Neidio i’r prif gynnwys

Canllawiau ar Gannabidiol (CBD)

Canllawiau i fusnesau ar ganabidiol (CBD) fel bwyd newydd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae CBD yn un o lawer o gemegion a elwir yn canabinoidiau (cannabinoids). Mae i'w gael o fewn hemp a chanabis.

Gellir cael rhin (extracts) CBD o'r rhan fwyaf o rannau o blanhigion canabis neu hemp. Mae’r rhin yn cael ei echdynnu mewn ffordd ddethol, gan greu CBD crynodedig (concentrated) a thynnu neu leihau cydrannau cemegol eraill. Mae'r broses hon yn golygu bod y cynnyrch terfynol yn wahanol i hemp.

Nid yw hemp a chynhyrchion cysylltiedig, fel olewau wedi’u gwasgu’n oer, yn fwydydd newydd oherwydd bod tystiolaeth i ddangos bod pobl wedi’u defnyddio cyn mis Mai 1997. Nid yw hyn yn wir am rin CBD.

Statws CBD fel bwyd newydd

Cafodd statws rhin CBD fel bwyd newydd ei gadarnhau ym mis Ionawr 2019, ac fe wnaeth y Comisiwn Ewropeaidd ddiweddaru ei Gatalog Bwydydd Newydd i adlewyrchu'r newid hwn. Nid oes gan y catalog ei hun statws cyfreithiol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio'r offeryn hwn i ddangos y penderfyniadau a wneir ar statws bwyd newydd a'r penderfyniadau hyn sydd â statws cyfreithiol. Mae’r offeryn hwn yn ei gwneud hi'n glir bod cynhyrchion rhin CBD a chynhyrchion CBD wedi’u hynysu (isolate) yn fwydydd newydd yn ôl y gyfraith.

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw gynhyrchion CBD o’r fath wedi’u hawdurdodi ar y farchnad.

Gwneud cais am awdurdodiad

Dylai busnesau bwyd wneud cais i awdurdodi eu cynhyrchion rhin CBD a CBD wedi’i ynysu i’w rhoi ar farchnad Prydain Fawr gan ddefnyddio ein gwasanaeth ymgeisio am gynhyrchion wedi'u rheoleiddio.

Dyma'r unig lwybr i gydymffurfio ar gyfer y cynhyrchion CBD hyn, ac nid oes unrhyw drefniant ar wahân wedi’i wneud gydag unrhyw sector busnes neu ddiwydiant penodol. Yn y rhan fwyaf o achosion, yr ymgeisydd fydd y gweithgynhyrchwr, ond gall eraill fel cyrff masnach a chyflenwyr eraill wneud cais hefyd. Rhaid cynnwys y cynhyrchion CBD newydd penodol rydych chi'n eu gwerthu o fewn cais a rhaid eu bod yn cael eu gwneud yr un ffordd ag y manylir yn y cais.

Unwaith yr awdurdodir cynnyrch CBD, mae'r awdurdodiad hwnnw'n berthnasol i'r cynnyrch hwnnw yn unig. Mae hyn yn golygu defnyddio'r un dulliau cynhyrchu manwl, ar gyfer yr un defnyddiau yn union ag a ddisgrifir yn yr awdurdodiad, a defnyddio'r un sylfaen o dystiolaeth ddiogelwch.

Nid yw'r awdurdodiad ei hun yn benodol i'r ymgeisydd a gellir brandio'r cynnyrch terfynol mewn gwahanol ffyrdd. Fodd bynnag, os yw'r ymgeisydd yn gofyn am gyfrinachedd ac yn cael hynny, efallai na fydd agweddau allweddol ar gynhyrchu a'r sylfaen dystiolaeth ymchwil ar gael i eraill am bum mlynedd.

Os ydych chi'n prynu cynhyrchion CBD gan eraill, rhaid i chi sicrhau bod y cynhyrchion hyn wedi'u hawdurdodi'n gywir, a'ch bod yn eu defnyddio mewn ffyrdd a ddisgrifir yn yr awdurdodiad yn unig.

Canllawiau ar wneud cais am fwyd newydd

Dylai cynnwys unrhyw gais am gynhyrchion CBD ddilyn y broses ymgeisio arferol ar gyfer pob bwyd newydd

Rhan bwysig o unrhyw gais fydd ystyried diogelwch y cynnyrch. Bydd angen i ymgeiswyr gynnwys manylion yr astudiaethau tocsicolegol maent wedi'u cynnal, neu rai y maent yn bwriadu eu cynnal, gyda manylion clir am y rhesymeg dros y profion penodol hyn. Pan nad yw'r holl wybodaeth ar gael adeg ei chyflwyno, rhaid cynnwys cyfiawnhad dros yr oedi a rhoi gwybod pryd y bydd canlyniadau ar gael. Heb wybodaeth o'r fath, mae'n annhebygol y byddwn ni'n gallu dilysu cais.

Nid yw bodloni'r safon ddilysu yn golygu y bydd y cynnyrch o reidrwydd yn cael ei awdurdodi. Bydd pob cais yn cael ei ystyried yn ôl ei deilyngdod ei hun, ond gyda chyn lleied o wybodaeth ar gael i'r cyhoedd am ddiogelwch CBD, rydym ni'n rhagweld y bydd angen astudiaethau sy'n uniongyrchol berthnasol. Dim ond trwy gynnwys yr wybodaeth am ddiogelwch uniongyrchol berthnasol hon y bydd ceisiadau yn gallu symud yn eu blaen ac, o bosibl, cael eu hawdurdodi.

Dyddiad cau i fusnesau gyflwyno eu ceisiadau CBD i barhau i werthu cynhyrchion sy'n bodoli eisoes

Mae angen i fusnesau gyflwyno eu ceisiadau awdurdodi bwyd newydd erbyn 31 Mawrth 2021.

Ar ôl y dyddiad hwn, dim ond cynhyrchion a oedd ar y farchnad adeg ein cyhoeddiad ar CBD (13 Chwefror 2020) ac y mae'r ASB wedi cael cais amdanynt a ddilyswyd yn ddiweddarch, neu gais y cytunir ei fod yn symud ymlaen yn ddigonol tuag at gael ei ddilysu, fydd yn cael aros ar y farchnad.

Rydym ni wedi cynghori awdurdodau lleol y gall busnesau barhau i werthu eu cynhyrchion CBD presennol yn ystod yr amser hwn, ar yr amod:

  • nad ydynt wedi'u labelu'n anghywir
  • nad ydynt yn anniogel
  • nad ydynt yn cynnwys sylweddau sy'n dod o dan ddeddfwriaeth cyffuriau

Fodd bynnag, ni ddylid gwerthu unrhyw gynhyrchion CBD wedi’i ynysu na rhin CBD newydd, gan gynnwys brandiau newydd, nes bod yr awdurdodiad angenrheidiol ganddynt. Nid yw cais wedi'i ddilysu yn ddigonol i roi cynhyrchion newydd ar y farchnad.

Mae’r dyddiad cau yn berthnasol yng Nghymru ac yn Lloegr. Safonau Bwyd yr Alban sy’n gyfrifol am reoliadau bwyd newydd yn yr Alban. 

Ceisiadau parhaus gyda’r UE


Os y gwnaethoch gyflwyno eich cais i’r Comisiwn Ewropeaidd, bydd angen i chi ei gyflwyno i ni, gan ddefnyddio ein gwasanaeth ymgeisio am gynhyrchion wedi’u rheoleiddio.

Ymgynghoriadau Erthygl 4

Mae Erthygl 4 y Rheoliadau Bwyd Newydd yn darparu proses ymgynghori i fusnes wirio a yw ei gynnyrch yn newydd ai peidio. Nid yw cyflwyno cais dan Erthygl 4 yn golygu bod unrhyw fwyd newydd, gan gynnwys CBD, yn cydymffurfio â’r gyfraith.

Nid yw cyflwyno cais ymgynghori dan Erthygl 4 yn golygu y caniateir cynhyrchion newydd heb eu hawdurdodi ar y farchnad. Os yw busnes yn cyflwyno cais dan Erthygl 4, disgwylir iddo beidio â rhoi’r cynhyrchion ar y farchnad nes bydd yn cael ateb. Nid dyma sydd wedi digwydd gyda chynhyrchion rhin CBD gan fod cannoedd o gynhyrchion ar y farchnad heb awdurdodiad.

Ni fydd cyflwyno cais dan Erthygl 4 yn newid unrhyw safbwynt gorfodi ac nid yw'n cynnig unrhyw amddiffyniad rhag gorfodi yn erbyn bwydydd newydd heb eu hawdurdodi a roddir ar y farchnad.

Os oes unrhyw fusnes yn credu bod ganddynt dystiolaeth bod eu cynhyrchion rhin CBD wedi’u defnyddio cyn mis Mai 1997, dylent ddilyn y broses ymgynghori ar y dudalen bwyd newydd.

Diogelwch cynhyrchion CBD

Rydym ni wedi cyhoeddi cyngor i ddefnyddwyr ar ddefnyddio CBD ar gyfer oedolion iach a grwpiau agored i niwed.

Dylai gwerthwyr CBD fod yn ymwybodol o'r wybodaeth hon a gallu rhoi gwybod i ddefnyddwyr beth yw’r dos a argymhellir ar gyfer oedolion iach, a'r risg bosibl i'r rheiny sy'n feichiog, yn bwydo ar y fron neu'n cymryd meddyginiaeth.

Cyrff masnach

Rydym ni wedi trafod CBD gydag amryw gyrff masnach a llawer o sefydliadau eraill sy'n ymwneud â'r diwydiant bwyd newydd a CBD. Byddwn ni’n parhau i wneud hynny. Er ei bod yn bwysig ein bod yn deall eu barn, nid ydym ni mewn unrhyw ffordd wedi cymeradwyo dull unrhyw gorff masnach penodol tuag at gydymffurfio mewn perthynas â chynhyrchion rhin CBD.

Nid oes unrhyw gytundebau penodol â chyrff masnach unigol ac mae pob busnes sy'n marchnata cynhyrchion CBD newydd yn cael eu trin yr un fath.