Neidio i’r prif gynnwys

Labelu Gwin

Mae'n rhaid i'r holl win a gynhyrchir neu a fewnforir yn y Deyrnas Unedig (DU) gydymffurfio â rheoliadau'r Undeb Ewropeaidd (UE) ar labelu gwin. Mae'r dudalen hon yn amlinellu'r gofynion y mae'n rhaid i win eu bodloni o ran labelu cyn y gellir ei werthu yn y DU.
Diweddarwyd ddiwethaf

Cyflwynodd Rheoliadau 1234/2007607/2009 newidiadau o ofynion cynhyrchu a labelu gwin. Maent hefyd yn darparu ar gyfer categori newydd o win sy’n cael arddangos un neu fwy o amrywiadau a’r flwyddyn gynhaeaf (vintage).

Mae modd marchnata gwinoedd a labelwyd cyn 31 Rhagfyr 2010 (sy’n cydymffurfio â’r gofynion a oedd mewn grym cyn 1 Awst 2009) tan i’r cyflenwad ddod i ben.

Tarddle gwin

Caniateir gwinoedd sydd heb ddynodiad daearyddol i ddangos y wlad fel ‘Gwin o Gymru’ (neu Loegr), ‘Cynnyrch o Gymru’ neu ‘Cynhyrchwyd yng Nghymru’, yn hytrach na ‘Gwin o’r Deyrnas Unedig’ neu gyfwerth. Mae hefyd rhaid i winoedd eraill (amrywiadau ansawdd, rhanbarthol a phefriog) ddefnyddio un o’r fformatau hyn ar gyfer y wlad.

Disgrifio gwin

Lle bo’r disgrifiad tarddle yn cynnwys y term ‘Gwin’, mae’n rhaid i label y gwin arddangos y categori ar gyfer gwin, heb ddynodiad daearyddol. 

Gwin amrywiaethol – dynodiad newydd

Wines from 2009 and subsequent vintages which are not submitted and approved for either the Protected Designation of Origin (Quality Wine) Scheme or the Protected Geographical Indication (Regional Wine) Scheme may be entitled to describe one or more varieties and/or the vintage using the new descriptor of 'Varietal Wine' (subject to national legislation) if they go through a Certification Process prior to sale of the wine.

Mae ffurflenni ardystio Gwin Amrywiaethol ar gael gan Gymdeithas Gwinllannoedd y Deyrnas Unedig, ac mae’n rhaid eu cyflwyno i’r Gymdeithas Winllannoedd. Caiff y rhain eu cyflwyno i Arolygwyr Safonau Gwin, a all ymweld â chynhyrchwyr i wirio bod cofnodion yn dangos manylion cynhyrchu’r gwin yn y categori hwn.

Mae ffurflenni ardystio ar gyfer Gwin Amrywiaethol ar gael gan Gymdeithas Gwinllannoedd y Deyrnas Unedig.

Mae’n bwysig sicrhau bod eich labeli yn cydymffurfio â’r canllawiau canlynol

 • labelu gwin llonydd yr Undeb Ewropeaidd (UE)
 • canllawiau ar labelu gwin llonydd yr UE 
 • labelu cynhyrchion gwin eraill
 • canllawiau ar labeli gwinoedd gwirodlyn, gwinoedd sy’n rhannol befriog, gwinoedd wedi’u hawyru, a gwin newydd (must) grawnwin wedi’u heplesu’n rhannol.
 • labelu alergenau mewn gwin
 • arddangos manylion botelwyr ar label gwin: canllawiau
 • canllawiau ar y gofynion cyfreithiol 
 • labelu gwin: Gwin a gynhyrchir mewn Trydydd Gwledydd
 • canllawiau ar labelu gwin pefriog

Nid yw’n orfodol arddangos unedau alcohol a rhybuddion iechyd perthnasol ar win. Mae manylion y cynllun labelu alcohol gwirfoddol ar gael ar wefan Portman Group.

 

Labeli ar win sy'n cael ei fewnforio

Mae'r prif ofynion ar gyfer gwahanol gategoriau gwin wedi'u hamlinellu yn y nodiadau a restrir yn 'A guide to wine law'. I gael cyngor ar labeli penodol, cysylltwch â'ch arolygwr rhanbarthol.

Dylai cynhyrchwyr o du allan i’r UE gyfeirio eu hymholiadau at eu mewnforiwr yn y Deyrnas Unedig. Dylai mewnforwyr yng ngwledydd eraill y Comisiwn Ewropeaidd (CE) gysylltu â’r awdurdodau yn y gwledydd hynny.

Alergenau a gwin

Mae’n rhaid i’r gwinoedd canlynol gynnwys datganiad ar un o’r labeli:

 • gwinoedd gyda mwy na 10 mg/litr o sylffwr deuocsid

Dylid labelu gwinoedd sydd wedi’u coethi â chynhyrchion llaeth neu wyau yn glir. Mae’n rhaid i’r geiriad gynnwys y gair ‘Contains’ (yn cynnwys):

 • sylffwr deuocsid/sylffitau (sulphites)/sylffitau (sulfites)
 • ‘wy’, ‘protein wy’, ‘cynnyrch wy’, ‘lysosymau wy’ neu ‘albwmin wy’
 • ‘llaeth’, ‘cynhyrchion llaeth’, ‘caseinau llaeth’ neu ‘brotein llaeth