Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Canllawiau ar awdurdodi bwydydd newydd

Gofynion o ran awdurdodi bwydydd newydd a'r hyn sydd angen i chi ei gyflwyno fel rhan o gais am fwydydd newydd.

Last updated: 31 Rhagfyr 2020
Mae'r dudalen hon yn rhan o'r Canllawiau ar wneud cais am gynhyrchion wedi'u rheoleiddio


Mae bwydydd newydd yn fwydydd nad ydynt wedi cael eu bwyta'n eang gan bobl yn y Deyrnas Unedig (DU) na’r Undeb Ewropeaidd (UE) cyn mis Mai 1997. Mae hyn yn golygu nad oes gan y bwydydd hyn 'hanes o gael eu bwyta’. Mae enghreifftiau o fwydydd newydd yn cynnwys:

 • bwydydd newydd, er enghraifft, ffytosterolau a ffytostanolau a ddefnyddir mewn sbrediau lleihau colesterol
 • bwydydd traddodiadol sy'n cael eu bwyta mewn mannau eraill yn y byd, er enghraifft, hadau chia, baobab
 • bwydydd a gynhyrchir drwy brosesau newydd, er enghraifft, bara wedi'i drin â golau uwch-fioled i gynyddu lefelau fitamin D

Mae angen awdurdodi bwydydd newydd cyn y gellir eu rhoi ar y farchnad ym Mhrydain Fawr. Mae dau lwybr awdurdodi o dan gyfraith yr UE a ddargedwir ar fwydydd newydd:

 • hysbysiad bwyd traddodiadol 
 • cais llawn


Mae'r holl fwydydd newydd awdurdodedig wedi'u cynnwys yn y rhestr o fwydydd newydd. Oni bai y caiff y mesurau diogelu data eu gweithredu, gallwch chi werthu bwyd newydd awdurdodedig yn unol â'r amodau a nodir yn y rhestr.  Mae’r rhestr yn dangos lle mae mesurau diogelu data ar waith.

Cynhyrchion Canabidiol (CBD)

Cadarnhawyd statws bwyd newydd echdyniadau (extracts) Canabidiol (CBD) ym mis Ionawr 2019. Mae hyn yn golygu bod angen i chi wneud cais i awdurdodi echdyniadau ac unigion (isolates) CBD gan ddefnyddio'r weithdrefn ar gyfer ceisiadau llawn a amlinellir yn y canllawiau hyn. Gallwch chi ddod o hyd i ragor o wybodaeth am gynhyrchion CBD, gan gynnwys pryd mae angen i chi gyflwyno'ch cais i barhau i farchnata'ch cynnyrch ym Mhrydain Fawr, yn ein canllawiau ar CBD

Awdurdodiadau newydd

I wneud cais i awdurdodi bwyd newydd ym Mhrydain Fawr, defnyddiwch ein gwasanaeth gwneud cais am gynnyrch wedi’i reoleiddio. Ar ôl llenwi ffurflen gais, anfonir dolen atoch lle gallwch lanlwytho eich dogfennau cais a fydd yn ffurfio'ch coflen (dossier). Nid oes unrhyw ffi am y cais.

Hysbysiad bwyd traddodiadol

Mae hwn yn llwybr symlach i awdurdodi cynhyrchion sydd wedi'u defnyddio am 25 mlynedd yn barhaus gan nifer sylweddol o bobl mewn gwlad y tu allan i'r DU neu’r UE. 

Mae'r llwybr hwn wedi lleihau gofynion data sy'n adlewyrchu eu defnydd eang mewn rhannau eraill o'r byd. Mae yna gyfnod o bedwar mis i gynnal yr adolygiad. Os nad oes unrhyw wrthwynebiadau mae'r cynnyrch yn cael ei awdurdodi a'i roi ar y rhestr awdurdodedig.

Canllawiau manwl ar gyfer hysbysiadau bwyd traddodiadol

Mae cyfraith yr UE a ddargedwir, Rheoliad (UE) 2017/2468, a chanllawiau a ddatblygwyd yn flaenorol gan EFSA yn nodi'r hyn sydd ei angen yn y cais. Mae canllawiau EFSA yn parhau i fod yn berthnasol gan fod ein dull yn seiliedig ar brosesau'r UE. Dylech chi ddilyn y rhannau sy'n ymwneud â datblygu coflenni yn unig ac nid y broses ymgeisio:

•    Canllawiau EFSA ar baratoi a chyflwyno cais i awdurdodi bwyd traddodiadol o drydydd gwledydd

Proses ymgynghori (Erthygl 4)

Mae proses ymgynghori (a elwir hefyd yn gais Erthygl 4) ar gael:

 • os ydych chi'n ansicr o statws eich cynnyrch
 • os oes gennych chi dystiolaeth bod ganddo hanes o gael ei fwyta yn y DU neu’r UE cyn mis Mai 1997

Mae Rheoliad 2018/456 yr UE a ddargedwir yn rhoi’r wybodaeth y bydd ei hangen arnom i benderfynu a yw'r cynnyrch yn newydd.

Os mai casgliad y broses yw bod eich cynnyrch yn newydd, yna bydd angen i chi wneud cais am awdurdodiad er mwyn marchnata'r cynnyrch yn gyfreithiol ym Mhrydain Fawr. 

I gyflwyno'ch cais Erthygl 4 a'ch tystiolaeth gefnogol, defnyddiwch ein gwasanaeth gwneud cais am gynhyrchion wedi’u rheoleiddio. Yn yr adran 'Math o gynnyrch' dewiswch 'Arall'.

Ceisiadau llawn

Ar gyfer bwydydd newydd heblaw'r rhai sydd o dan y llwybr hysbysiad bwyd traddodiadol, mae angen i chi gyflwyno set lawn o wybodaeth.

Rhan 1

Dylai gynnwys y data gweinyddol, fel gwybodaeth yr ymgeisydd.

Rhan 2

Dylai gynnwys gwybodaeth sy'n benodol i'r bwyd newydd fel:

 • hunaniaeth y bwyd newydd
 • proses gynhyrchu
 • data cyfansoddiadol
 • manylebau
 • hanes defnyddio'r bwyd newydd a/neu ei ffynhonnell
 • lefelau defnydd a defnydd arfaethedig a'r cymeriant a ragwelir
 • amsugno, dosbarthu, metaboledd ac ysgarthiad
 • gwybodaeth am faeth
 • gwybodaeth am wenwyndra ac alergenau

Dylai hefyd gynnwys rhestr o'r holl gyfeiriadau.

Rhan 3

Dylai hyn gynnwys:

 • geirfa neu fyrfoddau'r termau a ddyfynnir trwy'r goflen
 • y tystysgrifau (ar achrediadau labordai, tystysgrifau dadansoddiadau)
 • copïau/ailargraffiadau llawn o'r holl ddata gwyddonol perthnasol (wedi'u cyhoeddi a heb eu cyhoeddi)
 • adroddiadau astudio llawn
 • barn wyddonol cyrff rheoleiddio cenedlaethol/rhyngwladol

Canllawiau manwl ar gyfer ceisiadau llawn

Nodir canllawiau manwl a gofynion gwneud cais yn Rheoliad 2017/4269 (CE) cyfraith yr UE a ddargedwir a chanllawiau a ddatblygwyd yn flaenorol gan EFSA. Mae’r canllawiau hyn yn parhau i fod yn berthnasol gan fod ein dull yn seiliedig ar brosesau'r UE. Dylech chi ddilyn y rhannau sy'n ymwneud â datblygu coflenni yn unig ac nid y broses ymgeisio:

Ceisiadau parhaus

Os gwnaethoch gyflwyno cais am fwyd newydd i'r UE cyn 1 Ionawr 2021 ac nad yw'r broses asesu ar gyfer y cais hwn wedi'i chwblhau, bydd angen i chi gyflwyno'ch cais i ni gan ddefnyddio ein gwasanaeth gwneud cais am gynhyrchion wedi’u rheoleiddio. Wrth lenwi'r ffurflen gais, gofynnir i chi ddarparu'ch rhif cwestiwn EFSA.

Awdurdodiadau presennol

Os awdurdodwyd eich bwyd newydd gan y Comisiwn Ewropeaidd cyn 1 Ionawr 2021 a bod y ddeddfwriaeth angenrheidiol ar waith, bydd yr awdurdodiad hwnnw'n parhau'n ddilys ym Mhrydain Fawr ac nid oes angen i chi wneud cais am awdurdodiad newydd..

Faint o amser fydd fy nghais yn ei gymryd?

Mae'r gyfraith yn cynnwys dyddiadau ar gyfer camau allweddol yn y broses. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd ceisiadau'n cymryd o leiaf blwyddyn. Caniateir un mis ar gyfer y broses ddilysu, yna hyd at naw mis (ar sail ‘stopio’r cloc’ os oes angen gwybodaeth bellach) ar gyfer yr elfen asesu risg, gyda hyd at saith mis arall ar gyfer unrhyw ystyriaethau rheoli risg a phenderfyniad awdurdodi dilynol.

Bydd ansawdd y goflen a'r wybodaeth a ddarperir, yn effeithio'n sylweddol ar yr amser sydd ei angen ar gyfer asesu ac awdurdodi. Rydym ni’n annog ymgeiswyr i ddilyn y canllawiau a darparu cymaint o wybodaeth â phosibl i sicrhau y gallwn ni brosesu'ch cais mor effeithlon â phosibl. 

Cymorth

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y weithdrefn neu’r broses awdurdodi, gallwch chi gysylltu â ni drwy regulatedproducts@food.gov.uk

Gwneud cais am awdurdodiad

Gwnewch gais i awdurdodi bwyd newydd gan ddefnyddio ein gwasanaeth gwneud cais am gynnyrch wedi’i reoleiddio.