch ar gyfer lladd heb stynio 
 • Adran 4.2.1 – Diweddaru gofynion ar gyfer hyfforddiant ar ddefnyddio atalyddion wrth ladd anifeiliaid at ddibenion anghrefyddol
 • Adran 5.2 – Diwygio paragraff sy’n egluro i ba raddau yr adolygir cynnwys ffilmio teledu cylch cyfyng yn ddyddiol
 • Adran 6.2.3 – Amryfal ddiwygiadau i’r tabl codau Rhywogaethau a Gweithgareddau ar gyfer y Dystysgrif Cymhwysedd
 • Adran 6.3.4 – Diwygio paragraff sy’n egluro gofynion ailhyfforddi yn dilyn atal Tystysgrif Cymhwysedd
 • Adran 8 – diwygio’r llythyr atal (Atodiad 2b) a’r llythyr templed newydd (Atodiad 20) ynghylch dychwelyd Tystysgrif Cymhwysedd oherwydd codau anghywir 

Pennod 2.7

Trwy gydol y bennod – newid OA gan AO

Pennod 2.8

 • Adran 3.2.3 – eglurhad ynghylch yr eithriad ar gyfer staenio sgil-gynhyrchion anifeiliaid categori 2
 • Adran 6 – mewnosod Atodiad 3

Pennod 2.10

 • Adran 2.4.7 – Eglurhad o ran dyletswyddau milfeddygol swyddogol mewn perthynas ag archwiliadau ar ôl lladd mewn ffatrïoedd gyda systemau Cynorthwywyr Arolygu Safleoedd

Pennod 3

 • Adran 3.2.1 – Diwygio'r rhestr gymeradwyo sy'n benodol i Drydydd Gwledydd
 • Adran 3.3.2 – Ffurflenni i’w llenwi gan y Milfeddyg Swyddogol; yr adran ar gyfer Ffurflen 11 wedi’i dileu gan nad yw’n cael ei defnyddio mwyach
 • Adran 4 Atodiad 13 – Ychwanegwyd y dull gweithredu argymelledig newydd ar gyfer sefydliadau sydd wedi’u cymeradwyo gan USDA a FSIS (cig oen)
 • Adran 4, Atodiad 4c – Diwygio nifer y carcasau a gaiff eu gwirio (12 yn lle 11)
 • Adran 4 Atodiad 4g – Troedyn wedi'i ddiwygio gyda'r dyddiad adolygu
 • Adran 4 Atodiad 4h1 – Ffurflen wedi’i disodli gan fersiwn newydd a ddiweddarwyd ym mis Medi 2020 a’i chlirio gyda’r rhanddeiliaid 
 • Adran 4 Atodiad 4h2 – Ffurflen wedi’i disodli gan fersiwn newydd a ddiweddarwyd ym mis Ebrill 2022 a’i chlirio gyda’r rhanddeiliaid
 • Adran 4 – Atodiad 4j wedi'i ddiwygio; diweddarwyd yr adran ar ddilysu SSOP
 • Adran 4 – Atodiad 4l1 wedi’i ddisodli gan fersiwn newydd
 • Adran 4 – Atodiad 4l2 wedi’i ddisodli gan fersiwn newydd
 • Adran 4 – Atodiad 5 wedi'i ddiwygio. Ychwanegwyd tab ar gyfer Mecsico a diwygiwyd adran 15.6 i gynnwys y gofynion archwiliad post-mortem newydd ar gyfer defaid

Pennod 4.1

 • Adrannau 1,2,3,4 – Diwygio rhai cyfeiriadau deddfwriaethol, egluro cyfrifoldebau ac amserlenni, ac ychwanegu rhestr wirio ar gyfer paratoi archwiliad newydd (Atodiad 3)
 • Atodiad 1 – Diwygio rhai cyfeiriadau deddfwriaethol (3.10)

Pennod 4.3

 • Adran 6 – Ychwanegwyd adran newydd: ‘Gwirio Gweithdrefnau Profi Dŵr’.

Pennod 5.1

 • Adrannau 2 a 3 – Mân newidiadau mewn sawl adran fel yr awgrymwyd gan VMD. Cyflwynwyd atodiadau newydd (2 ac 15) gan VMD (y mae'r ffurflenni'n perthyn iddynt). Diweddarwyd rheoliadau adran 4 yn Atodiadau 5 a 6

Pennod 6

 • Adran 7.5.4 – ychwanegu rhagor o fanylion (yr angen i fenig gael eu newid rhwng carcasau pan fydd briwiau’n cael eu canfod)
 • Adran 7.8.4 – amlygu'r gwledydd mewn llythrennau trwm
 • Adran 7.8.5 – ychwanegu SC 3, gan ychwanegu manylion am friwiau moch
 • Adran 7.8.6 – ychwanegu cyfeiriad at yr adran sy'n gymwys i anifeiliaid heblaw gwartheg  
 • Adran 7.8.7 – ychwanegu manylion am yr LN perfeddlennol a drinnir fel AT/NVL yn yr Alban
 • Adran 7.8.9 – diweddaru cyfeiriad e-bost APHA
 • Adran 7.8.11 – diweddaru cyfeiriad e-bost APHA
 • Adran 7.8.12 – ychwanegu manylion am lenwi/cyflwyno’r TB50 ar gyfer anifeiliaid heblaw gwartheg
 • Adran 7.8.13 – ychwanegu rhagor o fanylion am friwiau gwasgaredig
 • Adran 7.10.5 – ychwanegu manylion cyswllt APHA ar gyfer gwahanol wledydd, a manylion am yr e-bost gan gynnwys y TB50 i'w hanfon at APHA
 • Adran 7.10.6 – manylu ar rif WSA mewn anifeiliaid heblaw gwartheg
 • Adran 7.10.8 – manylu ar yr angen i lanhau cyllyll yn ddigonol
 • Adran 7.12.2 – manylu ar y rhif WSA
 • Adran 7.12.3 – newid “ffacs” i “e-bost”
 • Adran 11 – diweddarwyd yr atodiadau canlynol: Atodiad 11; Atodiad 9; Atodiad 12; Atodiad 13; Atodiad 18; Atodiad 16a; Atodiad 19

Pennod 7

 • Adran 2.6 – Ychwanegu canllawiau ar RIPA a sut i gyflwyno cudd-wybodaeth i'r NFCU
 • Adran 3 – Ychwanegu canllawiau ar atafaelu a chadw ffurfiol o dan ddeddfwriaeth lles anifeiliaid
 • Adran 3 – Wedi ei diweddaru i egluro'r sefyllfa ar gadw swyddogol
 • Adran 3.6 – Ychwanegu canllawiau ar atafaelu o dan Reoliadau Defnydd Gorfodol o Deledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai (Lloegr) 2018.
 • Adran 7 – Ychwanegu 3 atodiad newydd at Atodiadau 14, 15, 16 ac 17 Un ddogfen Holi ac Ateb ar gadw swyddogol, un ddogfen profforma i egluro bod cynnyrch wedi’i ddatgan yn anghymwys gan Filfeddyg Swyddogol, ac un ddogfen sy’n amlinellu’r weithdrefn ar gyfer cyfeirio mater i reolwr gorfodi milfeddygol gan Filfeddyg Swyddogol
 • Adran 7 Atodiad 2 – Dileu hawl gweithredwyr busnesau bwyd i weithredu dan apêl
 • Amrywiol rannau o Bennod ac Atodiad 4 wedi’u diweddaru i adlewyrchu’r newidiadau sy’n deillio o’r newid a wnaed i Ddeddfwriaeth Rheolaethau Swyddogol, a’r swyddogaeth penderfyniadau newydd a weithredir gan Reolwyr Penderfyniadau Gwaith Gorfodi Milfeddygol.

Pennod 9

 • Adran 2.12 – Ffurflen WEL 3-1 newydd a ffurflen WEL 3-2 newydd