Neidio i’r prif gynnwys

Llawlyfr rheolaethau swyddogol

Gofynion a safonau cyfreithiol ar gyfer sefydliadau cig cymeradwy.
Diweddarwyd ddiwethaf

Unwaith y bydd eich safle wedi'i gymeradwyo, bydd y Llawlyfr o Reolaethau Swyddogol (y Llawlyfr) yn fuddiol i gael rhagor o wybodaeth.

Mae'r Llawlyfr yn disgrifio tasgau, cyfrifoldebau a dyletswyddau ein staff sy'n cynnal rheolaethau swyddogol mewn sefydliadau cymeradwy.

Canllawiau ar y llawlyfr rheolaethau swyddogol 

Mae'r ddogfennaeth Llawlyfr Rheolaethau Swyddogol yn gywir ar 21 Rhagfyr 2020. Gellir gweld newidiadau i'r Llawlyfr yn y log adolygu.

Pwysig

Cyfeiriadau at yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn nogfennau canllaw'r Asiantaeth

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wrthi’n diweddaru’r holl gyfeiriadau at yr Undeb Ewropeaidd (UE), er mwyn adlewyrchu'r gyfraith sydd bellach mewn grym yn gywir, ym mhob dogfen ganllaw newydd neu ddiwygiedig a gyhoeddir ar ôl i’r Cyfnod Pontio ddod i ben ddiwedd 2020.  Mewn rhai amgylchiadau efallai na fydd bob amser yn ymarferol i ni ddiweddaru’r holl gyfeiriadau at yr UE ar yr adeg yr ydym ni’n cyhoeddi canllawiau newydd neu ddiwygiedig. 

Ac eithrio yng Ngogledd Iwerddon, dylid darllen unrhyw gyfeiriadau at Reoliadau'r UE yn y canllawiau hyn i olygu cyfraith yr UE a ddargedwir (retained EU law). Gallwch weld cyfraith yr UE a ddargedwir trwy Archif Ar-lein Ymadael â’r UE Llywodraeth EM. Dylid darllen y gyfraith hon ochr yn ochr ag unrhyw ddeddfwriaeth Ymadael â'r UE a wnaed i sicrhau bod cyfraith yr UE a ddargedwir yn gweithredu'n gywir yng nghyd-destun y Deyrnas Unedig (DU). Mae deddfwriaeth Ymadael â’r UE ar legislation.gov.uk. Yng Ngogledd Iwerddon, bydd cyfraith yr UE yn parhau i fod yn berthnasol mewn perthynas â’r rhan fwyaf o gyfraith hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid, fel a restrir ym Mhrotocol Gogledd Iwerddon, ac ni fydd cyfraith yr UE a ddargedwir yn berthnasol i Ogledd Iwerddon o dan yr amgylchiadau hyn.

England a Wales

Log o adolygiadau i’r Llawlyfr ar gyfer Rheolaethau Swyddogol

Newidiadau i'r Llawlyfr Rheolaethau Swyddogol, fel sy’n berthnasol ar 22 Gorffennaf 2021.

Pennod 2.3

 • Adran 1.2.5 – Diwygiad: Ychwanegwyd ‘(EC) 1/2005 and Welfare of Animals (Transport) (England) Order 2006 SI 3260 and (Wales) Order 2007 WSI 1047 (WATO)’ i’r pwynt bwled cyntaf a’r geiriau ‘ensure appropriate action is taken immediately to safeguard the welfare of the animal, this may be slaughter where the animal is injured’ 
 • Adran 2.1.2 – Diwygiad: Gofynion Trefniadau Gweithredu Safonol drwy ychwanegu ‘legislative reference ‘Regulation EC1099/2009 Article 2, (i) states: "standard operating procedures" means a set of written instructions aimed at achieving uniformity of the performance of a specific function or standard’. Ychwanegu’r frawddeg: ‘A business operator may use standard operating procedures as described in the guides to good practice.’ Ychwanegu’r cyfeiriad cyfreithiol: ‘Article 6, (4) states: BOs shall make available to the competent authority their standard operating procedures upon request.’
 • Adran 3.1.6 – Diwygiad: Cyfrifoldeb y tîm – newid y gair ‘should’ i ‘must’.
 • Adran 3.4.3 – Diwygiad: Diffiniad sgôr – newid y gair ‘should’ i ‘must’.
 • Adran 3.5.1 – Diwygiad: Ychwanegu’r geiriau cyswllt ‘LA’ ac ‘APHA’ at y frawddeg: ‘In serious and / or urgent cases both the LA and APHA in the area where the slaughterhouses are located must also be contacted and informed of the suspected breach’.
 • Adran 5.1 – Diwygiad: Bellach, mae gofynion (Lloegr) esbonio’n glir bod hyn yn berthnasol i Loegr yn unig drwy’r ychwanegu’r gair mewn cromfachau (Lloegr) at bennawd yr adran.
 • Adran 5.2 – Adran newydd: Gweld a monitro teledu cylch cyfyng 
 • Adran 6.2.3 – Diwygiad: Crynodeb o rywogaethau a gweithgareddau – Ychwanegu’r geiriau ‘After 1 May 2017’ ar ôl pennawd y golofn lorweddol sy’n ymwneud â ‘Lloi’ 

Pennod 2.4

 • Wedi diwygio’r adran: 6.1.5 Diberfeddiad Gohiriedig
 • Adran newydd: 6.1.6: Diberfeddiad rhannol: dofednod effilé neu wedi’u rhaffu
 • Adran newydd: 6.1.7: Proses awdurdodi ar gyfer dofednod sydd wedi'i ddiberfeddu’n rhannol (“effilé” neu “wedi’u rhaffu”)
 • Ffurflen Newydd: Atodiad 15 – Ffurflen Gais Effilé

Pennod 6

 • Atodiad 8a – Wedi diweddaru Atodiad 8a, ffurflen CS117 – TB/EBL FSA nwyddau ar gyfer lladd-dai cig och eraill.
 • Atodiad 8b – Wedi diweddaru Atodiad 8b ffurflen, CS118 – nwyddau ar gyfer lladd-dai gyda chontract APHA.
 • Atodiad 9 – Wedi diweddaru Atodiad 9, Sampl: TB24.
 • Atodiad 10 – Wedi diweddaru Atodiad 10, Sampl: TB24c.
 • Atodiad 11 – Wedi diweddaru Atodiad 11, Sampl: TB16b.
 • Atodiad 12 – Wedi diweddaru Atodiad 12, Sampl: TB24b.
 • Atodiad 13 – Wedi diweddaru Atodiad 13, Sampl: TB24g.
 • Atodiad 16a - Wedi diweddaru Atodiad 16a, Sampl: TB50.
 • Atodiad 19 – Wedi diweddaru Atodiad 19, Sampl: TB55a.
 • Atodiad 21 – Wedi diweddaru Atodiad 21, ffurflen CS115 – offer DNA.
 • Atodiad 31b – Wedi diweddaru Atodiad 31b, ffurlen TR558 –  Lladd anifeiliaid preifat sydd wedi adweithio i’r prawf TB/cysylltiadau uniongyrchol.
 • Atodiad 32 – Wedi diweddaru Atodiad 32, Sampl: TB24h.

Pennod 7

 • Atodiad 8 – Wedi diweddaru Atodiad 8 drwy newid y cyfeiriad cyfreithiol yn y pennawd. Wedi’i ddiwygio o Erthygl 138(1) i Erthygl 148(5). Ychwanegu’r geiriau ‘Retained Regulation’ lle bo hynny'n briodol a chywiro teitlau rheoliadau’r Deyrnas Unedig y dylent ddechrau gyda ‘The….’ ac nid 'the….'.